A+ A-
2020-05-14Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej w zależności od wielkości firmy

grafika pomoc

2020-05-14Bezpieczeństwo sanitarne podczas zdawania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że podjęte zostały działania związane z organizacją egzaminów czeladniczych / mistrzowskich / sprawdzających zgodnie z przygotowaną Instrukcją bezpieczeństwa i higieny.

Zapewniamy Państwa, że czynimy wszystkie starania aby kandydaci przystępujący do organizowanych przez nas egzaminów byli zabezpieczeni odpowiednimi środkami.

 

Dlatego też wprowadzone zostają zmiany dot. organizowanych sesji egzaminacyjnych:

  • zmniejszona zostaje liczba osób / kandydatów na sesjach egzaminacyjnych,
  • zachowana zostaje odległość 2m pomiędzy kandydatami (stoliki egzaminacyjne),
  • każdemu kandydatowi po wejściu do budynku izby, zmierzona zostaje temperatura, która nie może być wyższa niż 37,5 ° C,
  • każdy kandydat musi posiadać maseczkę, której nie należy zdejmować w trakcie przebywania na terenie budynku,
  • dopuszcza się używanie jednorazowych rękawiczek w trakcie trwania egzaminu,
  • przystępujący do egzaminu zgłaszają się do Izby 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu teoretycznego. Osoby towarzyszące nie zostają wpuszczone na teren budynku Izby.
  • każdy kandydat wraz z wezwaniem do egzaminu otrzyma Instrukcję bezpieczeństwa i higieny opisującą główne zasady postępowania w trakcie egzaminów praktycznych i teoretycznych,
  • w budynku Izby wyznaczone zostały miejsca z płynami dezynfekcyjnymi, z których kandydaci będą zobowiązani korzystać,
  • wyznaczone zostaną linie / ciągi komunikacji, wskazujące kierunek/drogę do sal egzaminacyjnych,
  • zgodnie z Rozporządzeniem dot. przeprowadzania egzaminów zoptymalizowany zostanie czas ich przeprowadzania.

2020-05-14Aktualizacja m.in. stopniowy powrót uczniów do funkcjonowania w trybie stacjonarnym szkół

Od poniedziałku tj. 18 maja 2020 roku uruchomione zostają kolejne etapy uwalniania z obostrzeń tarczy antykryzysowej dotyczące między innymi stopniowego powrotu Uczniów do funkcjonowania w trybie stacjonarnym szkół i wybranych placówek oświatowych.

 

Należy jednak podkreślić, że pomimo informacji przekazywanych na konferencjach prasowych nadal obowiązują zapisy Art. 15 f punkt 1 Ustawy ( Dz.U. 2020 poz. 568 z dnia 31 marca 2020 r.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) tj. w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Przepis ten na chwilę obecną obowiązuje do dnia 24 maja 2020 roku i nie został odwołany żadnym Rozporządzeniem.

Informacja dodatkowa:

Tylko Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogą odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych.

Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

 

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. Przywracane zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje  obowiązek realizowania podstawy programowej.

W zależności od sytuacji w danej szkole to dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będą  wydawane kolejne Rozporządzenia oraz wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

2020-05-13Dotyczy zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych wystawianych przez pracodawców do szkół

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w odpowiedzi na często pojawiające się pytania dotyczące wystawiania przez pracodawców zaświadczeń związanych z oceną zajęć praktycznych uprzejmie informuje, że Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1], w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty został wprowadzony obowiązek zwolnienia pracownika młodocianego przez pracodawcę ze świadczenia pracy. Przepis ten obowiązuje z mocą od dnia 12 marca 2020 roku.

W odniesieniu do przepisów związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych[2], w wyniku klasyfikacji rocznej również uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem do średniej ocen wlicza się roczną ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć praktycznych, a w przypadku klasyfikacji końcowej do średniej ocen wlicza się ocenę końcową uzyskaną z zajęć praktycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, pracodawcy, u których realizowane są zajęcia praktyczne w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wystawiają ocenę roczną za okres faktycznej realizacji nauki zawodu, przekazując ją dyrektorowi szkoły w terminie umożliwiającym klasyfikację ucznia.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczniowie ci uzyskują roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (za faktyczny okres realizacji nauki zawodu[3].

Przypisy:
[1]art. 1 pkt 14 w związku z art. 15f (Dz.U. poz. 568).
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 373).
3 § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 657).

Przygotowana informacja oparta została na podstawie opinii przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

2020-05-12Analiza wpływu pandemii COVID-19 na stan firm rzemieślniczych w województwie śląskim - badanie katowickiej Izby Rzemieślniczej

Panująca od marca 2020 roku epidemia koronawirusa w Polsce popchnęła wielu przedsiębiorców nad skraj przepaści – przedsiębiorcy z dnia na dzień stracili możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym zdobywania jakichkolwiek środków do życia. Do katowickiej Izby Rzemieślniczej, od samego początku wprowadzania obostrzeń, docierały dramatyczne głosy rzemieślników, informujące o ich pogarszającej się sytuacji. W odpowiedzi na apele przedsiębiorców z prośbą o pomoc, katowicka Izba Rzemieślnicza wykonała szereg działań, m.in. przeprowadziła badanie Analiza wpływu pandemii COVID-19 na stan firm rzemieślniczych.

Zachęcamy do pobrania (kliknij) i zapoznania się z wynikami przeprowadzonej w dniach 5-9 maja 2020 roku ankiety, w której respondenci (rzemieślnicy, przedsiębiorcy z województwa śląskiego) oceniali m.in. aktualną kondycję swojej firmy, branży, wskazywali największe trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz deklarowali, jak długo są w stanie zachować płynność finansową.

2020-05-10Bezpłatne szkolenie - Zarządzanie sobą i techniki komunikacji 20 maja o 11:00

Czy możliwe jest wyeliminowanie 'złodziei czasu'? Jak zawsze wykonywać zadania w terminie i nie zostawać w pracy po godzinach? Skuteczne ZARZĄDZANIE SOBĄ, krok po kroku, na co dzień, pomaga w osiąganiu celów zawodowych.

Jak rozmawiać, by być zrozumianym? Badania wskazują, że sukces biznesowy w 85% zależy od umiejętności komunikowania się, a 1/4 nieporozumień w pracy wynika z błędów komunikacji. Dzięki zastosowaniu TECHNIK KOMUNIKACJI, budowanie relacji z klientem, pracownikiem, będzie łatwiejsze, a Ty będziesz lepiej zrozumiany.

W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów.

Trzecie szkolenie online odbędzie się 20 maja 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.

Rejestracja na szkolenie na stronie: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-mhrD8vGdVqUaQr3argPLZrfvmO8bXt

Podczas trzeciego webinaru prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się na ZARZĄDZANIU SOBĄ oraz TECHNIKACH KOMUNIKACJI

web 20 maja

2020-05-07NIEAKTUALNE Oferta pracy - Asystent Dyrektora Naczelnego

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Dyrektora Naczelnego.

Praca w Izbie to szansa na zdobycie doświadczenia w jednej z największych organizacji samorządu gospodarczego w województwie śląskim, zajmujemy się m.in. potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych, promocją kształcenia branżowego, realizujemy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz organizujemy eventy dla Przedsiębiorców.


Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie lub wyższe
• dobra znajomość programów i aplikacji biurowych, mile widziana znajomość Mac OS (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
• mile widziane prawo jazdy kat. B
• komunikatywna znajomość języka angielskiego
• wysoka kultura osobista

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat
• możliwość rozwoju zawodowego
• pracę w godzinach od 7:30 – 15:30

Zakres obowiązków:
• Obsługa spotkań biznesowych, prowadzenie kalendarza i dziennika korespondencyjnego
• Obsługa strony internetowej i profilów w mediach społecznościowych
• Przygotowywanie pism urzędowych, prezentacji,
• Wykonywanie innych czynności związanych z pracą działu: tworzenie baz danych, reprezentowanie katowickiej Izby Rzemieślniczej na Targach Pracy, Kongresach oraz innych eventach branżowych
• Dbanie o wizerunek Izby
• Rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonej pracy
• Ścisłe i terminowe rozliczanie powierzonych zadań
• Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy
• Prowadzenie dokumentacji wg rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na następujący adres e-mail: ksiegowosc@ir.katowice.pl 

2020-05-07Fundusz Górnośląski rozpoczął przyjmowanie wniosków o unijne Pożyczki Płynnościowe POIR

Fundusz Górnośląski rozpoczął przyjmowanie wniosków o unijne Pożyczki Płynnościowe POIR przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego i opolskieo.

Podstawowe parametry pożyczki to:
- Maksymalna wartość pożyczek do 15 mln złotych
- Okres spłaty do 6 lat
- Oprocentowanie 0%
- Możliwość karencji w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
- Możliwość wakacji kredytowych
- Brak opłat i prowizji
- Pieniądze można przeznaczyć na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej, a także na wynagrodzenia pracowników oraz uregulowanie należności u kontrahentów.

Szczegółowe informacje: https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczka-plynnosciowa-poir/ 
fgsapl

2020-05-06NIEAKTUALNE Ogłoszenie o pracę - Specjalista ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych.

Praca w Izbie to szansa na zdobycie doświadczenia w jednej z największych organizacji samorządu gospodarczego w województwie śląskim, zajmujemy się m.in. potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych, promocją kształcenia branżowego, realizujemy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz organizujemy eventy dla Przedsiębiorców.

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie lub wyższe
- dobra znajomość pakietu MS Office w tym szczególnie MS Word i MS Excel
- mile widziane prawo jazdy Kat. B

Oferujemy:
- umowę o pracę na pełny etat
- możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycie doświadczenia
- pracę w godzinach od 7:30 – 15:30

Zakres obowiązków:
- wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów kandydata do egzaminu czeladniczego/mistrzowskiego/sprawdzającego
- prowadzenie Sprawozdawczości Działu Oświaty
- wykonywanie innych czynności związanych z pracą działu: tworzenie baz danych, odszukiwanie i wydawanie dokumentów archiwalnych, reprezentowanie katowickiej Izby Rzemieślniczej na Targach Edukacji oraz innych imprezach oświatowych, przygotowanie i obsługa konkursów branżowych i BHP uczniów w rzemiośle organizowanych przez IR itp.
- dbanie o dobre imię i wizerunek Izby
- rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonej pracy
- ścisłe i terminowe rozliczanie powierzonych zadań
- kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy
- zadania wynikające z realizacji projektu 'Śląskie.Zawodowcy'


APLIKUJ - WYŚLIJ SWOJE CV
OkAnuluj

2020-04-301 maja - Dzień Świętego Józefa Rzemieślnika

1 maja, w dniu Święta Pracy, obchodząc wspomnienie Świętego Józefa - patrona ludzi pracy, rzemieślników, podkreśla się szczególną rolę pracy w życiu i rozwoju każdego człowieka. 

Zarząd, Dyrekcja oraz Pracownicy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, w tych trudnych gospodarczo czasach, składają wszystkim rzemieślnikom, pracownikom firm rzemieślniczych, przedsiębiorcom, życzenia osobistej i zawodowej pomyślności.

Mamy nadzieję, że Państwa codzienna ciężka praca w rzemiośle będzie należycie doceniona oraz wynagradzana, a wykonywaniu zawodu towarzyszyć będą nieustająca satysfakcja oraz duma z bycia RZEMIEŚLNIKIEM. 

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1114939 gościem.