Zapytanie ofertowe nr 23/11.2.3/RPO/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 42 Uczestników (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Data opublikowania ogłoszenia: 20.01.2022 roku

Numer Ogłoszenia nr 2022-4086-88305

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88305