A+ A-
2018-02-13Szkolenie z Trenerem Szkoleń Miękkich (Adepci Śląskiego Rzemiosła)

TERMIN SZKOLENIA Z TRENEREM/PSCYHOLOGIEM SZKOLEŃ MIĘKKICH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 'ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA'
17 lutego 2018 roku (sobota) oraz 18 lutego 2018 roku (niedziela) w godzinach 8:00-16:00

TRENER : PAN MICHAŁ WIELGOMAS
„ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA”
Nr. projektu POWR.01.02.01-24-0367/15
Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-02-02Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2018 roku tłumaczenie symultaniczne

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny oferty usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski oraz język niemiecki w obie strony) w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

2018-02-02Zapytanie ofertowe z dnia 2 lutego 2018 roku Projekt VESTE

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny wynajmu auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługi cateringowej w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

2018-01-25Zielone Czeki 2018 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - 'Zielonych Czeków'. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin tegorocznego konkursu. 'Zielone czeki' to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa.

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego,  organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 16 marca. 

 Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
- programy i akcje dotyczące ochrony przyrody;
- prace naukowo-badawcze;
- edukacja ekologiczna;
- szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
- publicystyka ekologiczna;
- działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.
- nagroda specjalna.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2205-zielone-czeki-2018.html

2018-01-25Zielona Pracownia - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję konkursu Zielona Pracownia_Projekt'2018. Konkurs pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018” organizowany jest przez Fundusz po raz czwarty.

Kierowany jest on do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu, które przedkłada Zarządowi wyniki.

Jury dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę:
- pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
- różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Nagrody przyznawane będą w formie: pieniężnej oraz wyróżnień. Przewidywana pula nagród pieniężnych do 280 000 zł. Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7 500 zł.

Nagroda pieniężna musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019. Konkurs Zielona Pracownia_Projekt'2018 będzie przebiegał w terminie do 28.02.2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się w terminie do 23.03.2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2204-zielona-pracownia-projekt-2018.html

2018-01-23Od 1 lutego 2018 roku nowe stawki opłat za egzaminy

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów. Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski - 30 %., czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. W 2018 rok - podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 739,51 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018 roku) i wynoszą: egzamin mistrzowski 1421,85 zł, egzamin czeladniczy 710,92 zł, egzamin sprawdzający 236,97 zł.

Stawki opłat za egzaminy od 1 lutego 2018 roku (stosując zasady zaokrąglania) będą wynosiły:
egzamin mistrzowski – 1 422 zł
egzamin czeladniczy – 711 zł
egzamin sprawdzający – 237 zł

2018-01-22Prof. Jan Klimek uhonorowany Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji

W sobotę 20 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca odbyła się XXVI Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Kryształowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji za 2017 Kapituła uhonorowała m.in. postaci, dzięki którym trwa i rozwija się samorząd gospodarczy: prof. Jana Klimka – Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Tadeusza Wnuka – Prezesa Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach oraz Wiktora Pawlika, pełniącego funkcję Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://rig.katowice.pl/aktualnosci/1777-laury-umiejetnosci-i-kompetencji-rozdane-po-raz-dwudziesty-szosty

2018-01-17Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

We wtorek, 16 stycznia 2018 roku odbyło się Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które poświęcone było w dużej mierze problematyce przyszłości kształcenia zawodowego w perspektywie wprowadzanej reformy.

W spotkaniu katowickiej WRDS udział wzięła Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania jednomyślnie przyjęto stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w sprawie kształcenia zawodowego dotyczące m.in. rekomendacji systemowych rozwiązań mających na celu dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz zintegrowania rynku pracy z rynkiem edukacji zawodowej.

2018-01-17Zmarł Pan Antoni Jagsz

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci śp. Antoniego Jagsza, Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w zawodzie kominiarz, Wiceprezesa Korporacji Mistrzów Kominiarskich. Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w piątek, 19 stycznia 2018 roku o godzinie 9:30 w Kaplicy przycmentarnej przy Kościele św. Walentego w Bieruniu. Msza święta odbędzie się o godzinie 10:00 w Kościele św. Bartłomieja w Bieruniu (ul. Krakowska 3).

2018-01-15Msza Święta w intencji środowisk gospodarczych

W niedzielę, 14 stycznia 2018 roku w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (ul. Mikołowska 32) odbyło się doroczne Nabożeństwo Eucharystyczne sprawowane w intencji środowisk gospodarczych województwa śląskiego odprawiane przez Arcybiskupa Wiktora Skworca.

W czasie Mszy Świętej odbył się koncert pięknych kolęd w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak.

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 812923 gościem.