Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do swojego pisma z dnia 8 kwietnia 2022 r. – przesyła do wiadomości i wykorzystania w działaniach Izby Rzemieślniczej – kopię pisma zawierającego odpowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki na pytania związane z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych pracowników będących obywatelami Ukrainy – pismo znak: DSKKZ-WKPiE.4212.28.2022AP z dn. 11.04.2022 r.

Pismo_Izby_młodociani z Ukrainy

Na podstawie tego pisma – w opinii resortu edukacji – pracodawcy mają prawo do uzyskania dofinasowania kosztów wyszkolenia młodocianego za okres 18 miesięcy, bowiem tak  określony został w  tzw. specustawie.

W piśmie tym nie udzielono odpowiedzi odnośnie wymogu posiadania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wskazując na kompetencje resortu pracy, bowiem obowiązek ten określony został w przepisach ustawy Kodeks pracy.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w piśmie znak: DRP-XL.070.18.2022.MP  z dn. 07.04.2022 r. potwierdza możliwość spisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  na pełny okres tj. 36 miesięcy, nie biorąc pod uwagę okresu ustalonego w specustawie.

W tej sytuacji Związek Rzemiosła Polskiego po raz kolejny zwróci się do resortu pracy o doprecyzowanie przedstawionych opinii  i dokonanie uzgodnień międzyresortowych, aby uniknąć rozbieżności interpretacyjnych. Uchroni to pracodawców przed ewentualnym naruszeniem przepisów prawa, czy podjęcia niekorzystnych dla nich decyzji.

 

Wobec przedmiotowych rozbieżności rodzą się pytania:

  1. jeśli młodociany obywatel Ukrainy zostanie  zatrudniony w celu nauki zawodu na okres 36 m-cy, jaki będzie jego status prawny po upływie 18 m-cy,
  2. na jaki okres instytucje rynku pracy, wykonując swoje zadania zgodnie z art. 24 specustawy, będą podpisywały z pracodawcami umowy cywilno-prawne związane z dokonywaniem refundacji wypłacanych młodocianym pracownikom będącymi obywatelami Ukrainy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, na 18 m-cy czy  na 36 m-cy ?

Nawiązując do innych pytań zgłaszanych do ZRP informujemy, że Związek Rzemiosła [kierując się zasadami stosowanymi przez jednostki systemu oświaty] nie zakłada tłumaczenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego będącego obywatelem Ukrainy oraz dokumentacji programowej, podobnie jak dokumentacji związanej z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów  czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego.