Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r). 


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych 
(Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Zapytanie dotyczy:

  1. Barman – Barista
  2. Spawanie
  3. Barista + Latte Art
  4. Programowanie, obsługa i konserwacja sterowników PLC
  5. Operator obrabiarek skrawających CNC
  6. Projektowanie instalacji elektrycznej w programie komputerowym

 

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24774