ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2021 r.-zmiany

Szanowni Państwo,
informujemy, że weszło w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którego brzmienie zmienia się w:
w § 25 w ust. 3 w pkt 18 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu: „aa) egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego”,
które pozwala na organizację egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Pełna treść:
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii