Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjno-zawodowym 'Śląskie. Zawodowcy’

Zaproszenie do udziału w Projekcie edukacyjno – zawodowym 'Śląskie. Zawodowcy’

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Izbą Rzemieślnicza i Partnerami zapraszają Uczniów szkół branżowych I stopnia oraz techników do udziału w projekcie „Śląskie. Zawodowcy’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt ma na celu poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego i zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:
płatne staże / praktyki zawodowe w renomowanych zakładach pracy na terenie województwa śląskiego (stypendium stażowe 2 000,00 PLN – brutto);
bezpłatne kursy/ szkolenia specjalistyczne zwiększające kompetencje w zawodzie;
doradztwo zawodowe;
wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, ubranie robocze itd.).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Koordynatora Projektu, pokój nr 22, tel. (32) 259 62 61 wew. 223.
Ekspert ds. staży i praktyk zawodowych i Ekspert ds. dodatkowych kurów i szkoleń pokój tel. (32) 259 62 61 wew. 222

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach na początku września rozpoczęła działania związane z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Nawiązujemy współpracę ze szkołami branżowymi I stopnia oraz technikami. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony Dyrektorów i nauczycieli.

Odwiedzamy szkoły i powiaty woj. śląskiego. Było nam miło spotkać się z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyną Zöllner-Solowską Wydział Oświaty powiatu wodzisławskiego ul. Pszowska 92a 44-300 Wodzisław Śląski z Dyrektorami Szkół:
1.Zespół Szkół COGITO Technikum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Matejki 5
2.Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu; 41- 819 Zabrze ul. Franciszkańska 4
3.Zespól Szkół Ekonomiczno – Usługowych 41-800 Zabrze Plac Traugutta 1
4.Zespół Szkół Gastronomicznych im Gustawa Morcinka w Katowicach 40-382 Katowice ul. Roździeńska 25

Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i ciepłe przyjęcie. Kolejne terminy spotkań w trakcie ustalania.

Katowicka Izba Rzemieślnicza od kilku lat dążyła do zrealizowania projektu związanego z wsparciem szkolnictwa zawodowego w regionie oraz zbudowania sieci współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodach a pracodawcami.

Nasz cel został osiągnięty – od 1 września 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu 'Śląskie. Zawodowcy.’. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a Partnerami: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Krótki opis działań związanych z realizacją projektu „Śląskie. Zawodowcy”.
Tytuł projektu: „Śląskie. Zawodowcy”
Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjał edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Lider Projektu: Urząd Marszałkowski
Partnerzy Projektu: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym z regionu do kluczowych potrzeb gospodarki, poprzez wypracowanie i budowanie trwałych mechanizmów i sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim do 2022 roku.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców i obszarem szkolnictwa zawodowego, dotyczących zawodów i specjalizacji adekwatnych do oczekiwań uczniów i potrzeb pracodawców, które będą realną odpowiedzią na zdiagnozowane bariery.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata, planowane rozpoczęcie wrzesień 2019 roku (2019-2022).

Z projektu skorzystać mogą:
• uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
• uczniowie techników,
• szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,
• nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

Z projektu nie mogą korzystać pracownicy młodociani, którzy mają podpisane umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Działania planowane w ramach projektu:
• organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników oraz szkół branżowych, szkół zawodowych) w ramach porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi. Finansowane będą wszelkie koszty związane z organizacją stażu, w tym m.in.: koszty dojazdu, odzieży ochronnej, ubezpieczenia NNW, badania lekarskie, zakup podstawowych narzędzi/urządzeń. Uczestnikowi (Uczniowi) za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 2 000,00 zł brutto, płatne po przepracowaniu przez ucznia 150 h, wynagrodzenie dla Pracodawcy/Pracownika (uzależnione od wybranej formy wsparcia), zwrot kosztów za materiały/surowce. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach zorganizuje 4-6 tygodniowe (w wymiarze 150 h,) płatne staże zawodowe dla uczniów szkół branżowych I stopnia (dotyczy Uczniów I, II i III klasy i techników). Przygotowane zostaną indywidualne programy praktyk i staży zawodowych. Planujemy zorganizowanie zajęć w miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień.
• Organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla Uczniów. Kursy i szkolenia będą organizowane w branżach dominujących w IR oraz zgodnie z oczekiwaniami/potrzebami Uczestników projektu, w tym: szkolenia wysokospecjalistyczne zgodnie z diagnoza potrzeb ucznia przeprowadzoną przez doradcę zawodowego. Kursy i szkolenia będą dostosowane do możliwości Uczestników tj. indywidualnych predyspozycji zgodnych z celami określonymi w IPD.
• Organizacja kursów i staży dla nauczycieli zawodu,
• Organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców.
• Zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych).

Celem utworzenia regionalnych sieci współpracy ma być stworzenie „platformy komunikacyjnej” umożliwiającej wspólne spotkania kadry kierowniczej szkół /nauczycieli przedmiotów zawodowych/doradców zawodowych z dyrektorami HR, opiekunami praktyk i staży podczas seminariów w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego kształcenia zawodowego.