A+ A-
2019-09-20Spotkanie - Rynek Rządowych Zamówień Publicznych w USA

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Polish American Chamber of Commerce North East zapraszają na spotkanie inaugurujące cykl seminariów poświęconych promowaniu wiedzy na temat polskiego oraz amerykańskiego rynku zamówień publicznych.

Celem seminariów jest szerzenie wiedzy na temat rynków zamówień publicznych oraz PPP w Polsce i USA, jak również przedstawienie potencjalnych możliwości udziału na powyższych rynkach przez przedsiębiorców z obu krajów. Seminaria skierowane są do osób zainteresowanych regulacjami prawnymi oraz praktyką funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego w USA oraz w Polsce, w tym: przedsiębiorców, przedstawicieli izb handlowych oraz gospodarczych, ekonomistów, prawników, jak również studentów kierunków prawniczych oraz ekonomicznych. W ramach spotkania inauguracyjnego zaprezentowane zostaną podstawowe informacje na temat rynku rządowych zamówień publicznych w USA.

Seminarium odbędzie się 25 września 2019 roku o godzinie 16:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Aula nr 1 (ul. Bankowa 11B, Katowice)

Plan seminarium

Godz. 16:00-16:15 Przywitanie uczestników
Dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski - Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej

Godz. 16:15 - 16:45 Przedstawienie idei seminariów poświęconych współpracy Polsko-Amerykańskiej w obszarze zamówień publicznych i PPP
Sabina Klimek - Wiceprezes Polish American Chamber of Commerce North East, były konsul i radca handlowy, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku

Godz. 16:45 - 18:00 Rynek rządowych zamówień publicznych w USA. Wprowadzenie.
Dr hab. prof. UŚ Michał Kania - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stypendysta Fundacji Fulbright (Waszyngton, DC)

Godz. 18:00- 19:00 Networking i dyskusja

Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne na stronie: https://evenea.pl/event/szkolenieusa/

2019-09-20Bezpłatne szkolenie - Pracownicze Plany Kapitałowe

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenia otwarte na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

W związku z tym, że PPK obowiązują zarówno pracodawców jak i pracowników zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, gdzie można będzie pozyskać niezbędne informacje.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej dnia 9 października 2019 roku o godzinie 9:30.

Formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu, dostępny jest na stronie internetowej: www.mojeppk.pl/szkolenia
plakat szkolenie PKK

2019-09-17Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjno-zawodowym 'Śląskie. Zawodowcy'

Zaproszenie do udziału w Projekcie edukacyjno - zawodowym 'Śląskie. Zawodowcy'

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Izbą Rzemieślnicza i Partnerami zapraszają Uczniów szkół branżowych I stopnia oraz techników do udziału w projekcie „Śląskie. Zawodowcy' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt ma na celu poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego i zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:
płatne staże / praktyki zawodowe w renomowanych zakładach pracy na terenie województwa śląskiego (stypendium stażowe 2 000,00 PLN - brutto);
bezpłatne kursy/ szkolenia specjalistyczne zwiększające kompetencje w zawodzie;
doradztwo zawodowe;
wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, ubranie robocze itd.).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Koordynatora Projektu, pokój nr 22, tel. (32) 259 62 61 wew. 223.
Ekspert ds. staży i praktyk zawodowych i Ekspert ds. dodatkowych kurów i szkoleń pokój tel. (32) 259 62 61 wew. 222

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na początku września rozpoczęła działania związane z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Nawiązujemy współpracę ze szkołami branżowymi I stopnia oraz technikami. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony Dyrektorów i nauczycieli.

Odwiedzamy szkoły i powiaty woj. śląskiego. Było nam miło spotkać się z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyną Zöllner-Solowską Wydział Oświaty powiatu wodzisławskiego ul. Pszowska 92a 44-300 Wodzisław Śląski z Dyrektorami Szkół:
1.Zespół Szkół COGITO Technikum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Matejki 5
2.Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu; 41- 819 Zabrze ul. Franciszkańska 4
3.Zespól Szkół Ekonomiczno - Usługowych 41-800 Zabrze Plac Traugutta 1
4.Zespół Szkół Gastronomicznych im Gustawa Morcinka w Katowicach 40-382 Katowice ul. Roździeńska 25

Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i ciepłe przyjęcie. Kolejne terminy spotkań w trakcie ustalania.

Katowicka Izba Rzemieślnicza od kilku lat dążyła do zrealizowania projektu związanego z wsparciem szkolnictwa zawodowego w regionie oraz zbudowania sieci współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodach a pracodawcami.

Nasz cel został osiągnięty - od 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu 'Śląskie. Zawodowcy.'. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a Partnerami: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Krótki opis działań związanych z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy”.
Tytuł projektu: „Śląskie. Zawodowcy”
Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjał edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Lider Projektu: Urząd Marszałkowski
Partnerzy Projektu: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym z regionu do kluczowych potrzeb gospodarki, poprzez wypracowanie i budowanie trwałych mechanizmów i sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim do 2022 roku.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców i obszarem szkolnictwa zawodowego, dotyczących zawodów i specjalizacji adekwatnych do oczekiwań uczniów i potrzeb pracodawców, które będą realną odpowiedzią na zdiagnozowane bariery.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata, planowane rozpoczęcie wrzesień 2019 roku (2019-2022).

Z projektu skorzystać mogą:
• uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
• uczniowie techników,
• szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,
• nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

Z projektu nie mogą korzystać pracownicy młodociani, którzy mają podpisane umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Działania planowane w ramach projektu:
• organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników oraz szkół branżowych, szkół zawodowych) w ramach porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi. Finansowane będą wszelkie koszty związane z organizacją stażu, w tym m.in.: koszty dojazdu, odzieży ochronnej, ubezpieczenia NNW, badania lekarskie, zakup podstawowych narzędzi/urządzeń. Uczestnikowi (Uczniowi) za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 2 000,00 zł brutto, płatne po przepracowaniu przez ucznia 150 h, wynagrodzenie dla Pracodawcy/Pracownika (uzależnione od wybranej formy wsparcia), zwrot kosztów za materiały/surowce. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach zorganizuje 4-6 tygodniowe (w wymiarze 150 h,) płatne staże zawodowe dla uczniów szkół branżowych I stopnia (dotyczy Uczniów I, II i III klasy i techników). Przygotowane zostaną indywidualne programy praktyk i staży zawodowych. Planujemy zorganizowanie zajęć w miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień.
• Organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla Uczniów. Kursy i szkolenia będą organizowane w branżach dominujących w IR oraz zgodnie z oczekiwaniami/potrzebami Uczestników projektu, w tym: szkolenia wysokospecjalistyczne zgodnie z diagnoza potrzeb ucznia przeprowadzoną przez doradcę zawodowego. Kursy i szkolenia będą dostosowane do możliwości Uczestników tj. indywidualnych predyspozycji zgodnych z celami określonymi w IPD.
• Organizacja kursów i staży dla nauczycieli zawodu,
• Organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców.
• Zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych).

Celem utworzenia regionalnych sieci współpracy ma być stworzenie „platformy komunikacyjnej” umożliwiającej wspólne spotkania kadry kierowniczej szkół /nauczycieli przedmiotów zawodowych/doradców zawodowych z dyrektorami HR, opiekunami praktyk i staży podczas seminariów w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego kształcenia zawodowego.

2019-09-16Już wkrótce Europejski Kongres MŚP

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju.

O zasięgu, prestiżu i uniwersalnym wymiarze Kongresu najdobitniej mówią liczby: swoją wiedzę i kontakty biznesowe do tej pory budowało blisko 31 tysięcy osób. Tylko w ubiegłym roku w 100 panelach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział 6000 uczestników z 39 państw z całego świata, którzy z uwagą śledzili również ofertę 110 wystawców podczas Targów Biznes Expo.

Hasłem przewodnim wszystkich Kongresów jest: Nauka — Biznes — Samorząd — RAZEM DLA GOSPODARKI.

Współpraca pomiędzy trzema środowiskami daje szansę na stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Tegorocznej edycji będzie towarzyszyło hasło: „SMART-SAFE-SOLUTIONS”. Skupimy się na innowacyjnych narzędziach wspierających rozwój firm, miast i regionów w obszarze ochrony środowiska, zdrowia, energetyki, transportu, marketingu i komunikacji cyfrowej.

Nie zabraknie także tradycyjnych tematów, takich jak edukacja, finansowanie MŚP, prawo i podatki oraz współpraca międzynarodowa.

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.ekmsp.eu (proszę nie stosować przeglądarki explorer).

2019-09-04Szkolenie z zakresu barberingu

2 września 2019 roku odbyło się szkolenie „Klasyczne fryzjerstwo męskie – barbering” organizowane przez katowicką Izbę Rzemieślniczą w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szkolenie odbyło się w Cyrulik Śląski, prowadzone przez Panią Karinę Sulik-Brol.

Podczas szkolenia Wykładowca pokazał strzyżenia włosów oraz brody z uwzględnieniem barberskich technik i metod pracy. Ćwiczenia warsztatowe odbyły na modelach fryzury: undercut, pompadour, side part, slicked back. W trakcie szkolenia zastosowano zróżnicowane metod pracy, zarówno maszynką shaver, jak i nożyczkami, trymowanie i konturowanie geometryczne różnych form zarostu oraz praca brzytwą.

2019-08-28Co nowego w funduszach - spotkanie informacyjne w Częstochowie, Bielsku-Białej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach organizują spotkania informacyjne: „CO NOWEGO W FUNDUSZACH”

CZĘSTOCHOWA 3 września 2019 roku 10:00 – 13:00 Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22
BIELSKO-BIAŁA 10 września 2019 roku 10:00 – 13:00 Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26

Przedstawiciele Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach omówią następujące tematy:
- Wsparcie WUP dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020,
- Wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,

Spotkania mają charakter nieodpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na: https://www.scp-slask.pl/wydarzenia/

Szczegółowych informacji nt. spotkań oraz oferty dofinansowań udziela
punkt kontaktowy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,
tel. 32 743 91 71/77, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl 

2019-08-16Zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. (Szczegóły dostępne pod adresem: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przygotowania.html)

Istotną zmianą w tym rozporządzeniu jest podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (w przypadku przyuczenia – bez zmian).

Od 1 września 2019 roku najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:
I klasa - nie mniej niż 241,96 zł,
II klasa - nie mniej niż 290,35 zł,
III klasa - nie mniej niż 338,75 zł.

Zgodnie z przepisem przejściowym dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia młodocianych - podwyższone o jeden punkt procentowy minimalne stawki wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu mają zastosowanie, począwszy od 1 września 2019 roku, również do młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na podstawie umów zawartych przed dniem 1 września 2019 roku i trwających w tym dniu.

Wyższe stawki wynagrodzenia dla młodocianych, wprowadzone przepisami znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów mają zatem zastosowanie, zarówno do młodocianych zatrudnionych na podstawie, nowych już zawartych umów o pracę i rozpoczynających się w dniu 1 września 2019 roku, jak również do umów trwających tj. młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu na II i III roku nauki. Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o prace, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte w dotychczasowej najniższej stawce.

Od dnia 1 września 2019 roku pracodawca ma obowiązek wypłacania młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynagrodzenie w wysokości podwyższonej o 1 punkt procentowy. Od 1 sierpnia 2019 roku w związku ze zmianą (wówczas planowaną) dotyczącą wynagradzania młodocianych weszło wżycie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865) nie przewidują sytuacji, w której ulegają zmianie najniższe stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów. Zmiana tego rozporządzenia polega na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z Ochotniczymi Hufcami Pracy, wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca ma 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli pracodawca nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosków.

Oznacza to, że pracodawcy, którzy w dniu 1 września 2019 r. mają podpisane umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników będą mogli otrzymać wyższą refundację tych wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o zmianę treści tej umowy w zakresie refundacji, za okres od dnia wejścia w życie nowych najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych.

W działaniach związanych z aneksowaniem umów o refundacje niewątpliwie ważną rolę mogą odegrać cechy, które działają z upoważnienia rzemieślników szkolących uczniów.

2019-07-22Trwają zapisy na Kurs Fal i Pierścieni w sierpniu 2019 roku

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu Fal i Pierścieni, który jest organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin dwóch spotkań to: 7 sierpnia 2019 roku roku i 22 sierpnia 2019 roku godzinie 11:00 w siedzibie Izby (plac Wolności 12, 40-078 Katowice) - salka fryzjerska.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do e-mailowego (izba@ir.katowice.pl) lub telefonicznego (32 259 62 61 wew. 102 lub 103) zgłaszania się.

ZAPRASZAMY!

Kurs Fale i Pierścieni lipiec 2019

2019-07-22Konkurs Kulinarny WorldSkills Poland

30 września 2019 roku odbędzie się prestiżowy konkurs kulinarny WorldSkills Poland.

Konkurs organizowany jest co dwa lata, a Polska po raz pierwszy wzięła w nim udział w 2018 roku w Budapeszcie. Konkurs skierowany jest do młodych (18-25 lat), ambitnych osób, z pasją i talentem do gotowania a jedną z nagród jest niepowtarzalna możliwość reprezentacji Polski podczas EuroSkills 2020 w Graz w konkurencji GOTOWANIE.

Do udziału w konkursie zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – instytucja koordynująca przygotowania Polski do udziału w międzynarodowych konkursach umiejętności zawodowych WorldSkills i EuroSkills.

Jest to wyjątkowy konkurs umiejętności zawodowych, w którym uczestniczą młodzi Europejczycy w kilkudziesięciu konkurencjach. Konkurs stwarza uczestnikom możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych oraz konkurowania z najlepszymi zawodnikami z danej branży na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Rywalizacja odbywa się na oczach ponad 100 tysięcy widzów zaproszonych niemalże ze wszystkich krajów Europy, a w promocję wydarzenia zaangażowane są prestiżowe stacje telewizyjne np. takie jak BBC.

To doskonała okazja do nawiązania współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz poznania środowiska biznesowego i naukowego.

Obok konkursów umiejętności zawodowych organizatorzy proponują drużynom udział w różnorodnych wydarzeniach towarzyszących: prezentacjach, pokazach, wystawach, konferencjach i seminariach branżowych.

Wydarzenia te stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.

Do udziału w konkursie można się zgłaszać do 2 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajda Państwo na stronie internetowej: https://www.frse.org.pl/program/worldskills-poland/
oraz na fanpage'u: https://www.facebook.com/WorldskillsPoland/ 

2019-07-22Trwają zapisy na Kurs Pedagogiczny w sierpniu 2019 roku

Zapraszamy na Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć został ustalony na 28 sierpnia 2019 roku na godz. 15:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do e-mailowego lub telefonicznego zgłaszania swojego udziału w kursie. Osoba do kontaktu: Bożena Tarapacz - tel. 32/259 62 61 do 5, wew. 103, e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl
 plakat kurs pedagogiczny

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 852781 gościem.