A+ A-
2018-02-21XVIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że organizuje XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU” (etap regionalny).

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: regionalny w dniu:
06 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 – w siedzibie Izby,
ogólnokrajowy w dniu 23 maja 2018 roku – w siedzibie ZRP w Warszawie.

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z punktem II ppkt. 3 Regulaminu Konkursu Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych uczestników drogą e-mailową na wskazane poniżej adresy poczty elektronicznej bądź faksem w terminie do 23 marca 2018 roku (zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączonym regulaminie).

Informacji w sprawie konkursu udzielają: Rozalia Sibera, Laurencja Krenzel oraz Maria Barczak – Ostojska (Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych) tel. (32) 259 62 61 wew. 222, 223, e-mail: maria.ostojska@ir.katowice.pl, rozalia.sibera@ir.katowice.pl oraz laura.krenzel@ir.katowice.pl

Pliki do pobrania:
1. Karta Zgłoszeniowa do Konkursu
2. Regulamin Konkursu
3. Bank pytań 1
4. Bank pytań 2

2018-02-19Spotkanie ze Starszymi oraz Dyrektorami Cechów

W poniedziałek, 19 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie katowickiej Izby Rzemieślniczej ze Starszymi oraz Dyrektorami Cechów Rzemiosł Różnych i Cechów Branżowych. Podczas spotkania przedstawione zostały sukcesy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, omówiono plany na 2018 rok oraz przedyskutowano bieżące sprawy związane z oświatą zawodową.

2018-02-19Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 02.02.2018 - usługa tłumaczenia, aktualizacja 19.02.2018

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że po wycofaniu pierwszej oferty dnia 19 lutego 2018 roku, dokonała zaktualizowanego wyboru oferty na usługę tłumaczenia symultanicznego w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Tłumaczeń Ekspert Teresa Śpiewok.

Zaktualizowany dnia 19 lutego 2018 roku protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
 

2018-02-16Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 02.02.2018 - wynajem sali i usługa cateringowa

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że dokonała wyboru oferty na wynajem auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługę cateringową w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą w Katowicach (ul. Opolska 15).

Protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

2018-02-13Profesor Jan Klimek Członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z wielką radością informujemy, że prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach został wybrany w skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji.

Wybór ten, dokonany spośród wielu innych doskonałych kandydatów, stanowi wyraz najwyższego uznania oraz zaufania ze strony środowiska, które wskazało Pana Prezesa Klimka do składu Rady.

Serdecznie gratulujemy!

2018-02-13Szkolenie z Trenerem Szkoleń Miękkich (Adepci Śląskiego Rzemiosła)

TERMIN SZKOLENIA Z TRENEREM/PSCYHOLOGIEM SZKOLEŃ MIĘKKICH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 'ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA'
17 lutego 2018 roku (sobota) oraz 18 lutego 2018 roku (niedziela) w godzinach 8:00-16:00

TRENER : PAN MICHAŁ WIELGOMAS
„ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA”
Nr. projektu POWR.01.02.01-24-0367/15
Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-02-02Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2018 roku tłumaczenie symultaniczne

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny oferty usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski oraz język niemiecki w obie strony) w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

2018-02-02Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2018 roku Projekt VESTE

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny wynajmu auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługi cateringowej w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

2018-01-25Zielone Czeki 2018 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - 'Zielonych Czeków'. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin tegorocznego konkursu. 'Zielone czeki' to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa.

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego,  organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 16 marca. 

 Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
- programy i akcje dotyczące ochrony przyrody;
- prace naukowo-badawcze;
- edukacja ekologiczna;
- szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
- publicystyka ekologiczna;
- działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.
- nagroda specjalna.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2205-zielone-czeki-2018.html

2018-01-25Zielona Pracownia - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję konkursu Zielona Pracownia_Projekt'2018. Konkurs pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018” organizowany jest przez Fundusz po raz czwarty.

Kierowany jest on do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu, które przedkłada Zarządowi wyniki.

Jury dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę:
- pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
- różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Nagrody przyznawane będą w formie: pieniężnej oraz wyróżnień. Przewidywana pula nagród pieniężnych do 280 000 zł. Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7 500 zł.

Nagroda pieniężna musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019. Konkurs Zielona Pracownia_Projekt'2018 będzie przebiegał w terminie do 28.02.2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się w terminie do 23.03.2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2204-zielona-pracownia-projekt-2018.html

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
8:00-14:00

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 612802 gościem.