A+ A-
2020-12-03Regulacje w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadza ono zmianę w zakresie stosowania maseczek w zakładzie pracy od 2 grudnia 2020 roku

 

Szanowni Państwo,
w dniu 01 grudnia 2020 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów (z dnia 1 grudnia 2020 r.)  'w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadza ono zmianę w zakresie stosowania maseczek w zakładzie pracy”  Dz.U. 2020 poz. 2132

 

W paragrafie 25 punkt „c” utrzymano obowiązek noszenia ochron ust i nosa w pomieszczeniach zakładu pracy w których przebywa więcej niż jena osoba z jednym wyjątkiem cytuję:

 

'w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,'

 

A zatem nieznacznie złagodzono obostrzenia, które opisano poniżej.

 

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 02 grudnia 2020 roku

 
Od 28 listopada (do 27 grudnia 2020 roku ) w zakładzie pracy BEZ MASECZEK mogą przebywać jedynie osoby:
1) które przebywają w pomieszczeniu samodzielnie, bez udziału innych osób,
2) z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
3) mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
WSZYSCY POZOSTALI MUSZĄ STOSOWAĆ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA
Wynika do z zapisu ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Art. 25.c:
'c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,'
Ponadto:
Do dnia 27 grudnia 2020 r. osoby przebywające:
1) w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,
2) w placówce handlowej o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
3) na stacji paliw płynnych o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
4) w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie)
- są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.
W placówkach handlowych 1osoba na
10 m2 – w obiektach do 100 m2 i 1 osoba na 15 m2 - w przypadku powierzchni większej niż 100 m2
W bibliotekach również 1 osoba na 15 m2
Informacja o limicie musi znaleźć się na drzwiach wejściowych do w/w obiektu.
Przepis reguluje też ograniczenia co do ilości osób i dostępności w wielu innych sferach działalności i aktywności. Nakłada też obowiązek wprowadzenia pracy zdalnej dla większości stanowisk w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym.

 

2020-11-30Wystąpienie ZRP do Wiceprezesa Rady Ministrów, Jarosława Gowina, dotyczące młodocianych pracowników

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy do wglądu wystąpienie skierowane do Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, którego treść przygotował Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

 

Przedmiotowe wystąpienie jest efektem szczegółowej analizy:

zapisów § 26 ust.2b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – mówiącego o tym, że: „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.” 

oraz innych przepisów  jednorazowych,  wprowadzonych w związku z pandemią. 

 

Na tym tle powstały dwie sprzeczne wykładnie:  intencyjna skłaniająca do stwierdzenia, że przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy młodocianych pracowników oraz literalna według, której młodociany pracownik jest małoletnim, a więc  przedmiotowe ograniczenie dotyczy młodocianych pracowników w wieku do 16 lat.

 

W celu uniknięcia  komplikacji  w zakresie  respektowania przepisu i  kierując się literalną wykładnią  - ZRP wystąpił z wnioskiem o pilną zmianę w/w regulacji.

Pismo skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina

 

2020-11-27Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r.-wyjaśnienie dotyczące młodocianych pracowników

 

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do przekazanych w dniu wczorajszym informacji nt. Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- uprzejmie informuje, że zapis :

 

'3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.'

 

- nie dotyczy uczniów będących  młodocianymi  pracownikami.

 

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według obowiązujących, dotychczasowych zasad prawnych.  

Wskazany, w nowym brzmieniu  pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów,  którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Stanowisko było konsultowane z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

 

2020-11-25Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku nr 13/11.2.3/RPO/2020

 

Zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 13/11.2.3/RPO/2020
Realizowane w oparciu o 'Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020' Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 322 sierpnia 2019 roku)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Regionalnego Specjalisty ds. sieci współpracy w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Specjalista ds. budowania sieci

Pliki do pobrania:

załącznik_nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3 wzór oświadczenia 1
załącznik nr 4 umowa współpracy
załącznik nr 5 klauzula informacyjna RODO

2020-11-25Wraca kształcenie praktyczne od 30 listopada 2020 roku

 

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.


Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

 
Nowelizacja rozporządzenia

2020-11-24Zmarła Pani Gabriela Kossakowska-Wielki Przyjaciel Rzemiosła

 

2020-11-19KATOWIZJE 2020-firma społecznie odpowiedzialna KONKURS dla MMŚP

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie Miasta Katowice oraz agencji kreatywnej 19Południk, który ma na celu wyłonienie liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs ma wyróżnić firmy, które tworzą przestrzeń i warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, pomimo aktualnej, globalnej sytuacji i wyzwań biznesowych z nią związanych.

 

Jest wiele czynników, dzięki którym miasto może się rozwijać. Jednym z nich jest wspieranie mieszkańców przez lokalne przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Posadzenie drzew czy wybudowanie skatepark’u w jednej z dzielnic Katowic? A może program stażowy dla podopiecznych placówek pieczy zastępczej? Każdy ma swoją wizję na to jak zmienić stolicę Śląską na lepsze.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz: KLIK do dnia 6 grudnia 2020 r. Wyróżnione zostaną trzy projekty, po jednym z każdej kategorii (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rawaink.katowice.eu/katowizje/ oraz w Regulaminie: KLIK

 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Karoliny Moskal

PR & media relations manager

tel. +48 725 517 566

karolina.moskal@19poludnik.pl

2020-11-18Zapytanie ofertowe nr 12/11.2.3/RPO/2020

 

Zapytanie ofertowe nr 12/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r). 


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników
(Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16420

 

2020-11-10 Skyhacks Business Weekend 13-15 listopada 2020 roku

 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy do udziału w niecodziennym wydarzeniu. skyhacks Business Weekend to multievent technologiczny składający się z 3 części wynikających z potrzeby rozwoju, inspiracji i edukacji. Celem tego wydarzenia jest promocja wdrażania nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz sztucznej inteligencji.  Zależy nam na upowszechnianiu uczenia maszynowego, czyli powszechnego machine learning wśród przedstawicieli sektora przemysłowego i produkcyjnego w województwie śląskim.
Poniżej zaproszenie do rejestracji:
Zaproszenie skyhacks Business Weekend

13 listopada 2020

Część 1: 10.00 - 12.00

Polska, Województwo Śląskie, Przemysł, Ludzie i możliwości - przedstawimy potencjał regionalnej współpracy, zasoby województwa i kraju oraz najważniejsze wyzwania w transformacji przemysłowej regionu.

Część 2: 13.00 - 14.30

Innovation Day by Plug and Play Tech Center Vienna - przedstawimy akcelerator Plug and Play, jego cele i zadania oraz 3 projekty biznesowe w fazie rozwoju, które są adresowane właśnie do branży przemysłowej.

13-15 listopada

Część 3: Hackathon

Przygotowane są dwa równoległe Hackathony. Pierwszy to konkurs adresowany do programistów z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Drugi hackathon jest adresowany dla przedsiębiorczych i kreatywnych osób oraz startupów na każdym poziomie rozwoju, które chciałby zaprezentować swój pomysł, skonsultować go z mentorami i wraz z nimi ocenić jego potencjał.


2020-11-10I Ogólnopolskie Dyktando z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zbiża się rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Warto zrobić coś dobrego w tym wyjątkowym dla naszej Ojczyzny dniu. Dzielimy się z Państwem propozycją uczczenia tego wydarzenia, które jednocześnie będzie miało wymiar akcji charytatywnej. Serwis edukacyjny dyktanda.pl organizuje I Ogólnopolskie Dyktando z okazji Święta Niepodległości, które odbędzie się w najbezpieczniejszy obecnie sposób, czyli wyłącznie przez Internet.


Ideą tego wydarzenia jest wykazanie się znajomością języka 
polskiego, a także zbiórka środków na cel charytatywny lub społeczny. Im więcej osób dołączy do akcji, czyli napisze Dyktando w dniu 11 listopada 2020 r., tym większa pomoc trafi do potrzebujących. Maksymalnie przekazane może zostać wsparcie sięgające aż 10 tysięcy złotych!

Wzięcie udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości jest bezpłatne, a każdy uczestnik to jedna złotówka przekazana przez organizatora na wybrany cel.

Każdy z uczestników ma możliwość zgłosić ważny dla niego cel charytatywny lub społeczny. Może to być np. pomoc dla osoby chorej, albo zaopatrzenie w komputery do zdalnej nauki dzieci z ubogich rodzin.


O tym, kto otrzyma zgromadzone fundusze, zadecydują uczestnicy Dyktanda 
w drodze głosowania. Każdy, kto napisze Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r., będzie dysponował 1 głosem. Osoby, które uzyskają w dyktandzie najlepsze wyniki, zostaną nagrodzone zwielokrotnioną siłą głosu - dzięki temu będą miały większy wpływ na wynik głosowania. Do udziału w Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości zapraszamy nie tylko dorosłych, ale również uczniów szkół średnich i podstawowych. Za przygotowanie treści dyktand, dostosowanych do wieku uczestników, odpowiadają wybitni językoznawcy, m.in. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego oraz prof. dr hab. Mariusz Rutkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Zapisać się na dyktando oraz zgłosić cel społeczny lub charytatywny 
można na stronie: https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1208319 gościem.