Projekt mobilności ERASMUS+ -2021

Szanowni Państwo,

Katowicki Cech rozpoczął realizację, kolejnego już projektu mobilności w ramach programu ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w kształceniu i szkoleniu zawodowym (KA120-VET) – Konkurs 2021.

W związku z tym, że w roku 2020 otrzymaliśmy, jako jedna z dwóch organizacji rzemieślniczych  w Polsce, Akredytację programu ERASMUS+, na lata 2021-2027, to  możemy  ubiegać się  o dofinansowania w uproszczonej formule.  Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane  z mobilnością w ramach programu Erasmus.

Aktualny projekt zakłada mobilność 20 osób – członków komisji egzaminacyjnych działających przy Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz współpracującego z nimi personelu administracyjnego. Grupa wyjedzie, na początku października 2022 roku, na tygodniowy job-shadowing do Faro w Portugalii,  w trakcie którego będzie obserwować proces kształcenia zawodowe oraz przebieg sesji egzaminacyjnych w portugalskim systemie kształcenia.

15 kwietnia br. rozpoczynamy proces rekrutacyjny grupy wyjazdowej, do której poszukujemy chętnych. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się osoby dorosłe spełniających następujące kryteria:

  • Członkowie komisji egzaminacyjnych Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – różnych branż;
  • Pracownicy organizacji rzemieślniczej (izby, cechu), sprawujący nadzór nad rzemieślniczym kształceniem zawodowym, osoby zarządzające i sprawujące nadzór nad szkoleniem zawodowym, odpowiedzialni za organizację szkoleń i kursów;
  • Osoby pełniące funkcję sekretarzy komisji egzaminacyjnych.

Dodatkowe kryteria udziału w projekcie:

  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym lub hiszpańskim lub portugalskim, przynajmniej w stopniu podstawowym,
  • motywacja do udziału w projekcie.

 

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć:

  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • podpisaną deklarację uczestnictwa, wyrażającą min. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem udziału w Projekcie, Podanie danych osobowych przez Uczestniczki/Uczestników projektu jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
  • spisane dane z  dowodu osobistego lub paszportu (numer, seria, data ważności),
  • pisemne potwierdzenie pracy w komisji egzaminacyjnej – kserokopia nominacji lub zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej MSP Katowice – dotyczy członków komisji egzaminacyjnych;
  • zaświadczenie pracodawcy potwierdzające pracę jako sekretarza komisji egzaminacyjnych lub potwierdzające sprawowanie nadzoru nad kształceniem zawodowym – dotyczy pracowników organizacji rzemieślniczych.

 

UWAGA! W przypadku ręcznego wypełniania dokumentów proszę o wydruk dokumentów w formacie pdf!

 

Dokumenty rekrutacyjne, wymienione powyżej przyjmowane, będą w Biurze Projektu (siedziba Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach,  ul. Mickiewicza 32) lub w sekretariacie dyrektora Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (Pl. Wolności 12): od 20.04.2022 r. do  29.04.2022 r – do godz. 14.30.

Biuro Projektu przyjmuje dokumenty w godzinach od 8.00 do godziny 14.30.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Biura Projektu  w  siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne i czytelnie wypełnione dokumenty.

 

W załączeniu przekazujemy następujące dokumenty:

Szczegółowych informacji udziela: Koordynator Projektu  – Joanna Nowak, tel. 797 996 444.