Regulacje w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadza ono zmianę w zakresie stosowania maseczek w zakładzie pracy od 2 grudnia 2020 roku

Szanowni Państwo,
w dniu 01 grudnia 2020 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów (z dnia 1 grudnia 2020 r.)  'w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadza ono zmianę w zakresie stosowania maseczek w zakładzie pracy”  Dz.U. 2020 poz. 2132

 

W paragrafie 25 punkt „c” utrzymano obowiązek noszenia ochron ust i nosa w pomieszczeniach zakładu pracy w których przebywa więcej niż jena osoba z jednym wyjątkiem cytuję:

 

’w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,’

 

A zatem nieznacznie złagodzono obostrzenia, które opisano poniżej.

 

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 02 grudnia 2020 roku

Od 28 listopada (do 27 grudnia 2020 roku ) w zakładzie pracy BEZ MASECZEK mogą przebywać jedynie osoby:
1) które przebywają w pomieszczeniu samodzielnie, bez udziału innych osób,
2) z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
3) mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
WSZYSCY POZOSTALI MUSZĄ STOSOWAĆ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA
Wynika do z zapisu ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Art. 25.c:
’c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,’
Ponadto:
Do dnia 27 grudnia 2020 r. osoby przebywające:
1) w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,
2) w placówce handlowej o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
3) na stacji paliw płynnych o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
4) w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie)
– są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.
W placówkach handlowych 1osoba na
10 m2 – w obiektach do 100 m2 i 1 osoba na 15 m2 – w przypadku powierzchni większej niż 100 m2
W bibliotekach również 1 osoba na 15 m2
Informacja o limicie musi znaleźć się na drzwiach wejściowych do w/w obiektu.
Przepis reguluje też ograniczenia co do ilości osób i dostępności w wielu innych sferach działalności i aktywności. Nakłada też obowiązek wprowadzenia pracy zdalnej dla większości stanowisk w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym.