Zapytanie ofertowe nr 26/11.2.3/RPO/2022

RZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Cz.I.

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 3 Uczestników z Wodzisławia Śląskiego w zakresie
„Operator koparko ładowarki”, zapewniając min. 134 godz. zajęć, w okresie 09.2022 do 12.2022
w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe
uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Szkolenia mają prowadzić do
nabycia, podniesienia kompetencji/lub kwalifikacji zawodowych oraz muszą kończyć się egzaminem
i uzyskaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kompetencje
i/lub kwalifikacje. Po zakończeniu realizacji szkolenia zawodowego należy dokonać walidacji
przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy kompetencji.

Cz. II.

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 3 Uczestników z Wodzisławia Śląskiego w zakresie kursu „AutoCad”, zapewniając min. 30 godz. zajęć, w okresie 09.2022 do 12.2022 w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Szkolenia mają prowadzić do nabycia, podniesienia kompetencji/lub kwalifikacji zawodowych oraz muszą kończyć się egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kompetencje i/lub kwalifikacje. Po zakończeniu realizacji szkolenia zawodowego należy dokonać walidacji przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy kompetencji. Podkreślić należy, że samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Aby Uczestnik uzyskał kwalifikacje, efekty uczenia się muszą zostać zwalidowane np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. W związku z powyższym, nie wszystkie szkolenia zawodowe będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji, lecz mogą prowadzić do nabycia kompetencji, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji, określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj.: Etap I –Zakres; Etap II –Wzorzec –standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną Uczestnicy w wyniku przeprowadzonych szkoleń; Etap III – Ocena –po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy przeprowadzić weryfikację efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca); Etap IV –Porównanie – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy porównać uzyskane wyniki etapu III(ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się). Wykonawca zapewnia: a) odpowiednio przygotowaną kadrę trenerską i instruktorską do przeprowadzenia części teoretycznej i praktycznej szkolenia, odrębnie dla każdej z grup b) salę szkoleniową, wyposażoną w sprzęt i meble niezbędne do realizacji szkolenia oraz odpowiednie pomieszczenie/plac do realizacji zajęć praktycznych, c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki, przepisy sanitarne w zakresie COVID-19; d) opracowanie programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych i ankiet, e) pokrycie kosztów przystąpienia do egzaminu Uczestników Projektu – jeśli dotyczy, f) skierowanie Uczestnika i pokrycie kosztu badania lekarskiego/psychologicznego – jeśli dotyczy, g) przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, h) wydanie Uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186) lub innego dokumentu/zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kwalifikacje/kompetencje. i) prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów przekazanych przez Zamawiającego, j) oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu szkolenia zawodowego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, k) informowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, l) przekazanie Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, ankiet, listy odbioru materiałów dydaktycznych, cateringu, wyników egzaminów/sprawdzianów/testów. 1. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 12.2022r. Liczba dni szkoleniowych, szczegółowe terminy szkolenia, liczba uczestników, będą każdorazowo ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z harmonogramem szkolenia ustalanym z Zamawiającym. Planowane zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie, ze względów organizacyjnych również w weekendy) w godzinach uzgodnionych uprzednio z Uczestnikami projektu. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111511