OŚWIATA ZAWODOWA

WNIOSKI DO POBRANIA/WYSOKOŚĆ OPŁAT/INFORMACJE

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminów – w związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku

Obowiązkowe oświadczenie kandydatów – w związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku

Egzamin czeladniczy- wniosek obowiązuje od 1 października 2020 roku

Egzamin mistrzowski- wniosek obowiązuje od 1 października 2020 roku

Egzamin sprawdzający- wersja edytowalna

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że od 26 kwietnia 2021 roku ulegają zmianie wysokości opłat za egzaminy. Nowe opłaty wynosić będą:

• Egzamin mistrzowski – 1447,60 zł
• Egzamin czeladniczy – 723,80 zł
• Egzamin sprawdzający – 258,50 zł

OPŁATY DODATKOWE:

Opłata za wydanie duplikatu dokumentu:

– duplikat potwierdzający ukończenie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 30 zł

– duplikat świadectwa za egzamin czeladniczy czy mistrzowski – 26 zł.

EGZAMINY POPRAWKOWE-WNIOSKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISÓW KWALIFIKACJI DO CEIDG

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:

 1. uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub    świadectwem czeladniczym, o którym mowa w  3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze:

 1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:
 • dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,               
 • przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,          
 • izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.
 1. W przypadku osób, które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 10.2020 oraz prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:
 • informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach           rzemieślniczych jest dokonywane wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,        
 • izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego wpływu,             
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji izba rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,       
 • izba rzemieślnicza może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając termin jego uzupełnienia,    
 • wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,             
 • w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG

Wnioski prosimy składać listownie na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Plac Wolności 12
40-078 Katowice
z dopiskiem: wniosek dot.CEIDG

Prawidłowo złożony komplet dokumentów musi zawierać:
1) uzupełniony wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
2) kopię dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
3) kopię aktu małżeństwa (dotyczy przypadków osób, które zmieniły nazwisko).

Skargi na działanie izb rzemieślniczych rozpatruje Związek Rzemiosła Polskiego.

Rolę administratora kont sprawuje Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG- obowiązuje od 1 października 2020 roku

Documents in shelves at office

WYKAZ ZAWODÓW RZEMIEŚLNICZYCH

Izba Rzemieślnicza w Katowicach przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w 71 zawodach:

Zawód

Numer

baca

613001

betoniarz

711401

betoniarz zbrojarz

711402

bioenergoterapeuta

323002

blacharz

721301

blacharz samochodowy

721306

brukarz

711205

cieśla

711501

cukiernik

751201

dekarz

712101

drukarz

732201

elektromechanik urządzeń chłodniczych

741205

elektromechanik pojazdów samochodowych

741203

elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

741204

elektromechanik

741201

elektronik

742117

elektryk

741103

florysta

343203

fotograf

343101

fryzjer

514101

glazurnik

712202

grawer

731611

fryzjer zwierząt - groomer

516401

introligator

732301

juhas

612108

kamieniarz

711301

kelner

513101

kominiarz

713303

kosmetyczka

514202

kowal

722101

kowal wyrobów zdobniczych

722102

krawiec

753105

kucharz

512001

lakiernik

713201

lakiernik samochodowy

713203

malarz-tapeciarz

713101

mechanik- monter maszyn i urządzeń

723310

mechanik motocyklowy

723107

mechanik pojazdów samochodowych

723103

monter elektronik

742102

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

712604

monter instalacji gazowych

712603

monter sieci i instalacji sanitarnych

712618

monter sieci cieplnych

712608

monter sieci gazowych

712610

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

712616

monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

712612

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905

murarz

711202

murarz-tynkarz

711204

naturopata

323009

obuwnik

753602

obuwnik ortopedyczny

753604

operator obrabiarek skrawających

722307

optyk okularowy

325301

piekarz

751204

posadzkarz

712204

radiesteta

516901

rzeźnik wędliniarz

752105

stolarz

752205

stolarz budowlany

711503

stolarz meblowy

752208

ślusarz

722204

tapicer

753402

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

712904

wędliniarz

751107

wizażystka/stylistka

514208

wulkanizator

814104

zdun

711203

zegarmistrz

731106

złotnik-jubiler

731305

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!