ZAPYTANIE OFERTOWE – UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ROZEZNANIE RYNKU

ZAPYTANIE OFERTOWE – UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 „Śląskie. Zawodowcy” nr: WND-RPSL.11.02.03-24-01GG/19-006.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla łącznie 30 uczestników projektu:

  • 30 uczniów – staże (150 godzin/ osoba, średni czas stażu to od 1 do 5 miesięcy)

Uczestnicy muszą zostać ubezpieczeni w związku z ich udziałem w stażach i kursach/szkoleniach, odbywających się w podmiotach zewnętrznych w przedziale czasowym od XI.2022 do IX.2023 r.,

Uczestnicy będą systematycznie kierowani na staż i zgłaszani do ubezpieczenia na podstawie imiennych list oraz rzeczywistych dni prowadzonego stażu.

Proszę o wycenę w 3 wariantach zależnych od sumy ubezpieczenia w kwocie brutto za osobę odpowiednio:

  1. STAŻ:
  • 10 000,00 cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..
  • 20 000,00 cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..
  • 50 000,00 cena na osobę na staż……………………brutto, słownie…………………………………..

Ubezpieczenie powinno obejmować czasookres prowadzonego stażu oraz  ubezpieczenie w drodze na staż jak i z powrotem.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, informuje iż dokona wyboru oferty z najniższą ceną przy największej sumie ubezpieczenia przy założeniu, iż nie przekroczy stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na adres e-mailowy: Beata Skrzypka beata.skrzypka@ir.katowice.pl.

Termin złożenia ofert mija 15.11.2022 roku do godz. 09.00. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 502-250-822.

 

Załączniki:

  1. ZALĄCZNIK_NR_1_formularz_cenowy.2020-2(2)
  2. .Zalacznik-nr-2-Klauzula-Informacyjna-RODO

Wyłoniona została  oferta firmy Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.