Szkolenie organizowane przez ŚR NOT

Szanowni Państwo,

w ramach podpisanego w dniu 25 października br. porozumienia o współpracy ze Śląską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach informujemy, że istnieje możliwość udziału w szkoleniu organizowanego przez ŚR NOT w Katowicach.

Zamówienia publiczne – procedury dla inżynierów-udział służb technicznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy
Termin szkolenia: 7 grudnia 2022 r.
Godziny szkolenia: 9,00 – 14,00 ( 6 godzin wykładów + przerwa).
Adresaci szkolenia: służby techniczne przygotowujące postępowanie zamówień
publicznych.
Wykładowcy: specjaliści-praktycy w dziedzinie zamówień publicznych:
mec. Paweł Gruszczyński– Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych. W swojej praktyce zajmuje się głównie wsparciem wykonawców przy pozyskaniu oraz realizacji umów (w większości o roboty budowlane) zawieranych przy zastosowaniu Prawa zamówień publicznych. Reprezentował wykonawców przed KIO, sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz TSUE.
Piotr Pieprzyca – Arbiter w latach 2004–2007, wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor licznych artykułów z zakresu pzp, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Program szkolenia:
Udział służb technicznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy, w tym:
1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie opisu
kryteriów oceny równoważności
2. Określenie wartości zamówienia, m.in. z wykorzystaniem prawa opcji, materiału
powierzonego przez zamawiającego
3. Określanie warunków udziału w postępowania w zakresie doświadczenia
wykonawcy oraz osób, którymi wykonawca musi dysponować
4. Stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
5. Tworzenie klauzul zmiany umowy o zamówienie publiczne
6. Roboty zamienne, roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe w trakcie realizacji
umowy
7. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy i wykazywanie wpływu zmian kosztów
materiałów i realizacji na wynagrodzenie wykonawcy
8. Raport z realizacji zamówienia
9. Treść umowy, postanowienia obowiązkowe, dodatkowe oraz zakazane.
10. Postanowienia umowne dotyczące odstąpienia od umowy, rozwiązania, kar
umownych
11. Treść umowy a wnioski o jej wyjaśnienie
12. Gwarancja, rękojmia – jak formułować klauzule umowne.
Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala wykładowa
nr 4.
Koszt szkolenia: 600,- zł/1 osoby
Należność za udział w szkoleniu należy przekazać do dnia 2 grudnia 2022 r. na nasze
konto bankowe: Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach, Nr konta ING Bank Śląski PL
27 1050 1214 1000 0007 0000 8949
Prosimy o zgłoszenia do dnia 2 grudnia 2022 r.:
e-mail: biuro@not.katowice.pl lub pocztą.
W załączeniu- Karta uczestnictwa ZP