Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianach opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2024.

Zgodnie z komunikatem z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. nastąpił wzrost cen o 11,4% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4)

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:

Egzamin mistrzowski:     1 938,94 PLN

Egzamin czeladniczy:         969,46 PLN

Egzamin sprawdzający:     346,23 PLN

 

Dla przypomnienia:

  1. Dokumenty do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych – z branżowych szkół I stopnia należy składać do dnia 1 marca 2024 roku
  2. Przelewy za opłaty egzaminacyjne winny być dokonane do 25 dnia każdego miesiąca (do 25.01; 25.02).
  3. Wnioski do egzaminu czeladniczego muszą zawierać aktualny numer telefonu komórkowego kandydata (na podany numer wysyłany jest wynik egzaminu czeladniczego)
  4. Podobnie jak w latach ubiegłych świadectwa czeladnicze będą wydawane na podstawie kopii świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia.

Konieczność składania świadectw szkolnych przez pracowników młodocianych jest podyktowana obowiązkiem nadruku znaku graficznego PRK w lewym dolnym rogu dokumentu, który został wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. W przypadku świadectw czeladniczych wydawanych zdającym egzaminy (§ 5, ust. 1 i 1a rozporządzenia), Izba wydaje dokument z znakiem graficznym kwalifikacji pełnej po uzyskaniu kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.