A+ A-
2020-04-22Tegoroczna edycja konkursu Jakie Znasz Zawody ODWOŁANA

Do końca mieliśmy nadzieję, że przedszkolakom i uczniom uda się miarę możliwości przesłać prace na konkurs 'Jakie znasz zawody?'. Niestety biorąc pod uwagę ilość prac jaka spłynęła widzimy, że ciężko będzie konkurs w tym roku przeprowadzić. 
 
Dlatego też, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju konkurs 'Jakie znasz zawody?' zostaje odwołany. Zarówno edycja regionalna i ogólnopolska konkursu.
 
Zapraszamy do udziału w przyszłym roku. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Głównego Organizatora: http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,konkurs-1.html

2020-04-20Najważniejsze informacje o zmianach w Tarczy Antykryzysowej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawę z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Najważniejsze informacje o zmianach w Tarczy Antykryzysowej zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-swiadczenie-postojowe-zwolnienie-ze-skladek-wyjasniamy-co-sie-zmienia

Kluczowe punkty to:

Zwolnienie ze składek. Dla kogo?

Rozszerzono zwolnienie ze składek na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych  należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Zwolnienie ze składek rozszerzono także na wszystkich płatników składek będących  spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, jeżeli były płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Doprecyzowano również przepisy w zakresie obliczania limitu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń, który to limit ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek – do tego limitu nie będą wliczani pracownicy młodociani. Art. 73. ust. 65d  str. 66 (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020r. Poz. 695 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2020r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 ustawa do pobrania).

Świadczenie postojowe.

Rozszerzona tarcza antykryzysowa to wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców i większa ochrona miejsc pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS.

Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Co ważne, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia będzie mogła zdecydować o kolejnych wypłatach.

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz  pierwszy tego świadczenia. Warunek to wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

Koniec z limitem przychodów dla przedsiębiorców.

Ustawa znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł).

Wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów. Bardzo często są to koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów, które zostały znacznie ograniczone w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to szczególnie branż o niskiej marży takich jak handel czy drobne usługi. Mają oni zdecydowanie odmienną sytuację niż osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, dla których koszty uzyskania przychodu są stałe, a w przypadku umów o dzieło korzystne na poziomie 50 proc. uzyskiwanego przychodu. Dlatego też pułap uzyskanego przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych pozostawałby bez zmian, czyli poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zwolnienie także dla nowych firm

Podobnie jak w przypadku postojowego, zmieniony zostaje termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, pomimo że tak samo znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, nie mogli skorzystać ze zwolnienia. Tarcza 2.0 to zmienia.

Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami i wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, byłby to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r.

Opłacona składka za marzec?

Jednocześnie dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem (zgłaszających do ubezpieczeń inne osoby), wprowadzono możliwość zwolnienia składki za marzec pomimo jej opłacenia. Płatnicy, nie znając szczegółów nowych rozwiązań, niejednokrotnie kosztem oszczędności zapłacili pierwszą składkę objętą zwolnieniem. To korzystne rozwiązanie.

Stosowanym już od dłuższego czasu rozwiązaniem przez przedsiębiorców – w sytuacji napotkania problemów finansowych – jest też ulga w opłacaniu składek (dzięki tarczy antykryzysowej – bez opłaty prolongacyjnej), odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Proponowana pomoc dotyczy wszystkich płatników składek, w tym opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Tarcza 2.0  wprowadza dodatkowo zwolnienie z opłacania odsetek od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.


Nisko oprocentowane pożyczki do 5 tys. zł.

Zwiększono dostępność nisko oprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogli otrzymać je również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

 

Proponujemy również Państwu, śledzenie informacji na stronie Związku Rzemiosła Polskiego https://zrp.pl/pracownicy-mlodociani-wylaczeni-z-liczby-ubezpieczonych/

2020-04-20Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W Tarczy Antykryzysowej 2.0 uwzględniono postulat Związku Rzemiosła Polskiego. Przy zwolnieniu z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych! Zwolnienie ze składek rozszerzono na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób i o płatników będących spółdzielnią socjalną.

Więcej na temat nowych rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej 2.0 można przeczytać TUTAJ (link)

2020-04-16Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii - aktualizacja

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w dniu 9.04.2020 roku przekazał do wiadomości i upowszechnienia kolejną informację „Młodociani pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe rozwiązania w okresie pandemii”.

 

W opracowaniu jest opisana m.in. kwestia zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu obowiązującego oraz wskazania na trwające prace legislacyjne związane ze zmianą art.31:

  • Zmiana m.in. art.31 zo. ustawy - Druk nr 330 -  Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
  • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - uchwalona na posiedzeniu nr 9 dnia 09-04-2020
  • - niezakończone prace (stan na 9.04.2020 roku)

Głównym nurtem zmiany jest wyłączenie ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego z liczby nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

 

Ustawa  jest w programie dzisiejszego, trwającego od wczoraj posiedzenia Senatu (w dniach 15-16.04.2020 roku) – i w dalszym ciągu znajduje się w trybie rozpatrywania, ze względu na zgłoszone wnioski formalne i ponowne odesłanie jej do komisji.

Jest jednak szansa, iż jeszcze w tym tygodniu zakończy się proces legislacyjny.

2020-04-16Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej Profesorem Nauk Społecznych - gratulacje ZUS

Z wielką radością informujemy, że Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku nadał Panu Janowi Klimkowi, Prezesowi Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, tytuł profesora nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy prof. Klimkowi, jednocześnie życząc zdrowia, pomyślności przy realizacji kolejnych zamierzeń naukowych oraz sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Do pobrania: list gratulacyjny prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2020-04-15Zarządzanie firmą w kryzysie - BEZPŁATNE szkolenie 22 kwietnia 2020 roku o godzinie 11:00


Na trudne czasy potrzeba lepszego zarządzania - w ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz warsztatach.

Podczas pierwszego webinaru 22 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 11:00 prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Sabina Klimek, doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym skupią się na Zarządzaniu firmą w kryzysie, przedstawią również metody i kreatywne rozwiązania do zastosowania w Państwa firmie.

2020-04-14Zapytanie/oferta dla przedsiębiorcy - przyjęcie na staż Uczniów/Uczennic biorących udział w projekcie Śląskie.Zawodowcy

2020-04-14Apel Śląskiego Rzemiosła - odpowiedź Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowni Państwo,

zachęcamy do pobrania (link) oraz zapoznania się z odpowiedzią Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wystosowany w marcu 2020 roku Apel Rzemiosła Śląskiego, treść Apelu poniżej:


Apel Śląskiego Rzemiosła

2020-04-14Zapytanie ofertowe: Szkolny Specjalista ds. jakości staży w ramach projektu pt. Śląskie. Zawodowcy

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu dla 15-16 uczniów po 35 godzin z jednym uczniem - średnio po 560 godzin (15/16 uczniów), z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć liczby uczniów między szkołami w przypadku zgłaszanych problemów z osiągnięciem wskaźnika globalnego 287 w branżach Mechaniczna/spożywcza/hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna/ budowlana/fryzjersko-kosmetyczna/motoryzacyjna/elektroenergetyczna.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242199#info

2020-04-10Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników - wykaz zawodów refundowanych

Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników - wykaz zawodów refundowanych (do pobrania)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w dniu 12 marca 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 643/111/VI/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uchwała została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 kwietnia 2020 r. pod pozycją 2925.


http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2925

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1138424 gościem.