XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP Bezpiecznie od Startu

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że organizuje etap regionalny XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
– regionalny w dniu 6 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 – w siedzibie Izby,
– ogólnokrajowy w dniu 20 maja 2020 roku – w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje: problematykę prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach, tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej, tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestników drogą e-mailową na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej w terminie do 20 marca 2020 roku.

Informacji w sprawie konkursu udziela Anna Sakowska, pracownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych tel. (32) 259 62 61 wew. 222, e-mail: anna.sakowska@ir.katowice.pl.