Wystąpienie ZRP do Wiceprezesa Rady Ministrów, Jarosława Gowina, dotyczące młodocianych pracowników

Szanowni Państwo,

przekazujemy do wglądu wystąpienie skierowane do Pana Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, którego treść przygotował Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

 

Przedmiotowe wystąpienie jest efektem szczegółowej analizy:

zapisów § 26 ust.2b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – mówiącego o tym, że: „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.” 

oraz innych przepisów  jednorazowych,  wprowadzonych w związku z pandemią. 

 

Na tym tle powstały dwie sprzeczne wykładnie:  intencyjna skłaniająca do stwierdzenia, że przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy młodocianych pracowników oraz literalna według, której młodociany pracownik jest małoletnim, a więc  przedmiotowe ograniczenie dotyczy młodocianych pracowników w wieku do 16 lat.

 

W celu uniknięcia  komplikacji  w zakresie  respektowania przepisu i  kierując się literalną wykładnią  – ZRP wystąpił z wnioskiem o pilną zmianę w/w regulacji.

Pismo skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina