Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku nr 13/11.2.3/RPO/2020

Zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 13/11.2.3/RPO/2020
Realizowane w oparciu o 'Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020′ Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 322 sierpnia 2019 roku)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Regionalnego Specjalisty ds. sieci współpracy w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-07), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Specjalista ds. budowania sieci

Pliki do pobrania:
załącznik_nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 wzór oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3 wzór oświadczenia 1
załącznik nr 4 umowa współpracy
załącznik nr 5 klauzula informacyjna RODO