PROJEKTY EUROPEJSKIE

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Izby jest realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przygotowała dotychczas kilkadziesiąt projektów. Pod tym względem jest w czołówce polskich organizacji gospodarczych. Była realizatorem między innymi projektu „Pierwsza szychta”, wybranego przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki. Izba przygotowuje projekty w ramach PO KL oraz pomaga przedsiębiorcom starającym się o środki unijne.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla naszych rzemieślników oraz przedsiębiorców nowe możliwości, które od samego początku pomagaliśmy im wykorzystać. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków unijnych, dzięki czemu mieszkańcy naszego regionu zdobywali pracę, nowe kwalifikacje, czy tez mogły rozwinąć swoje firmy. Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie realizując projekty zarówno w ramach programów krajowych, jak i zagranicznych.

Zakres działalności:

 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach ponadnarodowych   programów: Leonardo da Vinci i Grundtvig („Uczenie się przez     całe życie” – Lifelong Learning Programme);
 • realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych i pracujących, projekty doradcze, promocyjne);
 • rozliczanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • współpraca z zagranicznymi partnerami Izby (w tym koordynowanie wyjazdów rzemieślników na zagraniczne targi).

PROJEKTY w trakcie realizacji

Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

 

OKRES REALIZACJI:

Od 01.10.2021 do 31.03.2023

 

DLA KOGO:

Projekt skierowany 30 os. dorosłych 16k/14m, powyżej 30 roku życia z woj. Śląskiego, subregionu centralnego. Bezrobotnych/biernych zawodowo w tym:

– osób w wieku 50 lat i więcej;

– osób z niepełnosprawnościami;

– osób długotrwale bezrobotnych;

osób o niskich kwalifikacjach.

Z pierwszeństwem udziału uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020 z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

Obszary zamieszkania kandydatów:

Powiat:

będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański

Miasta:

 1. Bytom
 2. Chorzów
 3. Dąbrowa Górnicza
 4. Gliwice
 5. Jaworzno
 6. Katowice
 7. Mysłowice
 8. Piekary Śląskie
 9. Ruda Śląska
 10. Siemianowice Śląskie
 11. Sosnowiec
 12. Świętochłowice
 13. Tychy
 14. Zabrze

CO:

 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.
 3. Przyuczenie do pracy u pracodawcy w ilości 504 godz.
 4. Potwierdzenie umiejętności zawodowych – państwowy egzamin sprawdzający.
 5. Zatrudnienie na umowę o pracę.
 6. Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia, w tym przede wszystkim:
 7. materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu, narzędzia branżowe,
 8. stypendia szkoleniowe,
 9. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 10. badania lekarskie,
 11. catering,
 12. ubezpieczenie NNW.

KONTAKT:

Monika Dudek, tel. 32 2596261, email projekty@ir.katowice.pl

O

 

Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu pod adresem:
http://www.szkolenia.wst.pl/index.php

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.

Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wartość projektu to 44 661 000,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 35 327 859,36 zł.

Cel Projektu.
Celem projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 5000 osób z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnych z ich potrzebami z województwa śląskiego w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2022 roku.

Pracownicy, kadra zarządzająca, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego będą korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje projekt (Podmiotowy system finansowania) z usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na przykład: doradczych, szkoleniowych, specjalistycznych kursów, egzaminów np. czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstwa.

Dystrybucja środków finansowych na realizację usług rozwojowych dostępna dla przedsiębiorstw będzie prowadzona w ośmiu punktach w siedmiu miastach województwa śląskiego: w Katowicach, Częstochowie, Zawierciu, Pszczynie, Wodzisławiu Śląskim, Bielsko Białej i Raciborzu.

Dla kogo?
Grupa docelowa to 5000 pracowników, kadry zarządzającej z 1550 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa Śląskiego. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego.

Planowane efekty:

– uzyskanie kwalifikacji, kompetencji przez 5000 pracowników, kadry zarządzającej po udzielonej usłudze rozwojowej,
– zrealizowanie celu rozwojowego przez 1550 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego przy udziale podmiotowego systemu finansowania.

Zdniem 31.08.2017 roku rozpoczął nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w zakładce: projekty europejskie.

Prosimy o wypełnienie dokumentów oraz dostarczenie ich osobiście bądź drogą pocztową na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12
40-078 Katowice

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, czy też problemów związanych z wypełnieniem dokumentów – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dokumentacja rekrutacyjna/zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie: http://szkolenia.wst.pl/index.php/dokumenty-projektowe.html

Śląskie. Zawodowcy:

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa oraz załączniki:

Załączniki
 Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie [PDF 239,4kB]
 Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny [PDF 346,6kB]
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika projektu [PDF 393,0kB]
 Załącznik nr 3 – Lista szkół i branż uczestniczących w projekcie [PDF 226,3kB]
 Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania [PDF 227,4kB]
 Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu [PDF 220,9kB]
 Załącznik nr 1 – Program kursu/szkolenia [PDF 140,0kB]
 Załącznik nr 2 – Indywidualna lista obecności [PDF 110,8kB]
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu [PDF 317,5kB]
 Umowa o organizację stażu uczniowskiego [PDF 381,8kB]
 Załącznik nr 1 – Program stażu uczniowskiego [PDF 205,2kB]
 Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o odbyciu stażu [PDF 227,6kB]
 Załącznik nr 3 – Lista obecności [PDF 121,1kB]
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji [PDF 207,1kB]
 Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów [PDF 313,5kB]
 Załącznik nr 6 – Wniosek o refundację kosztów organizacji stażu [PDF 406,3kB]
 Załącznik nr 7a – Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty [PDF 364,3kB]
 Załącznik nr 7b – Wniosek o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty [PDF 369,9kB]
 Załącznik nr 8 – Oddelegowanie pracownika do pełnienia funkcji opiekuna stażysty [PDF 387,1kB]
 Wzór noty obciążeniowej [PDF 435,3kB]

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Wykaz szkół

Link do  strony projektowej Lidera projektu:

https://zawodowcy.slaskie.pl/

Wznowienie procesu rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu 'Śląskie. Zawodowcy'

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż wznawiamy proces rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

Nabór odbędzie się w trybie online od 26 października 2020 do 09 listopada 2020r.


Rekrutacja otwarta jest dla szkół, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie naboru w trybie stacjonarnym lub online (decyzja podjęta przez szkołę):

 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach
 • Zespół Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu,
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce 'Śląskie.Zawodowcy’.

PROJEKTY zrealizowane:

Projekt Pierwsza Szychta- projekt zrealizowany

Projekt 'Pierwsza szychta’ to sztandarowy „produkt” Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Dał szansę na zatrudnienie dla osób dyskryminowanych na rynku pracy i ogólnopolską promocję „rzemieślniczego” trybu przygotowania zawodowego. Projekt był realizowany w okresie od 1.11.2005 r. do 30.03.2008 roku, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przy udziale kluczowych partnerów: Fundacji na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Chcąc przeciwdziałać zjawisku trwałej marginalizacji i dyskryminacji na rynku pracy projekt zakładał opracowanie ścieżek zawodowych (szkolenie – staż – praca) dla grup szczególnie narażonych na wykluczenie:
• kobiet (90 osób ze 150-osobowej grupy pilotażowej),
• osób młodocianych i absolwentów,
• osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia (tj. o wykształceniu podstawowym i zasadniczym zawodowym),
• osób długotrwale pozostających bez pracy,
• pracowników zwalnianych w ramach restrukturyzacji zakładów z przyczyn dotyczących pracodawcy.

W projekcie “Pierwsza Szychta” elementem innowacyjnym był nacisk położony na praktyczną naukę zawodu. Umożliwiło to, osobom o niskich kompetencjach zawodowych lub niskim poziomie wykształcenia ogólnego, aktywną edukację oraz szybszy start na rynku pracy. Dodatkowym elementem wzmacniającym pozycję beneficjenta było uzyskanie tytułu czeladniczego w wyniku zdanego egzaminu państwowego (organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości). Świadectwo czeladnicze jest powszechnie uznawanym (również w krajach Unii Europejskiej) potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych otwierającym możliwość uzyskania uprawnień mistrza w zawodzie.

Unikalna w skali kraju była ścisła współpraca organizacji pracodawców, związku zawodowego, instytucji publicznej i fundacji działającej na rzecz edukacji i rozwoju. W prace nad projektem, jego planowanie i ocenę od początku włączeni byli przedstawiciele grup dyskryminowanych na rynku pracy (liderzy opinii).

W kwietniu 2005 roku została podpisana umowa o współpracy międzynarodowej z przedstawicielami podobnych Partnerstw na rzecz Rozwoju z Austrii, Cypru i Niemiec. Celem utworzonego Partnerstwa Ponadnarodowego była wymiana doświadczeń związanych z wprowadzeniem innowacyjnych metod edukacji oraz stworzenie sieci kompetencji zawodowych dla osób dyskryminowanych na rynku pracy. Eksperci projektu “Pierwsza Szychta” aktywnie uczestniczyli w procesie tworzenia Sieci Edukacji Zawodowej (Vocational Education Network). Ich zadaniem było opracowanie listy zawodów, przygotowanie szkoleń dla beneficjentów i sprawdzenie modelu: szkolenie – staż – praca na rynku lokalnym. Strategie, które odniosły sukces zostaną zebrane i połączone przez koordynatorów działań ponadnarodowych w model „VENet” (będącego skrótem Vocational Education Network).
Wszystkie zainteresowane organizacje obecne w Unii Europejskiej zapoznają się z tym modelem za pomocą strony internetowej oraz podręcznika, który wchodzi w skład systemu wsparcia ułatwiającego przyjęcie i wykorzystanie “VENet” lub któregoś z jego elementu. Wyniki prac Partnerstwa Ponadnarodowego zostały także zaprezentowane podczas międzynarodowego seminarium poświęconego Sieci Edukacji Zawodowej VENet.

’Informator o zawodach rzemieślniczych’ wydany w ramach projektu (format pdf)

Elastycznie i odpowiedzialnie - promocja dobrych praktyk w województwie śląskim

Celem projektu 'Elastycznie i odpowiedzialnie – promocja dobrych praktyk w województwie śląskim’ jest wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim poprzez promocję oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) oraz idei flexicurity wśród pracodawców, pracowników, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy z terenu całego województwa śląskiego.

Projekt, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada promocję oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) oraz idei flexicurity wśród pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy z terenu całego województwa śląskiego. Obie koncepcje mają niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz regionalnego rynku pracy. Niestety zarówno idea CSR jak i model flexicurity, mocno promowane przez Unię Europejską, są w Polsce wciąż mało rozpowszechnione wśród ich potencjalnych interesariuszy.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 konferencje regionalne w Katowicach (otwierająca oraz zamykająca) oraz 8 seminariów lokalnych (warsztaty dla społeczności lokalnych). Warsztaty odbędą się w Częstochowie, Bielsku-Białej, Gliwicach, Rybniku, Tychach, Bytomiu, Sosnowcu oraz Tarnowskich Górach.

Projekt realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ 'Solidanorść’ oraz Radą OPZZ Województwa Śląskiego w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 31 października 2011 roku. Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: www.elastycznieiodpowiedzialnie.pl

Rzemiosło - najlepszy pracodawca w regionie

Rzemiosło – najlepszy pracodawca w regionie- projekt zrealizowany

’Rzemiosło – najlepszy pracodawca w regionie’ to projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i katowicki oddział Telewizji Polskiej S.A. W ramach projektu powstaje 30 programów telewizyjnych i 30  skorelowanych z nimi tematycznie artykułów prasowych. W  materiałach tych przedstawiane są sylwetki śląskich i  zagłębiowskich rzemieślników, którzy mówią o swojej pracy  i korzyściach płynących z udziału w rzemieślniczym systemie  nauki zawodu.

Powstała również strona internetowa www.mamswietnaprace.pl i strony w telegazecie TVP Katowice poświęcone tej tematyce. W ramach projektu przewidziana jest emisja spotów radiowych i telewizyjnych. Na ulicach śląskich miast pojawiają się billboardy.

Analizy prowadzone przez Izbę pokazują jednoznacznie, ze rzemiosło jest wielkim obszarem, w którym generuje się nowe miejsca pracy. Rzemieślniczy system kształcenia pozwala potencjalnym beneficjentom na zdobycie kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, bądź podniesienie swoich umiejętności. Niestety, brakowało dotychczas kampanii promujących szkolenia rzemieślnicze, co utrudniało zainteresowanym dotarcie do informacji na temat możliwości zdobycia kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych, a tymczasem, co potwierdza ranking Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, zdecydowana większość tych zawodów zalicza się do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Niewiele osób wie, ze Izba organizuje szkolenia w przeszło 60 zawodach, z możliwością przystępowania do egzaminów przed komisjami państwowymi i zdobywania kwalifikacji czeladniczych czy mistrzowskich uznawanych w całej Unii Europejskiej. Brakowało szeroko dostępnej informacji o ścieżkach kształcenia i korzyściach płynących z uzyskania tytułów kwalifikacyjnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-promocyjną, mającą jednocześnie na celu odbudowanie dobrego wizerunku śląskiego i zagłębiowskiego rzemiosła.

W każdy poniedziałek w katowickim wydaniu Gazety Wyborczej drukowany jest artykuł o jednym z zawodów rzemieślniczych, a w każdy wtorek, o godz. 18:45 TVP Katowice emituje program przedstawiający dany zawód.

Efektem projektu będzie również książka – zbiór publikowanych artykułów i zdjęć oraz płyta DVD z wszystkimi odcinkami programu telewizyjnego.

Zobacz:

plakat promujący projekt

publikacja przygotowana w ramach projektu

Szefem będę ja!

Projekt „Szefem będę ja!” skierowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą (warunkiem jest brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Projekt przewiduje udział 40 osób z całego województwa śląskiego (konieczne jest stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie naszego województwa), które chcą założyć „własny biznes”. Profil planowanej działalności jest dowolny, ponieważ projekt nie jest skierowany do konkretnej branży. Połowę Uczestników stanowić będą osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy), a połowę osoby pracujące (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna). Zgodnie z przyjętymi założeniami, pierwszeństwo w procesie rekrutacji i selekcji będą mieli mieszkańcy trzech podregionów: sosnowieckiego,częstochowskiego i bytomskiego.

Rekrutacja i selekcja

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach prowadzi obecnie wstępną rejestrację uczestników (drogą telefoniczną i mailową). Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem zalecamy przesyłanie swoich zgłoszeń (imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail oraz informacja, czy jest się osobą bezrobotną, czy pracującą) na adres: projekty@ir.katowice.pl (w temacie maila należy dopisać 'projekt Szefem będę ja!’ lub '6.2′).

W późniejszej fazie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (które spełniają kryteria uczestnictwa) wypełniać będą formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego prowadzona będzie selekcja.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych minął 15 czerwca 2009 roku.

Kryteria grupy docelowej (40 osób)

Selekcja 40 uczestników projektu odbędzie się przede wszystkim na podstawie poniższych kryteriów:
– 16 miejsc przewidzianych jest dla kobiet, 16 dla osób powyżej 45 roku życia, a 8 osób dla osób do 25 roku życia
– wśród tych osób połowę (20) stanowić muszą osoby bezrobotne (zarejestrowane i posiadające status osoby bezrobotnej), połowę – osoby pracujące
– w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby podregionów: sosnowieckiego, częstochowskiego i bytomskiego

W razie potrzeby przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z zainteresowanymi osobami.

Po etapie selekcji zawierane będą umowy wraz z przedstawieniem wymaganych oświadczeń:
– oświadczenie o braku zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
– oświadczenie o niekaralności
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– potwierdzenie o nie korzystaniu z innych środków wspólnotowych przez ostatnie 2 lata

Założenia projektu

Uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń (z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej), który zakończy się uzyskaniem certyfikatu. Szczegółowy harmonogram i konfiguracja szkoleń będą jeszcze ustalone, wiadomo natomiast, że osoby bezrobotne i pracujące odbywać będą szkolenia w odmiennych trybach.
Kolejnym etapem projektu będzie ocena złożonych przez Uczestników biznes planów. Specjalnie powołana Komisja przyzna 20 osobom jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokładna kwota będzie jeszcze ustalona, informujemy jednak, że projekt nie przewiduje przyznania maksymalnej kwoty dotacji w ramach działania 6.2 POKL (40 tysięcy złotych). Dodatkowo wspominanym 20 osobom udzielone zostanie wsparcie pomostowe (na okres 6 miesięcy) na ułatwienie rozruchu firmy, opłacanie składek ZUS itd.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2009 roku i potrwa do końca marca 2011 roku.

 
Biuro Projektu

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
Tel. (032) 259 62 61 wew. 105   Fax. (032) 258 87 38
e-mail: projekty@ir.katowice.pl

Śladami dobrych praktyk

Projekt „Śladami dobrych praktyk” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z TVP S.A. Oddział Katowice. Projekt polegał na promocji wśród społeczności województwa śląskiego koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) uwzględniającej obok ekonomicznych, społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej. Projekt ukierunkowany był na wyłonienie dobrych praktyk CSR stosowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz  ich promocję poprzez produkcję i emisję 10 odcinków programu telewizyjnego. Szczególnie istotne były praktyki stosowane w miejscu pracy, zgodnie z modelem „Zatrudnienie Fair Play”. Zrealizowano także  2 konferencje regionalne oraz 10 seminariów lokalnych promujących dobre praktyki CSR. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2011 roku a zakończyła 31 marca 2012 roku.

Kontakt:

Monika Dudek

tel. (32) 259 62 61 w. 105

www.sladamidobrychpraktyk.pl

Adepci Śląskiego Rzemiosła- projekt zrealizowany

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych ozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Wartość projektu to 927 020,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 781 292,46 zł.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

 1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,
 2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Pośrednictwo pracy.
 3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.
 4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości 1008 godz.
 5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia:

 • materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
 • narzędzia branżowe do nauki zawodu,
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach udostępnia formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres 40-078 Katowice, Plac Wolności 12

Kontakt: Monika Dudek

Telefon: (32) 259 62 61

VESTE-Service Technicians (VESTE) / Dalsze kształcenie zawodowe w sektorze energetycznym (VESTE)

Strona internetowa Projektu: http://veste-project.eu/

Program: Erasmus + akcja kluczowa 2 Partnerstwo strategiczne – innowacje – projekt wdrożeniowy

Czas trwania: 01.09.2015 – 31.08.2018: 36 miesięcy

Partnerzy: Baltic Sea Academy, Niemcy, partner wiodący
Akademia kształcenia zawodowego w Hamburgu, Niemcy
Stowarzyszenie Biznesu Europy Wschodniej w Niemczech
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Polska
Hanzeatycki Instytut wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska
Centrum kształcenia zawodowego hrabstwa Võru, Estonia
Centrum kształcenia zawodowego Kontiki

Grupy docelowe:
a) Pracownicy MiŚP
b) Osoby bezrobotne posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
c) Studenci i absolwenci
d) Wykładowcy izb, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych
e) Beneficjentami są również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdobywają kwalifikacje i doświadczenie

Cele projektu:
• Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i wykwalifikowanego personelu w MiŚP w zakresie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dzięki dwóm zaawansowanym programom szkoleniowym.
• Pozyskiwanie dodatkowej kadry kierowniczej i specjalistów oraz przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do podejmowania aktywnych działań w rozwijającym się sektorze energetycznym, co skutkuje utrzymaniem istniejących miejsc pracy i tworzeniem nowych, pozwalając jednocześnie na zredukowanie poziomu bezrobocia.
• Rozwój i koordynacja programu integracyjnego oraz oferta kursu 'Konsultant ds. Energetyki Budowlanej’ ma na celu zapewnienie osobom bezrobotnym stałego zatrudnienia.
• Przygotowanie wysokiej jakości, zaawansowanego programu szkoleń z elementami kształcenia zawodowego. • Szkolenia dla nauczycieli / instruktorów, w celu zapewnienia we wszystkich regionach wystarczającej ilości wykwalifikowanych nauczycieli, co umożliwi prawidłowe wdro-żenie systemu kształcenia zawodowego.
• Opracowanie wzorów sprawozdań na temat efektywności energetycznej budynków dla Polski i Estonii.
• Przygotowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla MiŚP: 'Energia słoneczna – technologia i zastosowanie dla MŚP’.

 ROZGRYŹ SWOJ BIZNES

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Rozgryź swój biznes, złożony w ramach konkursu numer POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 dla działania 2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został rekomendowany do dofinansowania w dniu 23 maja 2016 roku.

Projekt Rozgryź swój biznes, realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A. w Katowicach.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 października 2016 do 31maja 2018 roku. Wartość projektu to 468 568,15 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej to 394 909,23 zł.

Projekt i jego cel

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności mikro i małych firm z branży gastronomicznej z terenu województwa śląskiego, poprzez opracowanie dla nich analizy potrzeb rozwojowych i doradztwa w zakresie wdrożenia planów rozwojowych.

Do kogo?

Projekt skierowany jest do 32 mikro i małych firm, działających w branży gastronomicznej prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Co oferujemy?

Dla każdej z firm przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwoju i opracowany plan rozwoju. Określony zostanie zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, w tym wykorzystanie systemów finansowania w regionach. W zakresie tworzenia planu rozwoju zostanie dokonana analiza dwóch perspektyw, infrastruktury oraz zasobów ludzkich. Do celów opracowania planu rozwoju zostanie przeprowadzona analiza SWOT oraz określona zostanie misja/wizja, wartości ważne dla firmy.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Funduszem Górnośląskim zaprasza do udziału w projekcie „Rozgryź swój biznes” restauratorów, szefów kuchni, managerów restauracji, właścicieli: mikro i małych lokali gastronomicznych, piekarni, cukierni, firm cateringowych, food trucków, zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz produkcją artykułów spożywczych, itp.

Formularze do pobrania:

 1. Umowa na świadczenie usługi doradczej:

Załącznik 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

a) Oświadczenie o posiadaniu statusu MMŚP:

Załącznik A – przedsiębiorstwa partnerskie

Załącznik B – przedsiębiorstwa związane

 1. b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  c) Oświadczenie beneficjenta pomocy,
  d) Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (jeżeli Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ich sporządzania załącza zatwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań z 3 ostatnich lat obrotowych),
  e) Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis,
  f) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na to samo przedsięwzięcie,
  g) Oświadczenie o nieposiadaniu strategii lub planu rozwoju,

Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu przedsiębiorstwa,

Załącznik 3. Protokół wykonania usługi doradczej.

Kontakt: Monika Dudek

e-mail: projekty@ir.katowice.pl

Telefon: (32) 259 62 61

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE – DORADCA ZAWODOWY/PSYCHOLOG NR 1/11/2021/7.1.3

w ramach projektu „Adepci Rzemiosła 30+” RPSL.07.01.03-24-006D/21-00

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy
dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i
pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

W związku z realizowanym projektem: „Adepci Rzemiosła 30+” Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zatrudni doradcę zawodowego/psychologa.

Zakres wykonywanych czynności:

Zadanie 1.

 1. Przeprowadzenie II etapu rekrutacji – przeprowadzenie indywidualnej rozmowy, badającej poziom motywacji, predyspozycji zawodowych. Diagnoza poziomu

motywacji, umiejętności, ryzyka i szans, szczegółowa ocena uczestnika/czki, weryfikacja stopnia ryzyka nieosiągnięcia przez uczestnika pełnej ścieżki szkoleniowej,

 1. Objęcie 35 uczestników/czek Indywidualnym Planem Działania, diagnoza preferencji i potencjału zawodowego uczestników/czek projektu, opracowanie ofert zawodowych, analiza SWOT, w ilości 6 godzin na uczestnika. Łącznie 210 godzin.
 2. W okresie od 01.12.2021-31.03.2022 – okres może zostać wydłużony w przypadku braku wymaganej liczby zrekrutowanych uczestników).

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika),
 • Co najmniej roczny staż pracy jako doradca zawodowy poświadczony odpowiednimi dokumentami (w ostatnich 3 latach),
 • Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami,
 • Doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną osób dorosłych, doradztwem zawodowym, coachingiem lub rekrutacją,
 • Dokładność,
 • Samodzielność i terminowość,
 • Bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
 • Wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Złożenie oferty:

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem doradztwa zawodowego w zakresie wskazanej powyżej tematyki proszone są o składanie swoich aplikacji oraz oferty cenowej wg. wskazanego wzoru w załączeniu. Komplet dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz ofertę cenową w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego mogą zostać wysłane, pocztą tradycyjną lub emailem.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, email: projekty@ir.katowice.pl

Uprzejmie informujemy, iż oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy przesłać do dnia 26.11.2021 roku. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu (32) 259-62-61 wew.105.

Uprzejmie informujemy, iż przy założeniu spełnienia wszystkich wskazanych powyżej kryteriów, podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto.                                 

Kryterium oceny ofert:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów – cena 90% i 10% doświadczenie zawodowe.

Formuła oceny:

 1. Cena (najniższa cena brutto całego zamówienia /cena brutto całego zamówienia badanej oferty) x 90 pkt.
 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego (10%) w okresie ostatnich 3 lat, 2018,2019,2020
 2. a) doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania dla  20  osób w okresie ostatnich dwóch lat -5 pkt,
 3. b) doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 21- 40 osób w okresie ostatnich dwóch lat -10 pkt,
 4. c) doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 41 do  60  osób w okresie ostatnich dwóch lat -15 pkt,

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Więcej informacji w załączniku:

ZAPYTANIE OFERTOWE DORADCA

ZAPYTANIE OFERTOWE DORADCA

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY „ROZEZNANIE RYNKU” nr 01/11/2021/DP

W ramach projektu: „Wykwalifikowane kadry rzemieślnicze katowickiej Izby”.

 Ścieżka 2. „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

 „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła” przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 73/2021 z dnia 19 maja. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła”.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę szkoleń dla 12 pracowników, które muszą odbyć się w listopadzie 2021:

 1. Skuteczności działań marketingowych i promocji firmy przy użyciu Social Mediów (SM) dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych.

Celem edukacyjnym szkolenia ma być doskonalenie kompetencji pracowników w proces sprzedaży w przedsiębiorstwie w zakresie zaawansowanych technik negocjacyjnych i sztuki profesjonalnego prospectingu, w tym z wykorzystaniem social mediów oraz umocnienie ich pozycji jako liderów w procesie prowadzonych negocjacji biznesowych.

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

– znajomość technik negocjacji na poziomie zaawansowanym,

– charakteryzacja cech skutecznego negocjatora,

– znajomość profesjonalnego prospectingu, w tym lejek sprzedażowych,

– umiejętność wykorzystania social mediów w procesie dotarcia do Klienta indywidualnego i instytucjonalnego oraz budowania wizerunku marki na lokalnym i regionalnym rynku,

– znajomość typów klientów i ich potrzeby, mechanizm podejmowania decyzji zakupowych, narzędzia social media jako kanału dotarcia do nowych Klientów oraz obsługi dotychczasowych,

– umiejętności komunikacji i budowania dobrych relacji biznesowych z klientem,

– rozpoznawanie potrzeb klientów oraz metod ich skutecznego motywowania do dokonywania zakupów.

– skutecznie budowanie i wdrażanie planu sprzedaży

– profesjonalnie obsługuje Klientów

– prowadzi negocjacje biznesowe z wykorzystaniem zaawansowanych technik negocjacyjnych

– pracuje z trudnym klientem oraz w trudnych warunkach negocjacyjnych

– stosuje w praktyce zasady profesjonalnego prospectingu

– implementuje w praktyce trzy zasady działania prospectowego gwarantujące systematyczny przyrost klientów

– stosuje w praktyce efektywną komunikację poprzez social media i dociera do nowych Klientów oraz utrzymuje dobre relacje z dotychczasowymi Klientami

– skutecznie komunikuje się z klientami i otoczeniem zewnętrznym, jak również w sposób efektywny wykorzystuje komunikację w środowisku wewnętrznym organizacji, którą reprezentuje,

– buduje wizerunek firmy w mediach społecznościowych,

– tworzy oferty handlowe pod różne kategorie Klientów

– wyznacza cele realizacji i planowania zadań w firmie

– poszerza wiedzę branżową

– skutecznej komunikacji interpersonalnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym firmy

– radzi sobie z obiekcjami Klientów poprzez wykorzystanie nowo poznanych na szkoleniu technik negocjacyjnych

– umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas rozmów handlowych

– efektywnego zarządzania sobą w czasie,

– umiejętności planowania

 1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy związanej z rozwojem firm w oparciu o metodę Design Thinking oraz zewnętrzne źródła finansowe (m.in. Fundusze UE) .

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

 • Zarządza w sytuacji kryzysowej i reorganizuje firmę
 • Wykorzystuje różnorodne zewnętrzne źródła finansowania na dalsze funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa
 • Weryfikuje oferty rynkowe firmy – tzw. stress test
 • Rozróżnia zasady stosowania metody Design Thinking
 • Weryfikuje cele przedsiębiorstwa metodą GROW
 • Określa miary i efektywność realizowanych celów
 • definiuje zakres rozwoju firmy możliwy do współfinansowania z Funduszy UE
 • przygotowuje główne założenia dla potencjalnego projektu przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania
 • Identyfikuje nowe trendy rynkowe
 • Stosuje metodę Design Thinking do rozwoju firmy
 • Zna Horyzontalne priorytety wsparcia dla MŚP z Funduszy UE 2021-2027: innowacje, cyfryzacja, energia odnawialna i efektywność energetyczna, ekonomia społeczna, Możliwe wdrożenia unijnych priorytetów w firmach, Krajowy Program Odbudowy, RPO Woj. śląskiego 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP Krajowe Programy Operacyjne 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP na przykładzie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Wdrażanie innowacji w firmie ze wsparciem funduszy UE, Pożyczki Unijne dla MŚP – główne zasady i mechanizmy wsparcia, Pozostałe fundusze rozwojowe dla MŚP – LGD, Fundusze Norweskie, NFOŚiGW, Przygotowanie głównych założeń potencjalnego projektu rozwojowego dla przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na adres e-mailowy: izba@ir.katowice.pl. Oferta winna być podpisana i zeskanowana przez osoby upoważnione.

Wszelkie materiały dydaktyczne, prezentacje powinny zawierać logotypy https://niw.gov.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/

Termin złożenia ofert mija 17.11.20201 roku, do godz. 15.00. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 515037305 Monika Dudek.

Załączniki:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – szkolenia-oferta cenowa

2.Zapytanie ofertowe- szkolenia

2021-08-27 Zapytanie ofertowe nr 22/11.2.3/RPO/2021

RZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniów po powrocie do pracodawców z nauki zdalnej.” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium I
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia-1
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

Do dnia 23 września 2021 roku nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego zapytania.

 

2021-08-24 Zapytanie ofertowe nr 21/11.2.3/RPO/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie budowania relacji i współpracy między uczniem i szkołą, a biznesem na przykładzie Platformy Edukacyjnej oraz modelu procesów dualnego kształcenia” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

 

Do dnia 7 września 2021 roku nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego zapytania.

2021-05-06 Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 21 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-05-06

Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-46375

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46375

Zapytanie ofertowe nr 19/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-04-29

Numer Ogłoszenia: 2021-4086-45627

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45627

2021-04-06 Zapytanie ofertowe nr 18/11.2.3/RPO/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje dla 25 Uczestników projektu w zakresie: Data opublikowania ogłoszenia: 31 marzec 2021 Ogłoszenie nr 2021-4086-40674 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40674

L.p.

Szkolenie zawodowe

Planowana liczba (uczestników)

Min. Liczba godzin

Lokalizacja realizacji szkolenia

1

Nowoczesne techniki koloryzacji

3

18

IR Katowice/szkoła Zabrze

2

Strzyżenie męskie, techniki barberskie

2

18

IR Katowice/szkoła Zabrze

3

Spawanie metoda MIG/MAG Część I – Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (131) Część II – Spawanie metodą MAG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (135)

3

265

Zabrze

4

Barista z elementami Art Coffee

1

32

Rydułtowy

5

SEP

1

20

Wodzisław Śląski

6

Operator koparko ładowarki

5

134

Wodzisław Śląski

7

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

3

Racibórz

Zapytanie ofertowe nr 17/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 138 Uczestników w podziale na 3  miast/powiatów przez 6 doradców z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej (Kod CPV: 85.31.23.20-8. Usługi doradztwa) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 19 marzec 2021

Ogłoszenie nr 2021-4086-38262

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38262

Zapytanie ofertowe nr 16/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-03-16

Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-37739

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37739

Zapytanie ofertowe 15/11.2.3/RPO/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Nr Ogłoszenie nr 2021-4086-37110

Data opublikowania ogłoszenia 2021-03-12

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37110

Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Zapytanie dotyczy:

 1. Barman – Barista
 2. Spawanie
 3. Barista + Latte Art
 4. Programowanie, obsługa i konserwacja sterowników PLC
 5. Operator obrabiarek skrawających CNC
 6. Projektowanie instalacji elektrycznej w programie komputerowym

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24774

Zapytanie ofertowe nr 12/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16420

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą koniecznością zmiany Doradcy zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że nowym Doradcą zawodowym dla w/w Szkoły zostaje Pani Ewa Michalik z ramienia Firmy  EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas.

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje o wprowadzeniu przez MEN kolejnych rozporządzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

 

Dz.U Poz. 1389 z 13.08.2020 dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (w załączeniu).

Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

WAŻNE: §1.3 Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych u pracodawcy przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają.

 

Dz.U Poz. 1394 z 14.08.2020 dot. szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

WAŻNE:

– wprowadzenie zadań  dla dyrektora jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia,

– zaliczenie praktyk zawodowych uczniom techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia,

– kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych § 5 ust.1

– postępowania rekrutacyjne

– postępowanie w zmianach regulaminów konkursów, olimpiad,

 

Ponadto informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzony został katalog najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 roku.

Najcześciej adawane pytania:
Najczęściej zadawane pytania

Załączniki:
Dz.U. 1394 COVID z dnia 12.08.2020
Dz.U. 1389 COVID z dnia 13.08.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy’ nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002

Lokalizacja: Miasto Katowice

 Wynik zapytania ofertowego:

 1. P.H.U 'CELL’ z Siemianowic Śląskich

data wpływu 16.07.2020 rok (oferta złożona drogą elektroniczną)

Uzasadnienie: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach dokonała wyboru oferty P.H.U 'CELL’ ul. Okrężna nr 1/16, 41­-100 Siemianowice Śląskie (NIP:6431684963), która otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00 przy sumie ubezpieczeniowej 50000,00 na szkolenia 20,57zł, na staż 30,00zł.

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 8/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść zapytania ofertowego do pobrania).

Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – wzór umowy zlecenie
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna RODO

2020-05-21 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 8/11.2.3/RPO/2020

Stworzenie sieci współpracy partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych dla miasta: Katowice przez Regionalnego specjalistę ds. sieci współpracy

Przy założeniu – średnio 90 godzin (w ciągu trzech lat).

Informacja o wybranym Wykonawcy: Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek 40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1  (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 6 750,00 PLN) data wpływu oferty – 27.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 732/P/2020

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść do pobrania)

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia oferenta
Załącznik nr 4. Wzór umowy
Załącznik nr 5.
Klauzula informacyjna RODO

2020-04-29 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020

Lokalizacja: Miasto Katowice

Część 2 Zapytania ofertowego

 1. Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek

40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1

data wpływu – 08.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 673/P/2020

Uzasadnienie: Złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 9 000,00 PLN)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu dla 15-16 uczniów po 35 godzin z jednym uczniem – średnio po 560 godzin (15/16 uczniów), z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć liczby uczniów między szkołami w przypadku zgłaszanych problemów z osiągnięciem wskaźnika globalnego 287 w branżach Mechaniczna/spożywcza/hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna/ budowlana/fryzjersko-kosmetyczna/motoryzacyjna/elektroenergetyczna.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242199#info

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wstrzymany został proces rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Terminy wznowienia procesu rekrutacyjnego zostaną ogłoszone na stronie internetowej izby oraz na stronach i tablicach ogłoszeń szkół biorących udział w projekcie.

Zapytanie ofertowe nr 2/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231741

Zapytanie ofertowe nr 1/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231767

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie w ramach Projektu VESTE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie obędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku w ścisłym centrum Katowic.

Pierwszy dzień szkolenia przeprowadzi Pan Jörg Wortmann, niemiecki ekspert ds. efektywności energetycznej i ochrony środowiska i klimatu, drugiego dnia uczestnicy szkolenia poznają sytuację rynkową i ewolucję w zakresie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej w Europie i w Polsce oraz dobre praktyki. Podczas szkolenia dla uczestników zapewniona będzie usługa tłumaczenia symultanicznego z języka niemieckiego na język polski (oraz w drugą stronę).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Pracowników oraz Właścicieli firm z sektora MŚP, osoby bezrobotne, które chciałyby podnieść swoją wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, studentów i absolwentów, Pracowników Cechów Rzemiosł Różnych oraz Cechów Branżowych, Wykładowców Uczelni Wyższych oraz inne Osoby, zatrudnione w placówkach oświatowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) można przesłać najpóźniej do 30 marca 2018 roku drogą elektroniczną na adres izba@ir.katowice.pl lub pocztą tradycyjną (plac Wolności 12, 40-078 Katowice).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Panią Natalia Mól (tel. kom. 515 037 301, e-mail: izba@ir.katowice.pl).

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że po wycofaniu pierwszej oferty dnia 19 lutego 2018 roku, dokonała zaktualizowanego wyboru oferty na usługę tłumaczenia symultanicznego w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Tłumaczeń Ekspert Teresa Śpiewok.

Zaktualizowany dnia 19 lutego 2018 roku protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że dokonała wyboru oferty na wynajem auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługę cateringową w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą w Katowicach (ul. Opolska 15).

Protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny wynajmu auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługi cateringowej w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny oferty usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski oraz język niemiecki w obie strony) w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuję, że od dnia 13 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wprowadza się PRZERWĘ W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (zgodnie z Opisem Systemu Wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, Rozdział IV. Obowiązki Operatora, Pkt 53, litera ii)).

W przypadku wpłynięcia dokumentów we wskazanym okresie, wnioski będą rozpatrywane od dnia następującego po dniu zakończenia przerwy.

Rozstrzygnięcie ofert w Projekcie Adepci Śląskiego Rzemiosła
Informacja o wybranych wykonawcach 31 października 2017 roku:

PROTOKÓŁ Z DNIA 31.10.2017 ROKU Dotyczący zapytania ofertowego nr 3/1.2.1/POWR/2017 z dnia 18.10.2017 realizowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności (plik do pobrania w formacie PDF).

Szanowni Państwo,
z dniem 31.08.2017 roku rozpoczynamy nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w zakładce: projekty europejskie.

Prosimy o wypełnienie dokumentów oraz dostarczenie ich osobiście bądź drogą pocztową na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
plac Wolności 12
40-078 Katowice

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, czy też problemów związanych z wypełnieniem dokumentów – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dokumentacja rekrutacyjna/zgłoszeniowa:
1. Regulamin naboru do Projektu
2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika
3. Oświadczenie uczestnika do formularza zgłoszeniowego uczestnika
4. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym
5. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej
6. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. Oświadczenie amortyzacja
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis
10. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy
11.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Umowa wsparcia wraz załącznikami:
1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
3. Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy
4. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru oferty na wykupienie abonamentu telefonicznego wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk.

Najlepszą ofertę przedstawił operator PLAY – firma  P4 SP Z O.O.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  uzyskując najwyższą liczbę punktów 93,75 za abonament telefoniczny w kwocie 98,40 zł z telefonem komórkowym SAMSUNG GALAXY A5 2017.

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

Rozstrzygnięcie oferty Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru oferty na wykupienie abonamentu telefonicznego wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk.

Najlepszą ofertę przedstawił operator PLAY – firma  P4 SP Z O.O.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  uzyskując najwyższą liczbę punktów 93,75 za abonament telefoniczny w kwocie 98,40 zł z telefonem komórkowym SAMSUNG GALAXY A5 2017.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.

 

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

 

 

Pliki do pobrania:
Treść zapytania ofertowego
1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 Wzór umowy zlecenie


INFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH (Aktualizacja 22.02.2017)

NFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH

Protokół wyboru ofert z dnia 21.02.2017 roku do zapytania nr 1/1.2.1/POWR/2017 z dnia 09.02.2017 roku, realizowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności na realizację szkoleń zawodowych (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Adepci Śląskiego Rzemiosła” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (plik do pobrania).

Plik do pobrania (kliknij)

W związku z realizacją Projektu „Rozgryź swój biznes”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wynajmu Sali Konferencyjnej i cateringu w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Szczegóły zamówienia:
Wynajem Sali konferencyjnej w układzie kinowym dla 45 osób godzinach 8:00 – 14:00;
Obiad dla wszystkich uczestników oraz przerwa kawowa w postaci bufetu (kawa, herbata, zimne napoje, kruche ciastka);
Sala konferencyjna powinna być dostosowana i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Sali konferencyjnej:
Rzutnik multimedialny, laptop, ekran, tablica flipchartowa, klimatyzacja.

Miejsca parkingowe dla wszystkich uczestników.

Oferty proszę składać mailowo lub osobiście do dnia 9 grudnia 2016 roku do godziny 15:00 na email grzegorz.miketa@ir.katowice.pl lub michal.koniarek@ir.katowice.pl / Katowice, Plac Wolności 12.

Plik do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY „ROZEZNANIE RYNKU” nr 01/11/2021/DP

W ramach projektu: „Wykwalifikowane kadry rzemieślnicze katowickiej Izby”.

 Ścieżka 2. „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

 „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła” przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 73/2021 z dnia 19 maja. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła”.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę szkoleń dla 12 pracowników, które muszą odbyć się w listopadzie 2021:

 1. Skuteczności działań marketingowych i promocji firmy przy użyciu Social Mediów (SM) dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych.

Celem edukacyjnym szkolenia ma być doskonalenie kompetencji pracowników w proces sprzedaży w przedsiębiorstwie w zakresie zaawansowanych technik negocjacyjnych i sztuki profesjonalnego prospectingu, w tym z wykorzystaniem social mediów oraz umocnienie ich pozycji jako liderów w procesie prowadzonych negocjacji biznesowych.

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

– znajomość technik negocjacji na poziomie zaawansowanym,

– charakteryzacja cech skutecznego negocjatora,

– znajomość profesjonalnego prospectingu, w tym lejek sprzedażowych,

– umiejętność wykorzystania social mediów w procesie dotarcia do Klienta indywidualnego i instytucjonalnego oraz budowania wizerunku marki na lokalnym i regionalnym rynku,

– znajomość typów klientów i ich potrzeby, mechanizm podejmowania decyzji zakupowych, narzędzia social media jako kanału dotarcia do nowych Klientów oraz obsługi dotychczasowych,

– umiejętności komunikacji i budowania dobrych relacji biznesowych z klientem,

– rozpoznawanie potrzeb klientów oraz metod ich skutecznego motywowania do dokonywania zakupów.

– skutecznie budowanie i wdrażanie planu sprzedaży

– profesjonalnie obsługuje Klientów

– prowadzi negocjacje biznesowe z wykorzystaniem zaawansowanych technik negocjacyjnych

– pracuje z trudnym klientem oraz w trudnych warunkach negocjacyjnych

– stosuje w praktyce zasady profesjonalnego prospectingu

– implementuje w praktyce trzy zasady działania prospectowego gwarantujące systematyczny przyrost klientów

– stosuje w praktyce efektywną komunikację poprzez social media i dociera do nowych Klientów oraz utrzymuje dobre relacje z dotychczasowymi Klientami

– skutecznie komunikuje się z klientami i otoczeniem zewnętrznym, jak również w sposób efektywny wykorzystuje komunikację w środowisku wewnętrznym organizacji, którą reprezentuje,

– buduje wizerunek firmy w mediach społecznościowych,

– tworzy oferty handlowe pod różne kategorie Klientów

– wyznacza cele realizacji i planowania zadań w firmie

– poszerza wiedzę branżową

– skutecznej komunikacji interpersonalnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym firmy

– radzi sobie z obiekcjami Klientów poprzez wykorzystanie nowo poznanych na szkoleniu technik negocjacyjnych

– umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas rozmów handlowych

– efektywnego zarządzania sobą w czasie,

– umiejętności planowania

 1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy związanej z rozwojem firm w oparciu o metodę Design Thinking oraz zewnętrzne źródła finansowe (m.in. Fundusze UE) .

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

 • Zarządza w sytuacji kryzysowej i reorganizuje firmę
 • Wykorzystuje różnorodne zewnętrzne źródła finansowania na dalsze funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa
 • Weryfikuje oferty rynkowe firmy – tzw. stress test
 • Rozróżnia zasady stosowania metody Design Thinking
 • Weryfikuje cele przedsiębiorstwa metodą GROW
 • Określa miary i efektywność realizowanych celów
 • definiuje zakres rozwoju firmy możliwy do współfinansowania z Funduszy UE
 • przygotowuje główne założenia dla potencjalnego projektu przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania
 • Identyfikuje nowe trendy rynkowe
 • Stosuje metodę Design Thinking do rozwoju firmy
 • Zna Horyzontalne priorytety wsparcia dla MŚP z Funduszy UE 2021-2027: innowacje, cyfryzacja, energia odnawialna i efektywność energetyczna, ekonomia społeczna, Możliwe wdrożenia unijnych priorytetów w firmach, Krajowy Program Odbudowy, RPO Woj. śląskiego 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP Krajowe Programy Operacyjne 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP na przykładzie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Wdrażanie innowacji w firmie ze wsparciem funduszy UE, Pożyczki Unijne dla MŚP – główne zasady i mechanizmy wsparcia, Pozostałe fundusze rozwojowe dla MŚP – LGD, Fundusze Norweskie, NFOŚiGW, Przygotowanie głównych założeń potencjalnego projektu rozwojowego dla przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na adres e-mailowy: izba@ir.katowice.pl. Oferta winna być podpisana i zeskanowana przez osoby upoważnione.

Wszelkie materiały dydaktyczne, prezentacje powinny zawierać logotypy https://niw.gov.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/

Termin złożenia ofert mija 17.11.20201 roku, do godz. 15.00. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 515037305 Monika Dudek.

Załączniki:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – szkolenia-oferta cenowa

2.Zapytanie ofertowe- szkolenia

2021-08-27 Zapytanie ofertowe nr 22/11.2.3/RPO/2021

RZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniów po powrocie do pracodawców z nauki zdalnej.” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium I
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia-1
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

Do dnia 23 września 2021 roku nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego zapytania.

 

2021-08-24 Zapytanie ofertowe nr 21/11.2.3/RPO/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie budowania relacji i współpracy między uczniem i szkołą, a biznesem na przykładzie Platformy Edukacyjnej oraz modelu procesów dualnego kształcenia” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

 

Do dnia 7 września 2021 roku nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego zapytania.

2021-05-06 Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 21 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-05-06

Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-46375

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46375

Zapytanie ofertowe nr 19/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-04-29

Numer Ogłoszenia: 2021-4086-45627

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45627

2021-04-06 Zapytanie ofertowe nr 18/11.2.3/RPO/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje dla 25 Uczestników projektu w zakresie: Data opublikowania ogłoszenia: 31 marzec 2021 Ogłoszenie nr 2021-4086-40674 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40674

L.p.

Szkolenie zawodowe

Planowana liczba (uczestników)

Min. Liczba godzin

Lokalizacja realizacji szkolenia

1

Nowoczesne techniki koloryzacji

3

18

IR Katowice/szkoła Zabrze

2

Strzyżenie męskie, techniki barberskie

2

18

IR Katowice/szkoła Zabrze

3

Spawanie metoda MIG/MAG Część I – Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (131) Część II – Spawanie metodą MAG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (135)

3

265

Zabrze

4

Barista z elementami Art Coffee

1

32

Rydułtowy

5

SEP

1

20

Wodzisław Śląski

6

Operator koparko ładowarki

5

134

Wodzisław Śląski

7

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

3

Racibórz

Zapytanie ofertowe nr 17/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 138 Uczestników w podziale na 3  miast/powiatów przez 6 doradców z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej (Kod CPV: 85.31.23.20-8. Usługi doradztwa) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 19 marzec 2021

Ogłoszenie nr 2021-4086-38262

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38262

Zapytanie ofertowe nr 16/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-03-16

Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-37739

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37739

Zapytanie ofertowe 15/11.2.3/RPO/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Nr Ogłoszenie nr 2021-4086-37110

Data opublikowania ogłoszenia 2021-03-12

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37110

Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Zapytanie dotyczy:

 1. Barman – Barista
 2. Spawanie
 3. Barista + Latte Art
 4. Programowanie, obsługa i konserwacja sterowników PLC
 5. Operator obrabiarek skrawających CNC
 6. Projektowanie instalacji elektrycznej w programie komputerowym

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24774

Zapytanie ofertowe nr 12/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16420

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą koniecznością zmiany Doradcy zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że nowym Doradcą zawodowym dla w/w Szkoły zostaje Pani Ewa Michalik z ramienia Firmy  EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas.

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje o wprowadzeniu przez MEN kolejnych rozporządzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

 

Dz.U Poz. 1389 z 13.08.2020 dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (w załączeniu).

Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

WAŻNE: §1.3 Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych u pracodawcy przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają.

 

Dz.U Poz. 1394 z 14.08.2020 dot. szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

WAŻNE:

– wprowadzenie zadań  dla dyrektora jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia,

– zaliczenie praktyk zawodowych uczniom techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia,

– kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych § 5 ust.1

– postępowania rekrutacyjne

– postępowanie w zmianach regulaminów konkursów, olimpiad,

 

Ponadto informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzony został katalog najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 roku.

Najcześciej adawane pytania:
Najczęściej zadawane pytania

Załączniki:
Dz.U. 1394 COVID z dnia 12.08.2020
Dz.U. 1389 COVID z dnia 13.08.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy’ nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002

Lokalizacja: Miasto Katowice

 Wynik zapytania ofertowego:

 1. P.H.U 'CELL’ z Siemianowic Śląskich

data wpływu 16.07.2020 rok (oferta złożona drogą elektroniczną)

Uzasadnienie: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach dokonała wyboru oferty P.H.U 'CELL’ ul. Okrężna nr 1/16, 41­-100 Siemianowice Śląskie (NIP:6431684963), która otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00 przy sumie ubezpieczeniowej 50000,00 na szkolenia 20,57zł, na staż 30,00zł.

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 8/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść zapytania ofertowego do pobrania).

Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – wzór umowy zlecenie
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna RODO

2020-05-21 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 8/11.2.3/RPO/2020

Stworzenie sieci współpracy partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych dla miasta: Katowice przez Regionalnego specjalistę ds. sieci współpracy

Przy założeniu – średnio 90 godzin (w ciągu trzech lat).

Informacja o wybranym Wykonawcy: Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek 40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1  (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 6 750,00 PLN) data wpływu oferty – 27.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 732/P/2020

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść do pobrania)

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia oferenta
Załącznik nr 4. Wzór umowy
Załącznik nr 5.
Klauzula informacyjna RODO

2020-04-29 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020

Lokalizacja: Miasto Katowice

Część 2 Zapytania ofertowego

 1. Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek

40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1

data wpływu – 08.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 673/P/2020

Uzasadnienie: Złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 9 000,00 PLN)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu dla 15-16 uczniów po 35 godzin z jednym uczniem – średnio po 560 godzin (15/16 uczniów), z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć liczby uczniów między szkołami w przypadku zgłaszanych problemów z osiągnięciem wskaźnika globalnego 287 w branżach Mechaniczna/spożywcza/hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna/ budowlana/fryzjersko-kosmetyczna/motoryzacyjna/elektroenergetyczna.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242199#info

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wstrzymany został proces rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Terminy wznowienia procesu rekrutacyjnego zostaną ogłoszone na stronie internetowej izby oraz na stronach i tablicach ogłoszeń szkół biorących udział w projekcie.

Zapytanie ofertowe nr 2/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231741

Zapytanie ofertowe nr 1/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231767

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie w ramach Projektu VESTE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie obędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku w ścisłym centrum Katowic.

Pierwszy dzień szkolenia przeprowadzi Pan Jörg Wortmann, niemiecki ekspert ds. efektywności energetycznej i ochrony środowiska i klimatu, drugiego dnia uczestnicy szkolenia poznają sytuację rynkową i ewolucję w zakresie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej w Europie i w Polsce oraz dobre praktyki. Podczas szkolenia dla uczestników zapewniona będzie usługa tłumaczenia symultanicznego z języka niemieckiego na język polski (oraz w drugą stronę).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Pracowników oraz Właścicieli firm z sektora MŚP, osoby bezrobotne, które chciałyby podnieść swoją wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, studentów i absolwentów, Pracowników Cechów Rzemiosł Różnych oraz Cechów Branżowych, Wykładowców Uczelni Wyższych oraz inne Osoby, zatrudnione w placówkach oświatowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) można przesłać najpóźniej do 30 marca 2018 roku drogą elektroniczną na adres izba@ir.katowice.pl lub pocztą tradycyjną (plac Wolności 12, 40-078 Katowice).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Panią Natalia Mól (tel. kom. 515 037 301, e-mail: izba@ir.katowice.pl).

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że po wycofaniu pierwszej oferty dnia 19 lutego 2018 roku, dokonała zaktualizowanego wyboru oferty na usługę tłumaczenia symultanicznego w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Tłumaczeń Ekspert Teresa Śpiewok.

Zaktualizowany dnia 19 lutego 2018 roku protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że dokonała wyboru oferty na wynajem auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługę cateringową w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą w Katowicach (ul. Opolska 15).

Protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny wynajmu auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługi cateringowej w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny oferty usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski oraz język niemiecki w obie strony) w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuję, że od dnia 13 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wprowadza się PRZERWĘ W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (zgodnie z Opisem Systemu Wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, Rozdział IV. Obowiązki Operatora, Pkt 53, litera ii)).

W przypadku wpłynięcia dokumentów we wskazanym okresie, wnioski będą rozpatrywane od dnia następującego po dniu zakończenia przerwy.

Rozstrzygnięcie ofert w Projekcie Adepci Śląskiego Rzemiosła
Informacja o wybranych wykonawcach 31 października 2017 roku:

PROTOKÓŁ Z DNIA 31.10.2017 ROKU Dotyczący zapytania ofertowego nr 3/1.2.1/POWR/2017 z dnia 18.10.2017 realizowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności (plik do pobrania w formacie PDF).

Szanowni Państwo,
z dniem 31.08.2017 roku rozpoczynamy nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w zakładce: projekty europejskie.

Prosimy o wypełnienie dokumentów oraz dostarczenie ich osobiście bądź drogą pocztową na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
plac Wolności 12
40-078 Katowice

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, czy też problemów związanych z wypełnieniem dokumentów – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dokumentacja rekrutacyjna/zgłoszeniowa:
1. Regulamin naboru do Projektu
2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika
3. Oświadczenie uczestnika do formularza zgłoszeniowego uczestnika
4. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym
5. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej
6. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. Oświadczenie amortyzacja
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis
10. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy
11.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Umowa wsparcia wraz załącznikami:
1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
3. Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy
4. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru oferty na wykupienie abonamentu telefonicznego wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk.

Najlepszą ofertę przedstawił operator PLAY – firma  P4 SP Z O.O.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  uzyskując najwyższą liczbę punktów 93,75 za abonament telefoniczny w kwocie 98,40 zł z telefonem komórkowym SAMSUNG GALAXY A5 2017.

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

Rozstrzygnięcie oferty Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru oferty na wykupienie abonamentu telefonicznego wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk.

Najlepszą ofertę przedstawił operator PLAY – firma  P4 SP Z O.O.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  uzyskując najwyższą liczbę punktów 93,75 za abonament telefoniczny w kwocie 98,40 zł z telefonem komórkowym SAMSUNG GALAXY A5 2017.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.

 

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

 

 

Pliki do pobrania:
Treść zapytania ofertowego
1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 Wzór umowy zlecenie


INFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH (Aktualizacja 22.02.2017)

NFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH

Protokół wyboru ofert z dnia 21.02.2017 roku do zapytania nr 1/1.2.1/POWR/2017 z dnia 09.02.2017 roku, realizowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności na realizację szkoleń zawodowych (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Adepci Śląskiego Rzemiosła” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (plik do pobrania).

Plik do pobrania (kliknij)

W związku z realizacją Projektu „Rozgryź swój biznes”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wynajmu Sali Konferencyjnej i cateringu w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Szczegóły zamówienia:
Wynajem Sali konferencyjnej w układzie kinowym dla 45 osób godzinach 8:00 – 14:00;
Obiad dla wszystkich uczestników oraz przerwa kawowa w postaci bufetu (kawa, herbata, zimne napoje, kruche ciastka);
Sala konferencyjna powinna być dostosowana i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Sali konferencyjnej:
Rzutnik multimedialny, laptop, ekran, tablica flipchartowa, klimatyzacja.

Miejsca parkingowe dla wszystkich uczestników.

Oferty proszę składać mailowo lub osobiście do dnia 9 grudnia 2016 roku do godziny 15:00 na email grzegorz.miketa@ir.katowice.pl lub michal.koniarek@ir.katowice.pl / Katowice, Plac Wolności 12.

Plik do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY „ROZEZNANIE RYNKU” nr 01/11/2021/DP

W ramach projektu: „Wykwalifikowane kadry rzemieślnicze katowickiej Izby”.

 Ścieżka 2. „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

 „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła” przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 73/2021 z dnia 19 maja. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła”.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę szkoleń dla 12 pracowników, które muszą odbyć się w listopadzie 2021:

 1. Skuteczności działań marketingowych i promocji firmy przy użyciu Social Mediów (SM) dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych.

Celem edukacyjnym szkolenia ma być doskonalenie kompetencji pracowników w proces sprzedaży w przedsiębiorstwie w zakresie zaawansowanych technik negocjacyjnych i sztuki profesjonalnego prospectingu, w tym z wykorzystaniem social mediów oraz umocnienie ich pozycji jako liderów w procesie prowadzonych negocjacji biznesowych.

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

– znajomość technik negocjacji na poziomie zaawansowanym,

– charakteryzacja cech skutecznego negocjatora,

– znajomość profesjonalnego prospectingu, w tym lejek sprzedażowych,

– umiejętność wykorzystania social mediów w procesie dotarcia do Klienta indywidualnego i instytucjonalnego oraz budowania wizerunku marki na lokalnym i regionalnym rynku,

– znajomość typów klientów i ich potrzeby, mechanizm podejmowania decyzji zakupowych, narzędzia social media jako kanału dotarcia do nowych Klientów oraz obsługi dotychczasowych,

– umiejętności komunikacji i budowania dobrych relacji biznesowych z klientem,

– rozpoznawanie potrzeb klientów oraz metod ich skutecznego motywowania do dokonywania zakupów.

– skutecznie budowanie i wdrażanie planu sprzedaży

– profesjonalnie obsługuje Klientów

– prowadzi negocjacje biznesowe z wykorzystaniem zaawansowanych technik negocjacyjnych

– pracuje z trudnym klientem oraz w trudnych warunkach negocjacyjnych

– stosuje w praktyce zasady profesjonalnego prospectingu

– implementuje w praktyce trzy zasady działania prospectowego gwarantujące systematyczny przyrost klientów

– stosuje w praktyce efektywną komunikację poprzez social media i dociera do nowych Klientów oraz utrzymuje dobre relacje z dotychczasowymi Klientami

– skutecznie komunikuje się z klientami i otoczeniem zewnętrznym, jak również w sposób efektywny wykorzystuje komunikację w środowisku wewnętrznym organizacji, którą reprezentuje,

– buduje wizerunek firmy w mediach społecznościowych,

– tworzy oferty handlowe pod różne kategorie Klientów

– wyznacza cele realizacji i planowania zadań w firmie

– poszerza wiedzę branżową

– skutecznej komunikacji interpersonalnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym firmy

– radzi sobie z obiekcjami Klientów poprzez wykorzystanie nowo poznanych na szkoleniu technik negocjacyjnych

– umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas rozmów handlowych

– efektywnego zarządzania sobą w czasie,

– umiejętności planowania

 1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy związanej z rozwojem firm w oparciu o metodę Design Thinking oraz zewnętrzne źródła finansowe (m.in. Fundusze UE) .

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

 • Zarządza w sytuacji kryzysowej i reorganizuje firmę
 • Wykorzystuje różnorodne zewnętrzne źródła finansowania na dalsze funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa
 • Weryfikuje oferty rynkowe firmy – tzw. stress test
 • Rozróżnia zasady stosowania metody Design Thinking
 • Weryfikuje cele przedsiębiorstwa metodą GROW
 • Określa miary i efektywność realizowanych celów
 • definiuje zakres rozwoju firmy możliwy do współfinansowania z Funduszy UE
 • przygotowuje główne założenia dla potencjalnego projektu przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania
 • Identyfikuje nowe trendy rynkowe
 • Stosuje metodę Design Thinking do rozwoju firmy
 • Zna Horyzontalne priorytety wsparcia dla MŚP z Funduszy UE 2021-2027: innowacje, cyfryzacja, energia odnawialna i efektywność energetyczna, ekonomia społeczna, Możliwe wdrożenia unijnych priorytetów w firmach, Krajowy Program Odbudowy, RPO Woj. śląskiego 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP Krajowe Programy Operacyjne 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP na przykładzie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Wdrażanie innowacji w firmie ze wsparciem funduszy UE, Pożyczki Unijne dla MŚP – główne zasady i mechanizmy wsparcia, Pozostałe fundusze rozwojowe dla MŚP – LGD, Fundusze Norweskie, NFOŚiGW, Przygotowanie głównych założeń potencjalnego projektu rozwojowego dla przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na adres e-mailowy: izba@ir.katowice.pl. Oferta winna być podpisana i zeskanowana przez osoby upoważnione.

Wszelkie materiały dydaktyczne, prezentacje powinny zawierać logotypy https://niw.gov.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/

Termin złożenia ofert mija 17.11.20201 roku, do godz. 15.00. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 515037305 Monika Dudek.

Załączniki:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – szkolenia-oferta cenowa

2.Zapytanie ofertowe- szkolenia

2021-08-27 Zapytanie ofertowe nr 22/11.2.3/RPO/2021

RZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniów po powrocie do pracodawców z nauki zdalnej.” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium I
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia-1
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

Do dnia 23 września 2021 roku nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego zapytania.

 

2021-08-24 Zapytanie ofertowe nr 21/11.2.3/RPO/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie budowania relacji i współpracy między uczniem i szkołą, a biznesem na przykładzie Platformy Edukacyjnej oraz modelu procesów dualnego kształcenia” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

 

Do dnia 7 września 2021 roku nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego zapytania.

2021-05-06 Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 21 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-05-06

Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-46375

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46375

Zapytanie ofertowe nr 19/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-04-29

Numer Ogłoszenia: 2021-4086-45627

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45627

2021-04-06 Zapytanie ofertowe nr 18/11.2.3/RPO/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje dla 25 Uczestników projektu w zakresie: Data opublikowania ogłoszenia: 31 marzec 2021 Ogłoszenie nr 2021-4086-40674 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40674

L.p.

Szkolenie zawodowe

Planowana liczba (uczestników)

Min. Liczba godzin

Lokalizacja realizacji szkolenia

1

Nowoczesne techniki koloryzacji

3

18

IR Katowice/szkoła Zabrze

2

Strzyżenie męskie, techniki barberskie

2

18

IR Katowice/szkoła Zabrze

3

Spawanie metoda MIG/MAG Część I – Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (131) Część II – Spawanie metodą MAG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (135)

3

265

Zabrze

4

Barista z elementami Art Coffee

1

32

Rydułtowy

5

SEP

1

20

Wodzisław Śląski

6

Operator koparko ładowarki

5

134

Wodzisław Śląski

7

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

3

Racibórz

Zapytanie ofertowe nr 17/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 138 Uczestników w podziale na 3  miast/powiatów przez 6 doradców z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej (Kod CPV: 85.31.23.20-8. Usługi doradztwa) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 19 marzec 2021

Ogłoszenie nr 2021-4086-38262

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38262

Zapytanie ofertowe nr 16/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-03-16

Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-37739

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37739

Zapytanie ofertowe 15/11.2.3/RPO/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Nr Ogłoszenie nr 2021-4086-37110

Data opublikowania ogłoszenia 2021-03-12

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37110

Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Zapytanie dotyczy:

 1. Barman – Barista
 2. Spawanie
 3. Barista + Latte Art
 4. Programowanie, obsługa i konserwacja sterowników PLC
 5. Operator obrabiarek skrawających CNC
 6. Projektowanie instalacji elektrycznej w programie komputerowym

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24774

Zapytanie ofertowe nr 12/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16420

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą koniecznością zmiany Doradcy zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że nowym Doradcą zawodowym dla w/w Szkoły zostaje Pani Ewa Michalik z ramienia Firmy  EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas.

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje o wprowadzeniu przez MEN kolejnych rozporządzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

 

Dz.U Poz. 1389 z 13.08.2020 dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (w załączeniu).

Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

WAŻNE: §1.3 Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych u pracodawcy przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają.

 

Dz.U Poz. 1394 z 14.08.2020 dot. szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

WAŻNE:

– wprowadzenie zadań  dla dyrektora jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia,

– zaliczenie praktyk zawodowych uczniom techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia,

– kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych § 5 ust.1

– postępowania rekrutacyjne

– postępowanie w zmianach regulaminów konkursów, olimpiad,

 

Ponadto informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzony został katalog najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 roku.

Najcześciej adawane pytania:
Najczęściej zadawane pytania

Załączniki:
Dz.U. 1394 COVID z dnia 12.08.2020
Dz.U. 1389 COVID z dnia 13.08.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy’ nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002

Lokalizacja: Miasto Katowice

 Wynik zapytania ofertowego:

 1. P.H.U 'CELL’ z Siemianowic Śląskich

data wpływu 16.07.2020 rok (oferta złożona drogą elektroniczną)

Uzasadnienie: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach dokonała wyboru oferty P.H.U 'CELL’ ul. Okrężna nr 1/16, 41­-100 Siemianowice Śląskie (NIP:6431684963), która otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00 przy sumie ubezpieczeniowej 50000,00 na szkolenia 20,57zł, na staż 30,00zł.

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 8/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść zapytania ofertowego do pobrania).

Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – wzór umowy zlecenie
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna RODO

2020-05-21 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 8/11.2.3/RPO/2020

Stworzenie sieci współpracy partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych dla miasta: Katowice przez Regionalnego specjalistę ds. sieci współpracy

Przy założeniu – średnio 90 godzin (w ciągu trzech lat).

Informacja o wybranym Wykonawcy: Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek 40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1  (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 6 750,00 PLN) data wpływu oferty – 27.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 732/P/2020

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść do pobrania)

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia oferenta
Załącznik nr 4. Wzór umowy
Załącznik nr 5.
Klauzula informacyjna RODO

2020-04-29 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020

Lokalizacja: Miasto Katowice

Część 2 Zapytania ofertowego

 1. Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek

40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1

data wpływu – 08.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 673/P/2020

Uzasadnienie: Złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 9 000,00 PLN)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu dla 15-16 uczniów po 35 godzin z jednym uczniem – średnio po 560 godzin (15/16 uczniów), z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć liczby uczniów między szkołami w przypadku zgłaszanych problemów z osiągnięciem wskaźnika globalnego 287 w branżach Mechaniczna/spożywcza/hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna/ budowlana/fryzjersko-kosmetyczna/motoryzacyjna/elektroenergetyczna.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242199#info

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wstrzymany został proces rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Terminy wznowienia procesu rekrutacyjnego zostaną ogłoszone na stronie internetowej izby oraz na stronach i tablicach ogłoszeń szkół biorących udział w projekcie.

Zapytanie ofertowe nr 2/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231741

Zapytanie ofertowe nr 1/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231767

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie w ramach Projektu VESTE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie obędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku w ścisłym centrum Katowic.

Pierwszy dzień szkolenia przeprowadzi Pan Jörg Wortmann, niemiecki ekspert ds. efektywności energetycznej i ochrony środowiska i klimatu, drugiego dnia uczestnicy szkolenia poznają sytuację rynkową i ewolucję w zakresie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej w Europie i w Polsce oraz dobre praktyki. Podczas szkolenia dla uczestników zapewniona będzie usługa tłumaczenia symultanicznego z języka niemieckiego na język polski (oraz w drugą stronę).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Pracowników oraz Właścicieli firm z sektora MŚP, osoby bezrobotne, które chciałyby podnieść swoją wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, studentów i absolwentów, Pracowników Cechów Rzemiosł Różnych oraz Cechów Branżowych, Wykładowców Uczelni Wyższych oraz inne Osoby, zatrudnione w placówkach oświatowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) można przesłać najpóźniej do 30 marca 2018 roku drogą elektroniczną na adres izba@ir.katowice.pl lub pocztą tradycyjną (plac Wolności 12, 40-078 Katowice).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Panią Natalia Mól (tel. kom. 515 037 301, e-mail: izba@ir.katowice.pl).

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że po wycofaniu pierwszej oferty dnia 19 lutego 2018 roku, dokonała zaktualizowanego wyboru oferty na usługę tłumaczenia symultanicznego w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Tłumaczeń Ekspert Teresa Śpiewok.

Zaktualizowany dnia 19 lutego 2018 roku protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że dokonała wyboru oferty na wynajem auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługę cateringową w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą w Katowicach (ul. Opolska 15).

Protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny wynajmu auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługi cateringowej w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny oferty usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski oraz język niemiecki w obie strony) w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuję, że od dnia 13 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wprowadza się PRZERWĘ W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (zgodnie z Opisem Systemu Wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, Rozdział IV. Obowiązki Operatora, Pkt 53, litera ii)).

W przypadku wpłynięcia dokumentów we wskazanym okresie, wnioski będą rozpatrywane od dnia następującego po dniu zakończenia przerwy.

Rozstrzygnięcie ofert w Projekcie Adepci Śląskiego Rzemiosła
Informacja o wybranych wykonawcach 31 października 2017 roku:

PROTOKÓŁ Z DNIA 31.10.2017 ROKU Dotyczący zapytania ofertowego nr 3/1.2.1/POWR/2017 z dnia 18.10.2017 realizowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności (plik do pobrania w formacie PDF).

Szanowni Państwo,
z dniem 31.08.2017 roku rozpoczynamy nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w zakładce: projekty europejskie.

Prosimy o wypełnienie dokumentów oraz dostarczenie ich osobiście bądź drogą pocztową na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
plac Wolności 12
40-078 Katowice

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, czy też problemów związanych z wypełnieniem dokumentów – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dokumentacja rekrutacyjna/zgłoszeniowa:
1. Regulamin naboru do Projektu
2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika
3. Oświadczenie uczestnika do formularza zgłoszeniowego uczestnika
4. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym
5. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej
6. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. Oświadczenie amortyzacja
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis
10. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy
11.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Umowa wsparcia wraz załącznikami:
1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
3. Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy
4. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru oferty na wykupienie abonamentu telefonicznego wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk.

Najlepszą ofertę przedstawił operator PLAY – firma  P4 SP Z O.O.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  uzyskując najwyższą liczbę punktów 93,75 za abonament telefoniczny w kwocie 98,40 zł z telefonem komórkowym SAMSUNG GALAXY A5 2017.

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

Rozstrzygnięcie oferty Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru oferty na wykupienie abonamentu telefonicznego wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk.

Najlepszą ofertę przedstawił operator PLAY – firma  P4 SP Z O.O.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  uzyskując najwyższą liczbę punktów 93,75 za abonament telefoniczny w kwocie 98,40 zł z telefonem komórkowym SAMSUNG GALAXY A5 2017.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.

 

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

 

 

Pliki do pobrania:
Treść zapytania ofertowego
1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 Wzór umowy zlecenie


INFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH (Aktualizacja 22.02.2017)

NFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH

Protokół wyboru ofert z dnia 21.02.2017 roku do zapytania nr 1/1.2.1/POWR/2017 z dnia 09.02.2017 roku, realizowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności na realizację szkoleń zawodowych (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Adepci Śląskiego Rzemiosła” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (plik do pobrania).

Plik do pobrania (kliknij)

W związku z realizacją Projektu „Rozgryź swój biznes”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wynajmu Sali Konferencyjnej i cateringu w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Szczegóły zamówienia:
Wynajem Sali konferencyjnej w układzie kinowym dla 45 osób godzinach 8:00 – 14:00;
Obiad dla wszystkich uczestników oraz przerwa kawowa w postaci bufetu (kawa, herbata, zimne napoje, kruche ciastka);
Sala konferencyjna powinna być dostosowana i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Sali konferencyjnej:
Rzutnik multimedialny, laptop, ekran, tablica flipchartowa, klimatyzacja.

Miejsca parkingowe dla wszystkich uczestników.

Oferty proszę składać mailowo lub osobiście do dnia 9 grudnia 2016 roku do godziny 15:00 na email grzegorz.miketa@ir.katowice.pl lub michal.koniarek@ir.katowice.pl / Katowice, Plac Wolności 12.

Plik do pobrania

ZAPYTANIA OFERTOWE

2021-04-06 Zapytanie ofertowe nr 18/11.2.3/RPO/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje dla 25 Uczestników projektu w zakresie:

Data opublikowania ogłoszenia: 31 marzec 2021

Ogłoszenie nr 2021-4086-40674

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40674

L.p.

1

Lokalizacja realizacji szkolenia

Nowoczesne techniki koloryzacji

Szkolenie zawodowe

IR Katowice/szkoła Zabrze

Min. Liczba godzin

18

Planowana liczba (uczestników)

3

L.p.

2

Lokalizacja realizacji szkolenia

Strzyżenie męskie, techniki barberskie

Szkolenie zawodowe

IR Katowice/szkoła Zabrze

Min. Liczba godzin

18

Planowana liczba (uczestników)

2

L.p.

3

Lokalizacja realizacji szkolenia

Spawanie metoda MIG/MAG Część I - Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (131) Część II - Spawanie metodą MAG - złącza ze spoinami pachwinowymi blach (135)

Szkolenie zawodowe

Zabrze

Min. Liczba godzin

265

Planowana liczba (uczestników)

3

L.p.

4

Lokalizacja realizacji szkolenia

Barista z elementami Art Coffee

Szkolenie zawodowe

Rydułtowy

Min. Liczba godzin

32

Planowana liczba (uczestników)

1

L.p.

5

Lokalizacja realizacji szkolenia

SEP

Szkolenie zawodowe

Wodzisław Śląski

Min. Liczba godzin

20

Planowana liczba (uczestników)

1

L.p.

6

Lokalizacja realizacji szkolenia

Operator koparko ładowarki

Szkolenie zawodowe

Wodzisław Śląski

Min. Liczba godzin

134

Planowana liczba (uczestników)

5

L.p.

7

Lokalizacja realizacji szkolenia

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Szkolenie zawodowe

Racibórz

Min. Liczba godzin

-

Planowana liczba (uczestników)

3

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!