PROJEKTY EUROPEJSKIE

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Izby jest realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przygotowała dotychczas kilkadziesiąt projektów. Pod tym względem jest w czołówce polskich organizacji gospodarczych. Była realizatorem między innymi projektu „Pierwsza szychta”, wybranego przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki. Izba przygotowuje projekty w ramach PO KL oraz pomaga przedsiębiorcom starającym się o środki unijne.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla naszych rzemieślników oraz przedsiębiorców nowe możliwości, które od samego początku pomagaliśmy im wykorzystać. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków unijnych, dzięki czemu mieszkańcy naszego regionu zdobywali pracę, nowe kwalifikacje, czy tez mogły rozwinąć swoje firmy. Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie realizując projekty zarówno w ramach programów krajowych, jak i zagranicznych.

Zakres działalności:

 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach ponadnarodowych   programów: Leonardo da Vinci i Grundtvig („Uczenie się przez     całe życie” – Lifelong Learning Programme);
 • realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych i pracujących, projekty doradcze, promocyjne);
 • rozliczanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • współpraca z zagranicznymi partnerami Izby (w tym koordynowanie wyjazdów rzemieślników na zagraniczne targi).

PROJEKTY w trakcie realizacji

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła

Ścieżka nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych

Tytuł projektu „Nowy potencjał = lepsze perspektywy IR Katowice”

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 -31.12.2025

Projekt dotyczy inwestycji w sprzęt biurowy, IT i potencjał kadrowy w okresie I.2024-XII.2025, zapewniając nową jakość i warunki pracy, przy użyciu innowacyjnych technologii, wpływających na zwiększenie efektywności pracy, digitalizację pracy oświaty, zwiększenie kompetencji kadr, które przyczynią się do realizacji nowych wyzwań, jakie daje rynek i perspektywa unijna dla rzemiosła. Kluczowe działania: -Rozwój potencjału infrastrukturalnego – poprzez zakup 4 laptopów z oprogramowaniem Windows, Office, antywirus i systemem MERLIN do obsługi administracji rzemieślniczej, projektora multimedialnego z ekranem. -Rozwój potencjału organizacyjnego – poprzez szkolenia uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji kadr Izby i dostosowanie strony www do WCAG 2.1. Szkolenia z tematyki funduszy unijnych 2021-2027 dla pracowników.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie IT NIW + ZAŁĄCZNIK NR 1 NIW

Ścieżka nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Tytuł projektu „Rzemieślnicza edukacja szansą rozwoju i przyszłości”

Okres realizacji: 01.01.2024 -31.12.2025

Celem jest popularyzacja rzemiosła, jako jednej z najlepszych form kształcenia dualnego, stwarzania warunków do rozwoju rzemiosła i edukacji poprzez realizację i upowszechnienie działań: Konkursów o zawodach i konkursach zawodowych dla dzieci i młodzieży i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla organizacji rzemieślniczych w 2024 i 2025.

W ramach projektu Izba będzie promowała i wspierała działania promocyjne, edukacyjne  i upowszechniające korzyści z nauki w rzemiośle poprzez:

– organizację konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz, Piekarz, Cukiernik.

– organizację Wojewódzkiego Konkursu Fryzjerstwa Uczniów Rzemiosła.

– Konkurs „Jakie znasz zawody?” etap regionalny, wśród przedszkolaków.

– Konkurs „Zawód w rytmie Tik-Toka”. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół branżowych zachęcających młodszych kolegów ze szkół podstawowych do wyboru zawodu rzemieślniczego.

– Produkcję filmu promującego kształcenie dualne;

– Folder o zawodach rzemieślniczych, rozpowszechniany wśród szkół.

Bezpośrednim wskaźnikiem produktu będzie zorganizowanie 6 konkursów dotyczących rzemieślniczej nauki i wyłonienie zwycięzców oraz upowszechnienie wyników konkursu (na najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz, Piekarz, Cukiernik, Konkurs Fryzjerstwa Uczniów Rzemiosła, Konkurs „Jakie znasz zawody?”, Konkurs „Zawód w rytmie Tik-Toka”). Konkursy będą skierowane do dzieci i młodzieży do potencjalnych uczniów dualnego systemu nauczania. Konkursy będą kampanią promująca wybór nauki w szkołach branżowych. Powstanie film dedykowany uczniom, który ma stanowić najlepszą formę przekazu, powstanie informator o zawodach rzemieślniczych, który zostanie rozpropagowany wśród doradców zawodowych w szkołach podstawowych, cechach, MŚP, Kuratorium Oświaty. Kolejnym rezultatem będą zakupione materiały promocyjne, które będą wzmacniać dobry wizerunek rzemiosła, budować markę, zwracać uwagę śląskich instytucji. Kalendarz książkowy, Kalendarz ścienny, Długopisy, Torby bawełniane, Teczki składane.

Zapytanie ofertowe:

zapytanie ARTYKUŁY NIW_+ZAŁĄCZNIK NR 1 NIW ARTYKUŁY

Samorząd Województwa Śląskiego, jako Lider projektu wraz z Partnerami, tj. Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A oraz Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wspólnie rozpoczął realizuję projektu pn. „Śląskie. Zawodowcy 2”.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w województwie śląskim w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2029 r. poprzez lepsze dopasowanie oferty edukacji zawodowej do zmieniających się warunków rynku pracy. Działania podejmowane w projekcie będą polegać na realizacji wsparcia na rzecz uczniów/uczennic oraz przedstawicieli/przedstawicielek kadry szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zwiększeniu roli uczelni wyższych w kształtowaniu oferty szkół o profilu zawodowym,

budowaniu efektywnej i trwałej współpracy szkół z pracodawcami oraz kreowaniu i podtrzymywaniu pozytywnego wizerunku szkół zawodowych.

Podejmowane w projekcie działania, mające na celu ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia i będą realizowane poprzez:

1) przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek ze szkół branżowych I stopnia oraz techników;

2) organizację staży uczniowskich dla Uczestników/Uczestniczek uczących się w branżowych szkołach I stopnia oraz technikach realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców;

3) organizację kursów i szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek umożliwiających uzyskanie niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji/ umiejętności wzmacniających zdolność do zatrudnienia oraz kursów umożliwiających uzyskanie przez Uczestników/Uczestniczki dodatkowych umiejętności / uprawnień / kwalifikacji zaw.;

4) podejmowanie działań mających na celu budowanie efektywnej i trwałej współpracy branżowych szkół I Stopnia, techników w regionie z przedsiębiorcami,

polegającej na bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców w proces kształcenia praktycznej nauki zawodu;

5) podejmowanie działań dążących do zwiększenia roli uczelni wyższych w kształtowaniu oferty szkół na poziomie branżowym i technicznym polegających w szczególności na projektowaniu/budowaniu oferty szkół o profilu zaw. z uwzględnieniem występujących uwarunkowań wpływających na jej atrakcyjność;

6) przeprowadzanie kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych dla Nauczycieli/Nauczycielek w celu zwiększenia ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

7) podejmowanie działań na rzecz kreowania i podtrzymywania pozytywnego wizerunku szkół zawodowych w celu zbudowania wizerunku atrakcyjnej ścieżki edukacji opartej na dobrej jakości kształcenia ogólnego oraz wysokiej jakości kształcenia w zawodzie.

Działania, podejmowane przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jako Partnera projektu:

– Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 1 550 Uczestników/Uczestniczek placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników i szkół branżowych I stopnia). Doradztwo będzie mieć charakter indywidualnych rozmów Uczestnikami/Uczestniczkami z doradcą edukacyjno-zawodowym w wymiarze 4 godz. dydaktycznych na 1 osobę oraz 2 godz. na stworzenie Indywidualnego Planu Działania – IPD. Doradztwem będzie objęty każdy Uczestnik/Uczestniczka korzystający ze wsparcia IR, dla którego oferta będzie dostosowana do zindywidualizowanych oczekiwań czasowych oraz predyspozycji i kompetencji.

Celem doradztwa jest identyfikacja i analiza potrzeb, możliwości doskonalenia edukacyjnego i zawodowego, postaw, samooceny, zainteresowań, celów, umiejętności, kwalifikacji, planowania kariery zawodowej, itp. Rozmowy doradcze będą dotyczyły m.in.:

– wiedzy o własnej osobie – zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach, osobowości, mocnych i słabych stronach;

– wiedzy na temat zawodów – wymagań psychofizycznych, warunków pracy, przeciwwskazań zdrowotnych, szansy na zatrudnienie;

– wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia/edukacji, tendencjach na rynku pracy i szansy uzyskania pracy w zawodzie;

– postaw – motywacji do nauki, świadomości konieczności ustawicznego kształcenia, poczucia wł. wartości, pracowitości i rzetelności, elastycznego dostosowania się do zmian, samodzielności i aktywności oraz inicjatywy w działaniu, otwartości na potrzeby innych, wrażliwości na sprawy równości szans K i M, w tym zwalczania dyskryminacji na rynku pracy, a także godzenia życia zawodowego z prywatnym;

– umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się i własnej pracy, poszukiwania rozwiązań, radzenia sobie z nietypowością i złożonością problemu, samooceny i świadomości własnego potencjału, sztuki kompromisu, negocjacji, konstruowania celów życiowych, podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe zakończy się stworzeniem IPD dla każdego Uczestnika/Uczestniczki zawierającego szczegółowy opis predyspozycji i oczekiwań U, wskazujący adekwatne do jego potrzeb i możliwości formy wsparcia dostępne w ramach projektu (rekomendacje doradcy zawodowego będą stanowiły jedną z przesłanek do zakwalifikowania do stażu, kursu lub szkolenia).

– Staże Uczniowskie

W ramach zadania będą organizowane staże uczniowskie realizowane w rzeczywistych warunkach pracy w myśl zapisów art. 121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), zachowaniem najwyższych standardów jakości, dla 1 200 Uczniów i Uczennic (522 K i 678 M) techników i szkół branżowych I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami.

– Kursy i szkolenia

Zadanie obejmuje podnoszenie kompetencji zawodowych 350 Uczestników/Uczestniczek poprzez kursy/szkolenia specjalistyczne i zawodowe – organizacja i kompleksowe przeprowadzenie kursów zawodowych i/lub zajęć specjalistycznych na rzecz U Uczestników/Uczestniczek realizowanego projektu. Kursy/szkolenia umożliwiają  zdobycie nowych uprawnień lub umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, efektem czego jest zwiększenie ich szans na rynku pracy.

– Zbudowanie sieci współpracy (IR)

Jednym z celów partnerstwa jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół branżowych I stopnia oraz techników z woj. śląskiego. Stąd też potrzeba zainicjowania i utrzymywania stałych relacji szkół i nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych  z przedsiębiorcami z regionu oraz stosowania przez nich nowych technologii i metod pracy. Wiedza ta u nauczycieli i nauczycielek może spowodować zmianę podejścia do programów nauczania na bardziej adekwatną do potrzeb rynku pracy. IR zorganizuje seminaria/spotkania z udziałem nauczycieli i nauczycielek oraz pracodawców – przedstawicieli/lek organizacji zrzeszających pracodawców (cechy). W ramach zadania powstaną min. 3 sieci współpracy zrzeszające interesariuszy dział. w obszarze związanym z branżami dominującymi w IR.

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +)
Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 78 947 386,67 PLN
Wartość dofinansowanie z FE: 67 105 278,66 PLN

Jest to projekt strategiczny dla województwa śląskiego, który będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2029 r.

Pliki do pobrania:

Szacowanie_Doradztwo zawodowe_18.03.2024_LK_K

Szacowanie_Specjaliści ds. wsparcia uczniów i uczennic w zakresie zdobycia kompetencji zawodowych (IR)18.03.2024_LK_K

Szacowanie_ubezpieczenia_18.03.2024_LK_K

„Poprawa warunków pracy Katowickiej Izby Rzemieślniczej poprzez adaptację rozwiązań eliminujących zdrowotne czynniki ryzyka”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy; Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji projektu 2023-10-01- 2023-11-30

Cel główny projektu: wdrożenie rozwiązań, eliminujących zidentyfikowane czynniki wpływające negatywnie na zdrowie pracowników Izby, poprzez realizację komponentu prewencyjnego i edukacyjnego. Wskaźniki:

Wskaźniki:

Liczba os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie -4

Liczba os., które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 12

Liczba zmodernizowanych stanowisk pracy poprawiających ergonomię: 12

Liczba osób, objętych wsparciem szkoleniowym- 10

 

Wartość projektu: 121 031,25 PLN.

Dofinansowanie: 102 876,56 PLN.

O projekcie – Projekt (ir.katowice.pl)

 

ŚLĄSKIE REGIONEM RZEMIOSŁA I TRADYCJI – 100 LAT IRMŚP

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt Śląskie regionem rzemiosła i tradycji – 100 lat IRMŚP, finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 r.

Projekt zakłada realizację kampanii medialnej poświęconej kształceniu dualnemu w telewizji i radiu. 

 • W radiu eM emitowane są audycje „Rzemiosło – moja przyszłość zawodowa”,  których gośćmi będą nestorzy rzemiosła, mistrzowie zawodów rzemieślniczych takich jak: fryzjer, mechanik samochodowy, cukiernik, piekarz, kominiarz, optyk, stolarz, wędliniarz i wielu innych:
 1. Audycja z dnia 13.10.2022 roku, z Panem Grzegorzem Miketą https://www.radioem.pl/doc/7889621.Rzemioslo-moja-przyszlosc-zawodowa
 2. Audycja  z dnia 13.10.2022 roku, z Panią Małgorzatą Ditrich, https://www.radioem.pl/doc/7901649.Zawod-Fryzjer
 3. Audycja  z dnia 27.10.2022 roku, z Panem Ryszardem Genge, https://www.radioem.pl/doc/7915758.Zawod-Mechanik-samochodowy
 4. Audycja  z dnia 03.11.2022 roku, z Panem Jakubem Wyciślik  https://www.radioem.pl/doc/7926297.Zawod-Stolarz
 5. Audycja  z dnia 10.11.2022 roku, z Panem Henrykiem Michalikiem  https://www.radioem.pl/doc/7939933.Branza-metalowa-w-rzemiosle
 6. Audycja  z dnia 17.11.2022 roku, z Panem Janem Witkowskim  https://www.radioem.pl/doc/7953617.Zawód Optyk
 7. Audycja  z dnia 23.11.2022 roku, z Panem Marianem  Smyczek https://www.radioem.pl/doc/7963754.Zawod-rzeznik-wedliniarz
 8. Audycja  z dnia 01.12.2022 roku, z Panem Rafałem Dydak  https://www.radioem.pl/doc/7976093.Zawod-kominiarz
 9. Audycja z dnia 8.12.2022 roku , z Panem Jerzym Waltarem  https://www.radioem.pl/doc/7989768.Zawód piekarz-cukiernik
 10. Audycja z dnia 15.12.2022 roku , z Panem Janem Klimkiem  https://www.radioem.pl/doc/7995506.Rzemioslo-to-sie-oplaca

Audycje radiowe uzupełnia spot reklamowy

 • Na antenie Telewizji TVS, emitowane są spoty popularyzujące zawody rzemieślnicze, dualny system kształcenia zawodowego.

Projekt ma na celu przybliżyć model współpracy pomiędzy szkołą zawodową i przedsiębiorstwem, przedstawić korzyści rzemieślniczej nauki, która jest najlepszą metodą zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych, która pozwala na:

 • zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów w nowoczesnych zakładach,
 • poznanie nowoczesnych technologii i technik,
 • nabycie umiejętności praktycznych,
 • zdobycie stażu pracy dzięki podwójnemu statusowi prawnemu młodocianego pracownika

Nauka zawodu u rzemieślnika składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego. Młodociani mogą wybrać formę dokształcania teoretycznego w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie dokształcającym.

Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:

 • ukończył 15 rok życia; (Zgodnie z KP młodocianym, jest osoba, która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18 lat z zastrzeżeniem art. 191 § 21 –2 3 KP);
 • ukończył co najmniej gimnazjum, albo ośmioletnią szkołę podstawową;
 • przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jego zdrowiu.

 Nauka zawodu trwa 36 miesięcy, z uwzględnieniem możliwości przedłużenia lub skrócenia okresu nauki (tylko w przypadku formy pozaszkolnej). Okres nauki zawodu wynika z rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które dla zawodów przewidzianych do kształcenia na poziomie branżowej szkoły I stopnia ustala trzyletni czas nauki.

Młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • urlopu,
 • bezpłatnej opieki lekarskiej,
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ucznia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

 • I rok nauki niemniej niż 5%
 • II rok nauki niemniej niż 6% 
 • III rok nauki niemniej niż 7%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dz. Urz. RP „Monitor Polski”.

 

Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna zostać zawarta za pośrednictwem cechu, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz, że jest prawidłowo sporządzona pod względem prawnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisują: pracodawca-właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń-młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 18 lat dodatkowo jego prawny opiekun. Z uczniami, którzy dokształcają się w branżowej szkole I stopnia, pracodawca (rzemieślnik) zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w terminie przyjęć kandydatów do szkół branżowych i wtedy praktyczna nauka zawodu rozpoczyna się od 1 września, czyli z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Natomiast umowa z uczniem dokształcającym się w systemie pozaszkolnym, może być zawarta w dowolnym określonym przez strony terminie. Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.

 

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca finansuje koszty przeprowadzenia egzaminu czeladniczego w pierwszym wyznaczonym terminie. Uzyskanie tytułu czeladnika zwiększa szanse na znalezienie dobrej i ciekawej pracy, a po upływie trzech lat pracy w zawodzie daje możliwość składania egzaminu na tytuł mistrza (wymagane wykształcenie minimum zawodowe).

Festiwal Zawodów 2023 w ramach projektu

„ŚLĄSKIE REGIONEM RZEMIOSŁA I TRADYCJI – 100 LAT IRMŚP”

finansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 r.

W dniu 02.06.2023r. w kompleksie parkowo – konferencyjnym w Koszęcinie odbędzie się Festiwal Zawodów.

Festiwal Zawodów to przedsięwzięcie o charakterze informacyjno-promocyjnym, skierowanym do młodzieży (uczniów szkół podstawowych, ósmych klas), zainteresowanych kształceniem zawodowym, zdobyciem wiedzy na temat korzyści płynących z dualnego systemu kształcenia, poznania ofert regionalnego rynku pracy.

Udział w Festiwalu będzie cennym doświadczeniem dla uczniów klas szkół podstawowych, którzy będą mieli możliwość zapoznania się z wymaganiami dla kandydatów wybierających kształcenie w szkołach branżowych I stopnia. Bezpośredni udział uczniów wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych (ewentualnie z rodzicami lub opiekunami prawnymi) będzie doskonałą sposobnością poznania specyfiki poszczególnych zawodów.

Program Festiwalu:

 • Prezentacja zawodów rzemieślniczych oraz grup zawodów zrzeszonych w Izbie m.in.: fryzjerzy, cukiernicy, piekarze, mechanicy samochodowi, elektromechanicy,
 • Warsztaty plenerowe z zakresu kształcenia dualnego, szans na rynku pracy, jakie daje szkolnictwo zawodowe. Warsztaty z zakładania start-upów, jako najkorzystniejsza formy kontynuowania drogi zawodowej po ukończeniu cyklu nauki w systemie dualnym. Warsztaty wsparte krótkim szkoleniem i informacją z zakresu możliwości pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności unijnych.
 • Przeprowadzenie konkursu wśród odwiedzających, na wybór najlepszego stoiska, konkurs zakończy się wyborem laureatów, i rozlosowaniem nagród.
 • Spotkanie przy kawie dla gości regionalnych i lokalnych władz.

Planuje się udział:
– przedstawicieli Kuratorium Oświaty;

– przedstawicieli branż rzemieślniczych/cechów;
– członków komisji egzaminacyjnych Izby;
– uczniów szkół podstawowych, rodziców/opiekunów prawnych;
– dyrekcji szkół/nauczycieli/ doradców zawodowych;
– przedstawicieli władz lokalnych.

Dane kontaktowe:

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  w Katowicach, tel. +48 515 037 301; email izba@ir.katowice.pl; Koordynator projektu Monika Dudek tel. 515037305, email projekty@ir.katowice.pl

„Wydajne budownictwo dzięki technologiom cyfrowym w branży budowlanej i wykończeniowej” (DIG-CON)

IFORMACJE O PROJEKCIE:

Ogólne cele projektu są następujące:

 1. Szybkie i produktywne kształtowanie transformacji cyfrowej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w sektorze budowlanym w oparciu o potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją, tak aby jak najwięcej MŚP korzystało z technologii i narzędzi cyfrowych we wszystkich obszarach działalności w swojej firmie.
 2. Ułatwienie współpracy za pomocą technologii cyfrowych między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w prace budowlane (klientami, architektami, inżynierami i MŚP z różnych branż) od planowania do realizacji, w tym zarządzanie budową projektów na dużą skalę .
 3. Zwiększenie wydajności, jakości i punktualności w budownictwie, a także zdolności do uwzględniania aspektów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju w planowaniu, budowie lub renowacji budynków poprzez zastosowanie specjalnych narzędzi i technologii cyfrowych.
 1. Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego i pracy w sektorze budowlanym w celu zaspokojenia już bardzo wysokiego i wciąż rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników i przedsiębiorców w tym sektorze. Aby osiągnąć te decydujące cele, w projekt.
 1. a) Zapewnienie technologii i narzędzi cyfrowych, a także metod współpracy odpowiednich dla MŚP w branży budowlanej poprzez analizę najlepszych praktyk międzynarodowych i dostosowanie ich do różnych warunków krajowych, które są następnie przekazywane MŚP wraz z indywidualnym doradztwem wdrożeniowym.
 2. b) Zapewnienie specyficznych dla MŚP programów edukacyjnych w zakresie kompetencji i umiejętności cyfrowych poprzez analizę i dostosowanie najlepszych międzynarodowych praktyk, które są następnie wdrażane przez izby wraz z ich instytucjami edukacyjnymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego.
 3. c) Wzmocnienie zdolności edukacyjnych i doradczych, a także kwalifikacji nauczycieli i konsultantów MŚP, tak aby mogli oni udzielać rzetelnych porad w zakresie transformacji cyfrowej i wdrażać programy kwalifikacyjne.
 4. d) Zwiększenie atrakcyjności szkolenia zawodowego i pozyskanie wykwalifikowanych młodych ludzi o silnej zdolności uczenia się dla sektora budowlanego poprzez opracowywanie, testowanie, ocenę i wdrażanie dodatkowych szkoleń kwalifikacyjnych w zakresie cyfryzacji w sektorze budowlanym, które są ukończone w trakcie lub bezpośrednio po szkoleniu zawodowym i skutkują niezależnymi, uznanymi kwalifikacjami zawodowymi.
 5. e) Umożliwienie architektom, inżynierom i MŚP w branży budowlanej i wykończeniowej realizacji kompleksowej współpracy poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych poprzez opracowanie, przetestowanie, ocenę i wdrożenie programu szkoleniowego w zakresie zarządzania współpracą i umiejętności cyfrowych.
 6. f) umożliwienie MŚP i ich pracownikom pełnego wykorzystania technologii cyfrowych we wszystkich obszarach budownictwa poprzez opracowanie, przetestowanie, ocenę i wdrożenie programu szkoleniowego w zakresie kompetencji i umiejętności cyfrowych.
 7. g) Przyczynianie się do zlikwidowania luki w przedsiębiorczości poprzez przyciąganie młodych przedsiębiorców posiadających kompetencje i umiejętności cyfrowe poprzez opracowanie, testowanie, ocenę i wdrożenie modułowego programu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości cyfrowej.
 8. h) Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego i pracy w sektorze budowlanym poprzez oferowanie ciekawych, poszerzonych obszarów działalności oraz kwalifikacji z uznanymi stopniami naukowymi na wszystkich poziomach kształcenie zawodowe o maksymalnej przepuszczalności.
 9. i) Silne regionalne rozpowszechnianie wyników projektów poprzez przekazanie wyników i zaleceń dotyczących wdrażania zorientowanych na popyt 72 MŚP i instytucjom edukacyjnym z 13 krajów.
 • Implementacja

Projekt składa się z siedmiu pakietów roboczych (WP), które obejmują następujące pakiety działań służących osiągnięciu celów projektu.

WP1 Zarządzanie projektami Wszystkie działania związane z organizacyjnym, finansowym i merytorycznym zarządzaniem projektami. Koordynacja i zapewnienie współpracy w ramach konsorcjum, jak również z 72 partnerami stowarzyszonymi. Organizacja i realizacja warsztatów i spotkań projektowych oraz ewaluacja realizacji projektów oraz transfery i rekomendacje wdrożeniowe.

WP2 Najlepsze praktyki technologie cyfrowe i szkolenia 1a) Badania w 13 krajach i identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych oraz realizacji współpracy i koordynacji za pomocą narzędzi cyfrowych w MŚP w sektorze budowlanym i wykończeniowym.1b) Analiza i ocena najlepszych praktyk oraz dostosowanie do warunków krajowych. 1c) Opracowanie instrukcji wdrażania i porad dotyczących stosowania, a także przekazanie MŚP wsparcia wdrożeniowego. 2a) Ankiety w 13 krajach i określenie najlepszych praktyk w zakresie programów szkoleniowych dla MŚP w zakresie kompetencji i umiejętności cyfrowych. 2b) Analiza i ocena najlepszych praktyk oraz dostosowanie do warunków krajowych. 2c) Opracowanie instrukcji wdrażania i porad dotyczących stosowania, a także przekazanie i wdrożenie przez izby i inne podmioty świadczące usługi kształcenia i szkolenia zawodowego.

WP3 Wzmocnienie zdolności szkoleniowych i doradczych a) Opracowanie koncepcji, a także programu nauczania, materiałów dydaktycznych itp. dla trzy- do czterodniowego programu szkoleniowego dla nauczycieli i doradców w zakresie umiejętności cyfrowych. b) Testowanie, ocena i finalizacja programu Train the Trainer. c) Przeniesienie programu Train the Trainer do 22 szkół wyższych i uniwersytetów z 9 krajów. d) Ustanowienie internetowego doradztwa MŚP w zakresie cyfryzacji w budownictwie. e) Ustanowienie stanowiska oficera cyfrowego.

WP4 Dodatkowe kwalifikacje cyfrowe a) Opracowanie koncepcji, a także programu nauczania, materiałów dydaktycznych i przepisów egzaminacyjnych dla cyfrowych dodatkowych programów kwalifikacyjnych dla młodych ludzi o silnych umiejętnościach uczenia się, które można ukończyć w trakcie lub po szkoleniu zawodowym. b) Testowanie, ocena i ukończenie programu „Digital Additional Qualifications”.c) Transfer do 50 komór i innych instytucji edukacyjnych z 13 krajów.

 WP5 Dalsze szkolenia w zakresie technologii cyfrowych i współpracy Stworzenie dwóch dalszych programów szkoleniowych „Współpraca poprzez cyfryzację” i „Szkolenia cyfrowe dla branży budowlanej i wykończeniowej” a) Opracowanie koncepcji, programów nauczania, materiałów dydaktycznych i regulaminów egzaminacyjnych. b) Testowanie, ocena i realizacja programów. c) Przeniesienie do 50 izb i innych instytucji edukacyjnych z 13 krajów.

WP6 Cyfrowa edukacja w zakresie przedsiębiorczości a) Opracowanie koncepcji, programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla modułów edukacji w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej, które zostaną zintegrowane z istniejącymi programami szkoleniowymi dla mistrzów rzemiosła i technika budowlanego oraz licencjatami. b) Testowanie, ocena i realizacja programu modułu. c) Przekazanie do 50 izb i innych instytucji edukacyjnych, a także do 20 szkół wyższych / uniwersytetów z 13 krajów.

WP7 Rozpowszechnianie, przekazywanie i wdrażanie a) Osobiste, pisemne i elektroniczne przekazywanie wszystkich wyników. b) Produkcja i rozpowszechnianie siedmiu filmów z wynikami wideo. c) Organizacja i realizacja dwóch międzynarodowych wydarzeń upowszechniających. d) Indywidualne konsultacje wdrożeniowe dla 72 odbiorców przelewów z 13 krajów. e) Wdrożenie dalszych środków upowszechniania.

I etap

Wszyscy partnerzy projektu zobowiązani byli do zebrania najlepszych praktyk w swoim kraju w zakresie:

a) wykorzystania technologii cyfrowych oraz realizacji współpracy i koordynacji za pomocą narzędzi cyfrowych w MŚP

b)programów szkoleniowych dla MŚP w celu nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych w sektorze budowlanym i wykończeniowym

Efekt współpracy partnerów i zebrania najlepszych praktyk dostępny w linku: Technologies and Training.

OKRES REALIZACJI: 03/2022 do 02/2025

Informacje o projekcie: Dig-Con – Wydajne budownictwo dzięki technologiom cyfrowym w branży budowlanej i wykończeniowej

 

Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

OKRES REALIZACJI:

Od 01.10.2021 do 31.03.2023

DLA KOGO:

Projekt skierowany 30 os. dorosłych 16k/14m, powyżej 30 roku życia z woj. Śląskiego, subregionu centralnego. Bezrobotnych/biernych zawodowo w tym:

– osób w wieku 50 lat i więcej;

– osób z niepełnosprawnościami;

– osób długotrwale bezrobotnych;

osób o niskich kwalifikacjach.

Z pierwszeństwem udziału uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020 z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

Obszary zamieszkania kandydatów:

Powiat:

będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański

Miasta:

 1. Bytom
 2. Chorzów
 3. Dąbrowa Górnicza
 4. Gliwice
 5. Jaworzno
 6. Katowice
 7. Mysłowice
 8. Piekary Śląskie
 9. Ruda Śląska
 10. Siemianowice Śląskie
 11. Sosnowiec
 12. Świętochłowice
 13. Tychy
 14. Zabrze

CO:

 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.
 3. Przyuczenie do pracy u pracodawcy w ilości 504 godz.
 4. Potwierdzenie umiejętności zawodowych – państwowy egzamin sprawdzający.
 5. Zatrudnienie na umowę o pracę.
 6. Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia, w tym przede wszystkim:
 7. materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu, narzędzia branżowe,
 8. stypendia szkoleniowe,
 9. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 10. badania lekarskie,
 11. catering,
 12. ubezpieczenie NNW.

 

I etap: Dokumenty zgłoszeniowe kandydata do udziału w projekcie:

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
 2. Regulamin zwrotu kosztów za dojazd
 3. Formularz zgłoszeniowy
 4. Oświadczenie o statusie
 5. Podział województwa śląskiego na subregion centralny

II etap: Dokumenty uczestnika projektu

 1. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Załączniki:

Nr 1 – Wzór zakresu oświadczenia uczestnika projektu

Nr 2 – Zakres danych osobowych uczestników projektów

Nr 3 – Oświadczenie uczestnika

Nr 4 – Spełnianie warunków kwalifikowalności do udziału w projekcie

Nr 5 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

 

KONTAKT:

Monika Dudek, tel. 32 2596261, email projekty@ir.katowice.pl

O

 

Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu pod adresem:
http://www.szkolenia.wst.pl/index.php

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.

Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wartość projektu to 44 661 000,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 35 327 859,36 zł.

Cel Projektu.
Celem projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 5000 osób z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnych z ich potrzebami z województwa śląskiego w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2022 roku.

Pracownicy, kadra zarządzająca, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego będą korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje projekt (Podmiotowy system finansowania) z usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na przykład: doradczych, szkoleniowych, specjalistycznych kursów, egzaminów np. czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstwa.

Dystrybucja środków finansowych na realizację usług rozwojowych dostępna dla przedsiębiorstw będzie prowadzona w ośmiu punktach w siedmiu miastach województwa śląskiego: w Katowicach, Częstochowie, Zawierciu, Pszczynie, Wodzisławiu Śląskim, Bielsko Białej i Raciborzu.

Dla kogo?
Grupa docelowa to 5000 pracowników, kadry zarządzającej z 1550 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa Śląskiego. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego.

Planowane efekty:

– uzyskanie kwalifikacji, kompetencji przez 5000 pracowników, kadry zarządzającej po udzielonej usłudze rozwojowej,
– zrealizowanie celu rozwojowego przez 1550 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego przy udziale podmiotowego systemu finansowania.

Zdniem 31.08.2017 roku rozpoczął nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w zakładce: projekty europejskie.

Prosimy o wypełnienie dokumentów oraz dostarczenie ich osobiście bądź drogą pocztową na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12
40-078 Katowice

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, czy też problemów związanych z wypełnieniem dokumentów – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dokumentacja rekrutacyjna/zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie: http://szkolenia.wst.pl/index.php/dokumenty-projektowe.html

Śląskie. Zawodowcy:

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa oraz załączniki:

Załączniki
 Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie [PDF 239,4kB]
 Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny [PDF 346,6kB]
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika projektu [PDF 393,0kB]
 Załącznik nr 3 – Lista szkół i branż uczestniczących w projekcie [PDF 226,3kB]
 Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania [PDF 227,4kB]
 Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu [PDF 220,9kB]
 Załącznik nr 1 – Program kursu/szkolenia [PDF 140,0kB]
 Załącznik nr 2 – Indywidualna lista obecności [PDF 110,8kB]
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu [PDF 317,5kB]
 Umowa o organizację stażu uczniowskiego [PDF 381,8kB]
 Załącznik nr 1 – Program stażu uczniowskiego [PDF 205,2kB]
 Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o odbyciu stażu [PDF 227,6kB]
 Załącznik nr 3 – Lista obecności [PDF 121,1kB]
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji [PDF 207,1kB]
 Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów [PDF 313,5kB]
 Załącznik nr 6 – Wniosek o refundację kosztów organizacji stażu [PDF 406,3kB]
 Załącznik nr 7a – Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty [PDF 364,3kB]
 Załącznik nr 7b – Wniosek o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty [PDF 369,9kB]
 Załącznik nr 8 – Oddelegowanie pracownika do pełnienia funkcji opiekuna stażysty [PDF 387,1kB]
 Wzór noty obciążeniowej [PDF 435,3kB]

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Wykaz szkół

Link do  strony projektowej Lidera projektu:

https://zawodowcy.slaskie.pl/

Wznowienie procesu rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu 'Śląskie. Zawodowcy'

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż wznawiamy proces rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

Nabór odbędzie się w trybie online od 26 października 2020 do 09 listopada 2020r.


Rekrutacja otwarta jest dla szkół, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie naboru w trybie stacjonarnym lub online (decyzja podjęta przez szkołę):

 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach
 • Zespół Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu,
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce 'Śląskie.Zawodowcy’.

PROJEKTY zrealizowane:

Projekt Pierwsza Szychta- projekt zrealizowany

Projekt 'Pierwsza szychta’ to sztandarowy „produkt” Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Dał szansę na zatrudnienie dla osób dyskryminowanych na rynku pracy i ogólnopolską promocję „rzemieślniczego” trybu przygotowania zawodowego. Projekt był realizowany w okresie od 1.11.2005 r. do 30.03.2008 roku, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przy udziale kluczowych partnerów: Fundacji na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Chcąc przeciwdziałać zjawisku trwałej marginalizacji i dyskryminacji na rynku pracy projekt zakładał opracowanie ścieżek zawodowych (szkolenie – staż – praca) dla grup szczególnie narażonych na wykluczenie:
• kobiet (90 osób ze 150-osobowej grupy pilotażowej),
• osób młodocianych i absolwentów,
• osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia (tj. o wykształceniu podstawowym i zasadniczym zawodowym),
• osób długotrwale pozostających bez pracy,
• pracowników zwalnianych w ramach restrukturyzacji zakładów z przyczyn dotyczących pracodawcy.

W projekcie “Pierwsza Szychta” elementem innowacyjnym był nacisk położony na praktyczną naukę zawodu. Umożliwiło to, osobom o niskich kompetencjach zawodowych lub niskim poziomie wykształcenia ogólnego, aktywną edukację oraz szybszy start na rynku pracy. Dodatkowym elementem wzmacniającym pozycję beneficjenta było uzyskanie tytułu czeladniczego w wyniku zdanego egzaminu państwowego (organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości). Świadectwo czeladnicze jest powszechnie uznawanym (również w krajach Unii Europejskiej) potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych otwierającym możliwość uzyskania uprawnień mistrza w zawodzie.

Unikalna w skali kraju była ścisła współpraca organizacji pracodawców, związku zawodowego, instytucji publicznej i fundacji działającej na rzecz edukacji i rozwoju. W prace nad projektem, jego planowanie i ocenę od początku włączeni byli przedstawiciele grup dyskryminowanych na rynku pracy (liderzy opinii).

W kwietniu 2005 roku została podpisana umowa o współpracy międzynarodowej z przedstawicielami podobnych Partnerstw na rzecz Rozwoju z Austrii, Cypru i Niemiec. Celem utworzonego Partnerstwa Ponadnarodowego była wymiana doświadczeń związanych z wprowadzeniem innowacyjnych metod edukacji oraz stworzenie sieci kompetencji zawodowych dla osób dyskryminowanych na rynku pracy. Eksperci projektu “Pierwsza Szychta” aktywnie uczestniczyli w procesie tworzenia Sieci Edukacji Zawodowej (Vocational Education Network). Ich zadaniem było opracowanie listy zawodów, przygotowanie szkoleń dla beneficjentów i sprawdzenie modelu: szkolenie – staż – praca na rynku lokalnym. Strategie, które odniosły sukces zostaną zebrane i połączone przez koordynatorów działań ponadnarodowych w model „VENet” (będącego skrótem Vocational Education Network).
Wszystkie zainteresowane organizacje obecne w Unii Europejskiej zapoznają się z tym modelem za pomocą strony internetowej oraz podręcznika, który wchodzi w skład systemu wsparcia ułatwiającego przyjęcie i wykorzystanie “VENet” lub któregoś z jego elementu. Wyniki prac Partnerstwa Ponadnarodowego zostały także zaprezentowane podczas międzynarodowego seminarium poświęconego Sieci Edukacji Zawodowej VENet.

’Informator o zawodach rzemieślniczych’ wydany w ramach projektu (format pdf)

Konkurs PROO-5 Edycja 2023

 

Projekt:

„II KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO”, Termin realizacji od 2023.09.01 do 2023.09.30 roku, wartość 8 504,49 PLN,

 

Projekt polega na uczestnictwie w II Kongresie Kształcenia Dualnego w dniach 14-15.09.2023 r. przedstawicieli Katowickiej Izby Rzemieślniczej.

 

II Kongres Kształcenia Dualnego to działanie  promocyjne w skali ogólnopolskiej poświęcone rzemieślniczej nauce zawodu u pracodawcy, jako skuteczne narzędzie przekazu wśród sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego.

 

Kształcenie dualne jest obszarem aktywności Izby. Izba nadaje tytuły czeladnicze- państwowe egzaminy. Udział w Kongresie Kształcenia Dualnego, zapewni dostęp do aktualnej wiedzy i wymianę doświadczeń w skali kraju. Jest ważnym wydarzeniem branżowym dla naszej organizacji i środowisk gospodarczych zaangażowanych w kształcenie w miejscu pracy, w tym szczególnie rzemiosła w Polsce w 2023 r. Stosowanie przemiennego systemu kształcenia umożliwia znaczne zwiększenie inwestycji w szkolnictwie zawodowym, gdyż partycypują w nich: władze publiczne, przedsiębiorstwa i uczniowie, którzy świadczą pracę. System dualny zapewnia mechanizm koordynacji edukacji i rynku pracy, przygotowując młodzież do pracy w warunkach funkcjonowania firm produkcyjnych i usługowych.

Podjęcie działań promocyjnych w skali ogólnopolskiej będzie efektywnym kanałem dotarcia  z ofertą kształcenia dualnego w ramach współdziałania sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego.

Elastycznie i odpowiedzialnie - promocja dobrych praktyk w województwie śląskim

Celem projektu 'Elastycznie i odpowiedzialnie – promocja dobrych praktyk w województwie śląskim’ jest wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim poprzez promocję oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) oraz idei flexicurity wśród pracodawców, pracowników, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy z terenu całego województwa śląskiego.

Projekt, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada promocję oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) oraz idei flexicurity wśród pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy z terenu całego województwa śląskiego. Obie koncepcje mają niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz regionalnego rynku pracy. Niestety zarówno idea CSR jak i model flexicurity, mocno promowane przez Unię Europejską, są w Polsce wciąż mało rozpowszechnione wśród ich potencjalnych interesariuszy.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 konferencje regionalne w Katowicach (otwierająca oraz zamykająca) oraz 8 seminariów lokalnych (warsztaty dla społeczności lokalnych). Warsztaty odbędą się w Częstochowie, Bielsku-Białej, Gliwicach, Rybniku, Tychach, Bytomiu, Sosnowcu oraz Tarnowskich Górach.

Projekt realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ 'Solidanorść’ oraz Radą OPZZ Województwa Śląskiego w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 31 października 2011 roku. Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: www.elastycznieiodpowiedzialnie.pl

Rzemiosło - najlepszy pracodawca w regionie

Rzemiosło – najlepszy pracodawca w regionie- projekt zrealizowany

’Rzemiosło – najlepszy pracodawca w regionie’ to projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i katowicki oddział Telewizji Polskiej S.A. W ramach projektu powstaje 30 programów telewizyjnych i 30  skorelowanych z nimi tematycznie artykułów prasowych. W  materiałach tych przedstawiane są sylwetki śląskich i  zagłębiowskich rzemieślników, którzy mówią o swojej pracy  i korzyściach płynących z udziału w rzemieślniczym systemie  nauki zawodu.

Powstała również strona internetowa www.mamswietnaprace.pl i strony w telegazecie TVP Katowice poświęcone tej tematyce. W ramach projektu przewidziana jest emisja spotów radiowych i telewizyjnych. Na ulicach śląskich miast pojawiają się billboardy.

Analizy prowadzone przez Izbę pokazują jednoznacznie, ze rzemiosło jest wielkim obszarem, w którym generuje się nowe miejsca pracy. Rzemieślniczy system kształcenia pozwala potencjalnym beneficjentom na zdobycie kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, bądź podniesienie swoich umiejętności. Niestety, brakowało dotychczas kampanii promujących szkolenia rzemieślnicze, co utrudniało zainteresowanym dotarcie do informacji na temat możliwości zdobycia kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych, a tymczasem, co potwierdza ranking Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, zdecydowana większość tych zawodów zalicza się do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Niewiele osób wie, ze Izba organizuje szkolenia w przeszło 60 zawodach, z możliwością przystępowania do egzaminów przed komisjami państwowymi i zdobywania kwalifikacji czeladniczych czy mistrzowskich uznawanych w całej Unii Europejskiej. Brakowało szeroko dostępnej informacji o ścieżkach kształcenia i korzyściach płynących z uzyskania tytułów kwalifikacyjnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-promocyjną, mającą jednocześnie na celu odbudowanie dobrego wizerunku śląskiego i zagłębiowskiego rzemiosła.

W każdy poniedziałek w katowickim wydaniu Gazety Wyborczej drukowany jest artykuł o jednym z zawodów rzemieślniczych, a w każdy wtorek, o godz. 18:45 TVP Katowice emituje program przedstawiający dany zawód.

Efektem projektu będzie również książka – zbiór publikowanych artykułów i zdjęć oraz płyta DVD z wszystkimi odcinkami programu telewizyjnego.

Zobacz:

plakat promujący projekt

publikacja przygotowana w ramach projektu

Szefem będę ja!

Projekt „Szefem będę ja!” skierowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą (warunkiem jest brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Projekt przewiduje udział 40 osób z całego województwa śląskiego (konieczne jest stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie naszego województwa), które chcą założyć „własny biznes”. Profil planowanej działalności jest dowolny, ponieważ projekt nie jest skierowany do konkretnej branży. Połowę Uczestników stanowić będą osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy), a połowę osoby pracujące (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna). Zgodnie z przyjętymi założeniami, pierwszeństwo w procesie rekrutacji i selekcji będą mieli mieszkańcy trzech podregionów: sosnowieckiego,częstochowskiego i bytomskiego.

Rekrutacja i selekcja

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach prowadzi obecnie wstępną rejestrację uczestników (drogą telefoniczną i mailową). Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem zalecamy przesyłanie swoich zgłoszeń (imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail oraz informacja, czy jest się osobą bezrobotną, czy pracującą) na adres: projekty@ir.katowice.pl (w temacie maila należy dopisać 'projekt Szefem będę ja!’ lub '6.2′).

W późniejszej fazie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (które spełniają kryteria uczestnictwa) wypełniać będą formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego prowadzona będzie selekcja.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych minął 15 czerwca 2009 roku.

Kryteria grupy docelowej (40 osób)

Selekcja 40 uczestników projektu odbędzie się przede wszystkim na podstawie poniższych kryteriów:
– 16 miejsc przewidzianych jest dla kobiet, 16 dla osób powyżej 45 roku życia, a 8 osób dla osób do 25 roku życia
– wśród tych osób połowę (20) stanowić muszą osoby bezrobotne (zarejestrowane i posiadające status osoby bezrobotnej), połowę – osoby pracujące
– w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby podregionów: sosnowieckiego, częstochowskiego i bytomskiego

W razie potrzeby przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z zainteresowanymi osobami.

Po etapie selekcji zawierane będą umowy wraz z przedstawieniem wymaganych oświadczeń:
– oświadczenie o braku zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
– oświadczenie o niekaralności
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– potwierdzenie o nie korzystaniu z innych środków wspólnotowych przez ostatnie 2 lata

Założenia projektu

Uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń (z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej), który zakończy się uzyskaniem certyfikatu. Szczegółowy harmonogram i konfiguracja szkoleń będą jeszcze ustalone, wiadomo natomiast, że osoby bezrobotne i pracujące odbywać będą szkolenia w odmiennych trybach.
Kolejnym etapem projektu będzie ocena złożonych przez Uczestników biznes planów. Specjalnie powołana Komisja przyzna 20 osobom jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokładna kwota będzie jeszcze ustalona, informujemy jednak, że projekt nie przewiduje przyznania maksymalnej kwoty dotacji w ramach działania 6.2 POKL (40 tysięcy złotych). Dodatkowo wspominanym 20 osobom udzielone zostanie wsparcie pomostowe (na okres 6 miesięcy) na ułatwienie rozruchu firmy, opłacanie składek ZUS itd.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2009 roku i potrwa do końca marca 2011 roku.

 
Biuro Projektu

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
Tel. (032) 259 62 61 wew. 105   Fax. (032) 258 87 38
e-mail: projekty@ir.katowice.pl

Śladami dobrych praktyk

Projekt „Śladami dobrych praktyk” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z TVP S.A. Oddział Katowice. Projekt polegał na promocji wśród społeczności województwa śląskiego koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) uwzględniającej obok ekonomicznych, społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej. Projekt ukierunkowany był na wyłonienie dobrych praktyk CSR stosowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz  ich promocję poprzez produkcję i emisję 10 odcinków programu telewizyjnego. Szczególnie istotne były praktyki stosowane w miejscu pracy, zgodnie z modelem „Zatrudnienie Fair Play”. Zrealizowano także  2 konferencje regionalne oraz 10 seminariów lokalnych promujących dobre praktyki CSR. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2011 roku a zakończyła 31 marca 2012 roku.

Kontakt:

Monika Dudek

tel. (32) 259 62 61 w. 105

www.sladamidobrychpraktyk.pl

Adepci Śląskiego Rzemiosła- projekt zrealizowany

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych ozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Wartość projektu to 927 020,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 781 292,46 zł.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

 1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,
 2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Pośrednictwo pracy.
 3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.
 4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości 1008 godz.
 5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia:

 • materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
 • narzędzia branżowe do nauki zawodu,
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach udostępnia formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres 40-078 Katowice, Plac Wolności 12

Kontakt: Monika Dudek

Telefon: (32) 259 62 61

VESTE-Service Technicians (VESTE) / Dalsze kształcenie zawodowe w sektorze energetycznym (VESTE)

Strona internetowa Projektu: http://veste-project.eu/

Program: Erasmus + akcja kluczowa 2 Partnerstwo strategiczne – innowacje – projekt wdrożeniowy

Czas trwania: 01.09.2015 – 31.08.2018: 36 miesięcy

Partnerzy: Baltic Sea Academy, Niemcy, partner wiodący
Akademia kształcenia zawodowego w Hamburgu, Niemcy
Stowarzyszenie Biznesu Europy Wschodniej w Niemczech
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Polska
Hanzeatycki Instytut wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska
Centrum kształcenia zawodowego hrabstwa Võru, Estonia
Centrum kształcenia zawodowego Kontiki

Grupy docelowe:
a) Pracownicy MiŚP
b) Osoby bezrobotne posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
c) Studenci i absolwenci
d) Wykładowcy izb, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych
e) Beneficjentami są również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdobywają kwalifikacje i doświadczenie

Cele projektu:
• Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i wykwalifikowanego personelu w MiŚP w zakresie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dzięki dwóm zaawansowanym programom szkoleniowym.
• Pozyskiwanie dodatkowej kadry kierowniczej i specjalistów oraz przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do podejmowania aktywnych działań w rozwijającym się sektorze energetycznym, co skutkuje utrzymaniem istniejących miejsc pracy i tworzeniem nowych, pozwalając jednocześnie na zredukowanie poziomu bezrobocia.
• Rozwój i koordynacja programu integracyjnego oraz oferta kursu 'Konsultant ds. Energetyki Budowlanej’ ma na celu zapewnienie osobom bezrobotnym stałego zatrudnienia.
• Przygotowanie wysokiej jakości, zaawansowanego programu szkoleń z elementami kształcenia zawodowego. • Szkolenia dla nauczycieli / instruktorów, w celu zapewnienia we wszystkich regionach wystarczającej ilości wykwalifikowanych nauczycieli, co umożliwi prawidłowe wdro-żenie systemu kształcenia zawodowego.
• Opracowanie wzorów sprawozdań na temat efektywności energetycznej budynków dla Polski i Estonii.
• Przygotowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla MiŚP: 'Energia słoneczna – technologia i zastosowanie dla MŚP’.

 ROZGRYŹ SWOJ BIZNES

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Rozgryź swój biznes, złożony w ramach konkursu numer POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 dla działania 2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został rekomendowany do dofinansowania w dniu 23 maja 2016 roku.

Projekt Rozgryź swój biznes, realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A. w Katowicach.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 października 2016 do 31maja 2018 roku. Wartość projektu to 468 568,15 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej to 394 909,23 zł.

Projekt i jego cel

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności mikro i małych firm z branży gastronomicznej z terenu województwa śląskiego, poprzez opracowanie dla nich analizy potrzeb rozwojowych i doradztwa w zakresie wdrożenia planów rozwojowych.

Do kogo?

Projekt skierowany jest do 32 mikro i małych firm, działających w branży gastronomicznej prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Co oferujemy?

Dla każdej z firm przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwoju i opracowany plan rozwoju. Określony zostanie zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, w tym wykorzystanie systemów finansowania w regionach. W zakresie tworzenia planu rozwoju zostanie dokonana analiza dwóch perspektyw, infrastruktury oraz zasobów ludzkich. Do celów opracowania planu rozwoju zostanie przeprowadzona analiza SWOT oraz określona zostanie misja/wizja, wartości ważne dla firmy.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Funduszem Górnośląskim zaprasza do udziału w projekcie „Rozgryź swój biznes” restauratorów, szefów kuchni, managerów restauracji, właścicieli: mikro i małych lokali gastronomicznych, piekarni, cukierni, firm cateringowych, food trucków, zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz produkcją artykułów spożywczych, itp.

Formularze do pobrania:

 1. Umowa na świadczenie usługi doradczej:

Załącznik 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

a) Oświadczenie o posiadaniu statusu MMŚP:

Załącznik A – przedsiębiorstwa partnerskie

Załącznik B – przedsiębiorstwa związane

 1. b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  c) Oświadczenie beneficjenta pomocy,
  d) Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (jeżeli Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ich sporządzania załącza zatwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań z 3 ostatnich lat obrotowych),
  e) Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis,
  f) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na to samo przedsięwzięcie,
  g) Oświadczenie o nieposiadaniu strategii lub planu rozwoju,

Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu przedsiębiorstwa,

Załącznik 3. Protokół wykonania usługi doradczej.

Kontakt: Monika Dudek

e-mail: projekty@ir.katowice.pl

Telefon: (32) 259 62 61

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/11.2.3/RPO/2023

– UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 „Śląskie. Zawodowcy” nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-009.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla łącznie 30 uczestników projektu:

·         30 uczniów – staże (150 godzin/ osoba, średni czas stażu to od 1 do 5 miesięcy)

Uczestnicy muszą zostać ubezpieczeni w związku z ich udziałem w stażach i kursach/szkoleniach, odbywających się w podmiotach zewnętrznych w przedziale czasowym od IV 2023 do X.2023 r.,

Uczestnicy będą systematycznie kierowani na staż i zgłaszani do ubezpieczenia na podstawie imiennych list oraz rzeczywistych dni prowadzonego stażu.

Proszę o wycenę w 3 wariantach zależnych od sumy ubezpieczenia w kwocie brutto za osobę odpowiednio:

1.       STAŻ:

·         10 000,00     cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..

·         20 000,00     cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..

·         50 000,00     cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..

Ubezpieczenie powinno obejmować czasookres prowadzonego stażu oraz  ubezpieczenie w drodze na staż jak i z powrotem.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, informuje iż dokona wyboru oferty z najniższą ceną przy największej sumie ubezpieczenia przy założeniu, iż nie przekroczy stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na adres e-mailowy: Beata Skrzypka beata.skrzypka@ir.katowice.pl.

Termin złożenia ofert mija 12.04.2023 roku do godz. 09.00. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 0502-250-822.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1:  ZALĄCZNIK_NR_1_formularz_cenowy_30 os

Załącznik nr 2: Zalacznik-nr-2-Klauzula-Informacyjna-RODO

ROZEZNANIE RYNKU

ZAPYTANIE OFERTOWE – UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 „Śląskie. Zawodowcy” nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-006.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla łącznie 30 uczestników projektu:

 • 30 uczniów – staże (150 godzin/ osoba, średni czas stażu to od 1 do 5 miesięcy)

Uczestnicy muszą zostać ubezpieczeni w związku z ich udziałem w stażach i kursach/szkoleniach, odbywających się w podmiotach zewnętrznych w przedziale czasowym od XI.2022 do IX.2023 r.,

Uczestnicy będą systematycznie kierowani na staż i zgłaszani do ubezpieczenia na podstawie imiennych list oraz rzeczywistych dni prowadzonego stażu.

Proszę o wycenę w 3 wariantach zależnych od sumy ubezpieczenia w kwocie brutto za osobę odpowiednio:

 1. STAŻ:
 • 10 000,00 cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..
 • 20 000,00 cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..
 • 50 000,00 cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..

Ubezpieczenie powinno obejmować czasookres prowadzonego stażu oraz  ubezpieczenie w drodze na staż jak i z powrotem.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, informuje iż dokona wyboru oferty z najniższą ceną przy największej sumie ubezpieczenia przy założeniu, iż nie przekroczy stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na adres e-mailowy: Beata Skrzypka beata.skrzypka@ir.katowice.pl.

Termin złożenia ofert mija 15.11.2022 roku do godz. 09.00. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 502-250-822.

 

Załączniki:

 1. ZALĄCZNIK_NR_1_formularz_cenowy.2020-2(2)
 2. .Zalacznik-nr-2-Klauzula-Informacyjna-RODO

Wyłoniona została  oferta firmy Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Zapytanie ofertowe nr 31/11.2.3/RPO/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 30 Uczestników w podziale na 2 miasta/powiaty przez 3 doradców z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej (Kod CPV: 85.31.23.20-8. Usługi doradztwa) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-009), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Kopia Kopia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zapytanie ofertowe nr 30/11.2.3/RPO/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-009), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151057

2022-08-08 Zapytanie ofertowe nr 29/11.2.3/RPO/2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Tytuł części 1
Spec. ds. jakości staży w Branżowej Szkole I st. w Radlinie

Pełnienie funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w Katowicach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania:
11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego dla Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie w okresie
sierpnia 2022 do stycznia 2023. Objęcie wsparciem 6 uczniów w ilości 210 godzin (35 na ucznia). Do
Zadań Szkolnego specjalisty ds. jakości staży należy: a) wsparcie ucznia w procesie rekrutacyjnym
stażu, b) współpraca z doradcą zawodowym ucznia objętego programem stażowym, c) współpracę
z pracodawcami w zakresie organizacji i realizacji staży, d) opracowanie programu stażu dla
ucznia zgodnie z programem nauczania zawodu w całości lub treści spoza tego programu w
porozumieniu z dyrektorem szkoły, pracodawcą i uczniem lub rodzicami niepełnoletniego ucznia, e)
monitorowanie i kontrola stażu (min 2 razy w okresie praktyk), weryfikacja nabywania umiejętności
praktycznych przygotowanie protokołów, f) przygotowanie protokołów, sprawozdania i raportów ze
stażu, g) współpraca z Ekspertem ds. jakości staży uczniowskich oraz kształcenia dualnego, h)
współpraca z Regionalnym specjalistą ds. sieci współpracy, i) prowadzenie ewidencji wykonywanych
zadań na podstawie kart czasu pracy. Specjalista zobowiązany jest do udziału: a) w doraźnych
spotkaniach organizacyjno–merytorycznych w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) w konferencjach organizowanych przez Zmawiającego w ramach projektu. c) w seminariach
dla członków sieci, których celem będzie wspólna praca nad wypracowaniem modelowych
rozwiązań współpracy placówek edukacyjnych, zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego
u pracodawców, programów stażowych, katalogu szkoleń uzupełniających umiejętności zawodowe
uczniów niezbędnych na lokalnym rynku pracy, itp., d) pomocy członkom sieci w nawiązaniu
kontaktów bezpośrednich dwustronnych i wielostronnych z pracodawcami. Specjalista zobowiązany
jest do: a) prowadzenia ewidencji potwierdzającej realizację godzin z uczniem, b) oznaczenia miejsca
prowadzenia spotkań z uczniem w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
c) informowania Zamawiającego o postępie realizacji zadania.

Tytuł części 2
Spec. ds. jakości staży w ZST w Wodzisławiu Śl.

Pełnienie funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w Katowicach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania:
11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
w okresie sierpnia 2022 do stycznia 2023. Objęcie wsparciem 34 uczniów w ilości 1190 godzin (35
na ucznia). Do Zadań Szkolnego specjalisty ds. jakości staży należy: a) wsparcie ucznia w procesie
rekrutacyjnym stażu, b) współpraca z doradcą zawodowym ucznia objętego programem stażowym,
c) współpracę z pracodawcami w zakresie organizacji i realizacji staży, d) opracowanie programu
stażu dla ucznia zgodnie z programem nauczania zawodu w całości lub treści spoza tego programu
w porozumieniu z dyrektorem szkoły, pracodawcą i uczniem lub rodzicami niepełnoletniego ucznia,
Wygenerowano: 2022-08-07 08:32 Strona 7 / 10
Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Kopia „Śląskie. Zawodowcy”
e) monitorowanie i kontrola stażu (min 2 razy w okresie praktyk), weryfikacja nabywania umiejętności
praktycznych przygotowanie protokołów, f) przygotowanie protokołów, sprawozdania i raportów ze
stażu, g) współpraca z Ekspertem ds. jakości staży uczniowskich oraz kształcenia dualnego, h)
współpraca z Regionalnym specjalistą ds. sieci współpracy, i) prowadzenie ewidencji wykonywanych
zadań na podstawie kart czasu pracy. Specjalista zobowiązany jest do udziału: a) w doraźnych
spotkaniach organizacyjno–merytorycznych w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) w konferencjach organizowanych przez Zmawiającego w ramach projektu, c) w seminariach
dla członków sieci, których celem będzie wspólna praca nad wypracowaniem modelowych
rozwiązań współpracy placówek edukacyjnych, zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego
u pracodawców, programów stażowych, katalogu szkoleń uzupełniających umiejętności zawodowe
uczniów niezbędnych na lokalnym rynku pracy, itp., d) pomocy członkom sieci w nawiązaniu
kontaktów bezpośrednich dwustronnych i wielostronnych z pracodawcami. Specjalista zobowiązany
jest do: a) prowadzenia ewidencji potwierdzającej realizację godzin z uczniem, b) oznaczenia miejsca
prowadzenia spotkań z uczniem w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
c) informowania Zamawiającego o postępie realizacji zadania.

Szczegóły zapytania dostępne pod linkiem: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Kopia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 2022-07-19 Zapytanie ofertowe nr 28/11.2.3/RPO/2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 60 Uczestników – projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania przez 3 doradców dla 34 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, dla 20 Uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz dla 6 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej w okresie od 08.2022 do 12.2022 w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. odpowiednio dla szkoły: Zapewnienie 1 doradcy przy założeniu udziału 34 uczniów ZST: Razem: 204 godz./34 uczniów z zapewnieniem 136 godzin miejsca/Sali dla 34 uczniów (4 godz. sala/1 uczeń). Zapewnienie 1 doradcy przy założeniu udziału 20 uczniów ZSE: Razem: 120 godz./20 uczniów z zapewnieniem 80 godzin miejsca/Sali dla 20 uczniów (4 godz. sala/1 uczeń). Zapewnienie 1 doradcy przy założeniu udziału 6 uczniów BS I STOPNIA: Razem: 36godz./6 uczniów z zapewnieniem 24 godzin miejsca/Sali dla 6 uczniów (4 godz. sala/1 uczeń).

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

2022-07-18 Zapytanie ofertowe nr 27/11.2.3/RPO/2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty):

3 Część

4 Szkoła

5 Miejscowość

6 Liczba uczniów

7 godziny

8 1.

9 Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie

10 Radlin

11 6

12 210 godzin

13 2.

14 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

15 Wodzisław Śląski

16 34

17 1190 godzin

18 3.

19 Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

20 Wodzisław Śląski

21 20

22 700 godzin

Więcej szczegółów pod linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

2022-05-31 Zapytanie ofertowe nr 26/11.2.3/RPO/2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 3 Uczestników z Wodzisławia Śląskiego w zakresie
„Operator koparko ładowarki”, zapewniając min. 134 godz. zajęć, w okresie 09.2022 do 12.2022
w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2.  Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111511

2022-03-22 Zapytanie ofertowe nr 25/11.2.3/RPO/2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla dwóch grup:  7 uczestników w Katowicach w zakresie „Barman-barista”, 12 Uczestników w Siemianowicach Śląskich w zakresie „Barman-barista”

zapewniając min. 60 godz. zajęć, w okresie 03.2022 do 09.2022 w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Kopia Kopia Kopia Kopia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

2022-03-22 Zapytanie ofertowe nr 24/11.2.3/RPO/2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla dwóch grup:  7 uczestników w Katowicach w zakresie „Barman-barista”, 12 Uczestników w Siemianowicach Śląskich w zakresie „Barman-barista”

zapewniając min. 60 godz. zajęć, w okresie 03.2022 do 09.2022 w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Kopia Kopia Kopia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

2022-03-22 Zapytanie ofertowe nr 23/11.2.3/RPO/2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla dwóch grup:  7 uczestników w Katowicach w zakresie „Barman-barista”, 12 Uczestników w Siemianowicach Śląskich w zakresie „Barman-barista”

zapewniając min. 60 godz. zajęć, w okresie 03.2022 do 09.2022 w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Kopia Kopia „Śląskie. Zawodowcy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

2021-08-27 Zapytanie ofertowe nr 22/11.2.3/RPO/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniów po powrocie do pracodawców z nauki zdalnej.” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium I
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia-1
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

Do dnia 23 września 2021 roku nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY „ROZEZNANIE RYNKU” nr 01/11/2021/DP

W ramach projektu: „Wykwalifikowane kadry rzemieślnicze katowickiej Izby”.

 Ścieżka 2. „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

 „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła” przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 73/2021 z dnia 19 maja. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła”.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę szkoleń dla 12 pracowników, które muszą odbyć się w listopadzie 2021:

 1. Skuteczności działań marketingowych i promocji firmy przy użyciu Social Mediów (SM) dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych.

Celem edukacyjnym szkolenia ma być doskonalenie kompetencji pracowników w proces sprzedaży w przedsiębiorstwie w zakresie zaawansowanych technik negocjacyjnych i sztuki profesjonalnego prospectingu, w tym z wykorzystaniem social mediów oraz umocnienie ich pozycji jako liderów w procesie prowadzonych negocjacji biznesowych.

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

– znajomość technik negocjacji na poziomie zaawansowanym,

– charakteryzacja cech skutecznego negocjatora,

– znajomość profesjonalnego prospectingu, w tym lejek sprzedażowych,

– umiejętność wykorzystania social mediów w procesie dotarcia do Klienta indywidualnego i instytucjonalnego oraz budowania wizerunku marki na lokalnym i regionalnym rynku,

– znajomość typów klientów i ich potrzeby, mechanizm podejmowania decyzji zakupowych, narzędzia social media jako kanału dotarcia do nowych Klientów oraz obsługi dotychczasowych,

– umiejętności komunikacji i budowania dobrych relacji biznesowych z klientem,

– rozpoznawanie potrzeb klientów oraz metod ich skutecznego motywowania do dokonywania zakupów.

– skutecznie budowanie i wdrażanie planu sprzedaży

– profesjonalnie obsługuje Klientów

– prowadzi negocjacje biznesowe z wykorzystaniem zaawansowanych technik negocjacyjnych

– pracuje z trudnym klientem oraz w trudnych warunkach negocjacyjnych

– stosuje w praktyce zasady profesjonalnego prospectingu

– implementuje w praktyce trzy zasady działania prospectowego gwarantujące systematyczny przyrost klientów

– stosuje w praktyce efektywną komunikację poprzez social media i dociera do nowych Klientów oraz utrzymuje dobre relacje z dotychczasowymi Klientami

– skutecznie komunikuje się z klientami i otoczeniem zewnętrznym, jak również w sposób efektywny wykorzystuje komunikację w środowisku wewnętrznym organizacji, którą reprezentuje,

– buduje wizerunek firmy w mediach społecznościowych,

– tworzy oferty handlowe pod różne kategorie Klientów

– wyznacza cele realizacji i planowania zadań w firmie

– poszerza wiedzę branżową

– skutecznej komunikacji interpersonalnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym firmy

– radzi sobie z obiekcjami Klientów poprzez wykorzystanie nowo poznanych na szkoleniu technik negocjacyjnych

– umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas rozmów handlowych

– efektywnego zarządzania sobą w czasie,

– umiejętności planowania

 1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla 6 pracowników – 16 godzin zegarowych

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy związanej z rozwojem firm w oparciu o metodę Design Thinking oraz zewnętrzne źródła finansowe (m.in. Fundusze UE) .

Przewidziane efekty uczenia się pracownika:

 • Zarządza w sytuacji kryzysowej i reorganizuje firmę
 • Wykorzystuje różnorodne zewnętrzne źródła finansowania na dalsze funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa
 • Weryfikuje oferty rynkowe firmy – tzw. stress test
 • Rozróżnia zasady stosowania metody Design Thinking
 • Weryfikuje cele przedsiębiorstwa metodą GROW
 • Określa miary i efektywność realizowanych celów
 • definiuje zakres rozwoju firmy możliwy do współfinansowania z Funduszy UE
 • przygotowuje główne założenia dla potencjalnego projektu przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania
 • Identyfikuje nowe trendy rynkowe
 • Stosuje metodę Design Thinking do rozwoju firmy
 • Zna Horyzontalne priorytety wsparcia dla MŚP z Funduszy UE 2021-2027: innowacje, cyfryzacja, energia odnawialna i efektywność energetyczna, ekonomia społeczna, Możliwe wdrożenia unijnych priorytetów w firmach, Krajowy Program Odbudowy, RPO Woj. śląskiego 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP Krajowe Programy Operacyjne 2021-2027 – główne obszary wsparcia dla MŚP na przykładzie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Wdrażanie innowacji w firmie ze wsparciem funduszy UE, Pożyczki Unijne dla MŚP – główne zasady i mechanizmy wsparcia, Pozostałe fundusze rozwojowe dla MŚP – LGD, Fundusze Norweskie, NFOŚiGW, Przygotowanie głównych założeń potencjalnego projektu rozwojowego dla przedsiębiorstwa z zewnętrznym źródłem finansowania.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na adres e-mailowy: izba@ir.katowice.pl. Oferta winna być podpisana i zeskanowana przez osoby upoważnione.

Wszelkie materiały dydaktyczne, prezentacje powinny zawierać logotypy https://niw.gov.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/

Termin złożenia ofert mija 17.11.20201 roku, do godz. 15.00. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 515037305 Monika Dudek.

Załączniki:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – szkolenia-oferta cenowa

2.Zapytanie ofertowe- szkolenia

2021-08-24 Zapytanie ofertowe nr 21A/11.2.3/RPO/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie budowania relacji i współpracy między uczniem i szkołą, a biznesem na przykładzie Platformy Edukacyjnej oraz modelu procesów dualnego kształcenia” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Załączniki:
Seminarium
Załącznik_nr 1 formularz ofertowy
Załącznik _ nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik_nr 3 wzór_oświadczenia
Załącznik_nr 4 umowa
Załącznik_ nr 5 klauzula informacyjna RODO

Do dnia 7 września 2021 roku nie wpłynęła żadna oferta dotycząca wskazanego zapytania.

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 21/11.2.3/RPO/2021
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
 
 
1. Przeprowadzenie Seminarium dotyczącego: „Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie budowania relacji i współpracy między uczniem i szkołą, a biznesem na przykładzie Platformy Edukacyjnej oraz modelu procesów dualnego kształcenia” w formie stacjonarnej/webinarium w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

2021-05-06 Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

Zapytanie ofertowe nr 20/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 21 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-05-06

Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-46375

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46375

Zapytanie ofertowe nr 19/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-04-29

Numer Ogłoszenia: 2021-4086-45627

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45627

2021-04-06 Zapytanie ofertowe nr 18/11.2.3/RPO/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje dla 25 Uczestników projektu w zakresie: Data opublikowania ogłoszenia: 31 marzec 2021 Ogłoszenie nr 2021-4086-40674 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40674

L.p.

Szkolenie zawodowe

Planowana liczba (uczestników)

Min. Liczba godzin

Lokalizacja realizacji szkolenia

1

Nowoczesne techniki koloryzacji

3

18

IR Katowice/szkoła Zabrze

2

Strzyżenie męskie, techniki barberskie

2

18

IR Katowice/szkoła Zabrze

3

Spawanie metoda MIG/MAG Część I – Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (131) Część II – Spawanie metodą MAG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (135)

3

265

Zabrze

4

Barista z elementami Art Coffee

1

32

Rydułtowy

5

SEP

1

20

Wodzisław Śląski

6

Operator koparko ładowarki

5

134

Wodzisław Śląski

7

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

3

Racibórz

Zapytanie ofertowe nr 17/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 138 Uczestników w podziale na 3  miast/powiatów przez 6 doradców z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej (Kod CPV: 85.31.23.20-8. Usługi doradztwa) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 19 marzec 2021

Ogłoszenie nr 2021-4086-38262

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38262

Zapytanie ofertowe nr 16/11.2.3/RPO/2021

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/5), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-03-16

Numer Ogłoszenia nr 2021-4086-37739

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37739

Zapytanie ofertowe 15/11.2.3/RPO/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Nr Ogłoszenie nr 2021-4086-37110

Data opublikowania ogłoszenia 2021-03-12

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37110

Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Zapytanie dotyczy:

 1. Barman – Barista
 2. Spawanie
 3. Barista + Latte Art
 4. Programowanie, obsługa i konserwacja sterowników PLC
 5. Operator obrabiarek skrawających CNC
 6. Projektowanie instalacji elektrycznej w programie komputerowym

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24774

Zapytanie ofertowe nr 12/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16420

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą koniecznością zmiany Doradcy zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że nowym Doradcą zawodowym dla w/w Szkoły zostaje Pani Ewa Michalik z ramienia Firmy  EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas.

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje o wprowadzeniu przez MEN kolejnych rozporządzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

 

Dz.U Poz. 1389 z 13.08.2020 dot. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (w załączeniu).

Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

WAŻNE: §1.3 Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych u pracodawcy przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają.

 

Dz.U Poz. 1394 z 14.08.2020 dot. szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

WAŻNE:

– wprowadzenie zadań  dla dyrektora jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia,

– zaliczenie praktyk zawodowych uczniom techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia,

– kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych § 5 ust.1

– postępowania rekrutacyjne

– postępowanie w zmianach regulaminów konkursów, olimpiad,

 

Ponadto informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzony został katalog najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 roku.

Najcześciej adawane pytania:
Najczęściej zadawane pytania

Załączniki:
Dz.U. 1394 COVID z dnia 12.08.2020
Dz.U. 1389 COVID z dnia 13.08.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego-rozeznanie rynku: ubezpieczenie NNW Uczestników projektu ,,Śląskie.Zawodowcy’ nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-002

Lokalizacja: Miasto Katowice

 Wynik zapytania ofertowego:

 1. P.H.U 'CELL’ z Siemianowic Śląskich

data wpływu 16.07.2020 rok (oferta złożona drogą elektroniczną)

Uzasadnienie: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach dokonała wyboru oferty P.H.U 'CELL’ ul. Okrężna nr 1/16, 41­-100 Siemianowice Śląskie (NIP:6431684963), która otrzymała najwyższą liczbę punktów 100,00 przy sumie ubezpieczeniowej 50000,00 na szkolenia 20,57zł, na staż 30,00zł.

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 8/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść zapytania ofertowego do pobrania).

Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – wzór umowy zlecenie
Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna RODO

2020-05-21 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 8/11.2.3/RPO/2020

Stworzenie sieci współpracy partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych dla miasta: Katowice przez Regionalnego specjalistę ds. sieci współpracy

Przy założeniu – średnio 90 godzin (w ciągu trzech lat).

Informacja o wybranym Wykonawcy: Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek 40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1  (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 6 750,00 PLN) data wpływu oferty – 27.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 732/P/2020

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 22 sierpnia 2019r.) (pełna treść do pobrania)

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia oferenta
Załącznik nr 4. Wzór umowy
Załącznik nr 5.
Klauzula informacyjna RODO

2020-04-29 Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku nr 7/11.2.3/RPO/2020

Lokalizacja: Miasto Katowice

Część 2 Zapytania ofertowego

 1. Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezek

40-748 Katowice ul. Fijewskiego 19/1

data wpływu – 08.05.2020 rok, oferta złożona e mailowo, nr zarejestrowanej oferty 673/P/2020

Uzasadnienie: Złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia (całkowita kwota brutto wskazana przez Oferenta wynosi: 9 000,00 PLN)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu dla 15-16 uczniów po 35 godzin z jednym uczniem – średnio po 560 godzin (15/16 uczniów), z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć liczby uczniów między szkołami w przypadku zgłaszanych problemów z osiągnięciem wskaźnika globalnego 287 w branżach Mechaniczna/spożywcza/hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna/ budowlana/fryzjersko-kosmetyczna/motoryzacyjna/elektroenergetyczna.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242199#info

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wstrzymany został proces rekrutacji Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Terminy wznowienia procesu rekrutacyjnego zostaną ogłoszone na stronie internetowej izby oraz na stronach i tablicach ogłoszeń szkół biorących udział w projekcie.

Zapytanie ofertowe nr 2/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231741

Zapytanie ofertowe nr 1/11.2.3/RPO/2020 realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 19 sierpnia 2019r.).

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości kursów i szkoleń (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1231767

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie w ramach Projektu VESTE współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie obędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 roku w ścisłym centrum Katowic.

Pierwszy dzień szkolenia przeprowadzi Pan Jörg Wortmann, niemiecki ekspert ds. efektywności energetycznej i ochrony środowiska i klimatu, drugiego dnia uczestnicy szkolenia poznają sytuację rynkową i ewolucję w zakresie energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej w Europie i w Polsce oraz dobre praktyki. Podczas szkolenia dla uczestników zapewniona będzie usługa tłumaczenia symultanicznego z języka niemieckiego na język polski (oraz w drugą stronę).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu Pracowników oraz Właścicieli firm z sektora MŚP, osoby bezrobotne, które chciałyby podnieść swoją wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, studentów i absolwentów, Pracowników Cechów Rzemiosł Różnych oraz Cechów Branżowych, Wykładowców Uczelni Wyższych oraz inne Osoby, zatrudnione w placówkach oświatowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) można przesłać najpóźniej do 30 marca 2018 roku drogą elektroniczną na adres izba@ir.katowice.pl lub pocztą tradycyjną (plac Wolności 12, 40-078 Katowice).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Panią Natalia Mól (tel. kom. 515 037 301, e-mail: izba@ir.katowice.pl).

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że po wycofaniu pierwszej oferty dnia 19 lutego 2018 roku, dokonała zaktualizowanego wyboru oferty na usługę tłumaczenia symultanicznego w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Tłumaczeń Ekspert Teresa Śpiewok.

Zaktualizowany dnia 19 lutego 2018 roku protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że dokonała wyboru oferty na wynajem auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługę cateringową w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 2 lutego 2018 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą w Katowicach (ul. Opolska 15).

Protokół wyboru oferty z dnia 16 lutego 2018 roku do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2018 roku jest dostępny do wglądu w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej (plac Wolności 12 40-078 Katowice) w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego (pokój 19, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny wynajmu auli multimedialnej wraz z jedną kabiną symultaniczną oraz usługi cateringowej w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

W związku z realizowanym w ramach Projektu “Further Vocational Training for Energy Service Technicians” (VESTE) szkoleniem Energy Efficiency Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyceny oferty usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski oraz język niemiecki w obie strony) w dniach 12 kwietnia 2018 roku oraz 13 kwietnia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (.doc)
Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty do pobrania (PDF)

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuję, że od dnia 13 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wprowadza się PRZERWĘ W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (zgodnie z Opisem Systemu Wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, Rozdział IV. Obowiązki Operatora, Pkt 53, litera ii)).

W przypadku wpłynięcia dokumentów we wskazanym okresie, wnioski będą rozpatrywane od dnia następującego po dniu zakończenia przerwy.

Rozstrzygnięcie ofert w Projekcie Adepci Śląskiego Rzemiosła
Informacja o wybranych wykonawcach 31 października 2017 roku:

PROTOKÓŁ Z DNIA 31.10.2017 ROKU Dotyczący zapytania ofertowego nr 3/1.2.1/POWR/2017 z dnia 18.10.2017 realizowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności (plik do pobrania w formacie PDF).

Szanowni Państwo,
z dniem 31.08.2017 roku rozpoczynamy nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w zakładce: projekty europejskie.

Prosimy o wypełnienie dokumentów oraz dostarczenie ich osobiście bądź drogą pocztową na adres:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
plac Wolności 12
40-078 Katowice

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, czy też problemów związanych z wypełnieniem dokumentów – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dokumentacja rekrutacyjna/zgłoszeniowa:
1. Regulamin naboru do Projektu
2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika
3. Oświadczenie uczestnika do formularza zgłoszeniowego uczestnika
4. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP w formularzu zgłoszeniowym
5. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej
6. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. Oświadczenie amortyzacja
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis
10. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy
11.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Umowa wsparcia wraz załącznikami:
1. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
3. Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy
4. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru oferty na wykupienie abonamentu telefonicznego wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk.

Najlepszą ofertę przedstawił operator PLAY – firma  P4 SP Z O.O.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  uzyskując najwyższą liczbę punktów 93,75 za abonament telefoniczny w kwocie 98,40 zł z telefonem komórkowym SAMSUNG GALAXY A5 2017.

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

Rozstrzygnięcie oferty Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP


Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru oferty na wykupienie abonamentu telefonicznego wraz z telefonami komórkowymi w ilości siedmiu sztuk.

Najlepszą ofertę przedstawił operator PLAY – firma  P4 SP Z O.O.,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  uzyskując najwyższą liczbę punktów 93,75 za abonament telefoniczny w kwocie 98,40 zł z telefonem komórkowym SAMSUNG GALAXY A5 2017.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.

 

W związku z realizacją Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę 7 abonamentów telefonicznych wraz z telefonami komórkowymi.

Plik do pobrania (PDF)

 

 

Pliki do pobrania:
Treść zapytania ofertowego
1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 Wzór umowy zlecenie


INFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH (Aktualizacja 22.02.2017)

NFORMACJA O WYBRANYCH WYKONAWCACH

Protokół wyboru ofert z dnia 21.02.2017 roku do zapytania nr 1/1.2.1/POWR/2017 z dnia 09.02.2017 roku, realizowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności na realizację szkoleń zawodowych (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Adepci Śląskiego Rzemiosła” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (plik do pobrania).

Plik do pobrania (kliknij)

W związku z realizacją Projektu „Rozgryź swój biznes”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wynajmu Sali Konferencyjnej i cateringu w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Szczegóły zamówienia:
Wynajem Sali konferencyjnej w układzie kinowym dla 45 osób godzinach 8:00 – 14:00;
Obiad dla wszystkich uczestników oraz przerwa kawowa w postaci bufetu (kawa, herbata, zimne napoje, kruche ciastka);
Sala konferencyjna powinna być dostosowana i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Sali konferencyjnej:
Rzutnik multimedialny, laptop, ekran, tablica flipchartowa, klimatyzacja.

Miejsca parkingowe dla wszystkich uczestników.

Oferty proszę składać mailowo lub osobiście do dnia 9 grudnia 2016 roku do godziny 15:00 na email grzegorz.miketa@ir.katowice.pl lub michal.koniarek@ir.katowice.pl / Katowice, Plac Wolności 12.

Plik do pobrania

ZAPYTANIA OFERTOWE

2021-04-06 Zapytanie ofertowe nr 18/11.2.3/RPO/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje dla 25 Uczestników projektu w zakresie:

Data opublikowania ogłoszenia: 31 marzec 2021

Ogłoszenie nr 2021-4086-40674

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40674

L.p.

1

Lokalizacja realizacji szkolenia

Nowoczesne techniki koloryzacji

Szkolenie zawodowe

IR Katowice/szkoła Zabrze

Min. Liczba godzin

18

Planowana liczba (uczestników)

3

L.p.

2

Lokalizacja realizacji szkolenia

Strzyżenie męskie, techniki barberskie

Szkolenie zawodowe

IR Katowice/szkoła Zabrze

Min. Liczba godzin

18

Planowana liczba (uczestników)

2

L.p.

3

Lokalizacja realizacji szkolenia

Spawanie metoda MIG/MAG Część I - Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami pachwinowymi blach (131) Część II - Spawanie metodą MAG - złącza ze spoinami pachwinowymi blach (135)

Szkolenie zawodowe

Zabrze

Min. Liczba godzin

265

Planowana liczba (uczestników)

3

L.p.

4

Lokalizacja realizacji szkolenia

Barista z elementami Art Coffee

Szkolenie zawodowe

Rydułtowy

Min. Liczba godzin

32

Planowana liczba (uczestników)

1

L.p.

5

Lokalizacja realizacji szkolenia

SEP

Szkolenie zawodowe

Wodzisław Śląski

Min. Liczba godzin

20

Planowana liczba (uczestników)

1

L.p.

6

Lokalizacja realizacji szkolenia

Operator koparko ładowarki

Szkolenie zawodowe

Wodzisław Śląski

Min. Liczba godzin

134

Planowana liczba (uczestników)

5

L.p.

7

Lokalizacja realizacji szkolenia

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Szkolenie zawodowe

Racibórz

Min. Liczba godzin

-

Planowana liczba (uczestników)

3

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!